AAU logo

Master i IT, Organisation

Kompetenceudvikling og it-støttede læreprocesser

Faget "Kompetenceudvikling og IT-støttede læreprocesser" er det første enkeltfag af tre fra fagpakken IT-uddannelse og brugertræning,  som hører under Master i IT, linjen Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. Læs mere om fagpakken, adgangskrav m.v. ved at følge linket oven for til hele fagpakken. 

Indhold

Fagets mål er, at du tilegner dig en række relevante teorier og metoder om kompetenceudvikling og opnår et grundlæggende kendskab til IT-støttede læreprocesser.

Du skal opnå viden om, hvilke udfordringer og potentialer de forskellige teorier og metoder har i varierende kontekster.

Udbytte

Viden:
Gennem enkeltfaget skal deltagerne opnå viden om og kunne forholde sig refleksivt til:

 • IT-kompetenceudviklingstilgange og deres underliggende læringsparadigmer. Det være sig instruktionsorienteret læring, læring i online netværk, læring gennem IT-støttet leg og spil samt udvikling af IT-undervisningsmaterialer
 • Individuelle og kollaborative e-læringsprocesser
 • Uddannelse af og understøttelse af superbrugere, vejledningsformer og coaching samt facilitering af (team)læring på arbejdspladser
 • Teorier om læring og organisatorisk læring - læringsmetoder til at transformere viden og færdigheder til organisationens hverdagspraksis.

Færdigheder:
Deltagerne skal opnå færdigheder i at analysere og diskutere forskellige tilgange op i mod hinanden og vurdere deres egnethed ift. specificerede kontekster, herunder:

 • Beslutte og redegøre for, hvilket læringsteoretisk udgangspunkt, der vil være det bedst egnede ud fra identificerede kriterier (som valg af instruktions-, vejlednings- eller problembaserede læringstilgange, eller ved brug af videndelingstilgange)
 • Vurdere og formidle koblingen mellem kompetenceudviklingsmål i organisationen og udfoldelse af konkrete IT-uddannelses- og brugertræningsforløb ved anvendelse af viden om læringsteorier og digitalt støttede læringsprocesser
 • Vurdere vejlednings- og udviklingsbehov hos organisationens forskellige medarbejdergrupper, f.eks. superbrugere, vejledere og facilitatorer, evt. understøttet af IT-læringsmiljøer.

Kompetencer:
Deltagerne skal opnå kompetencer til at:

 • Igangsætte og udvikle læringsgrundlaget for forløb, der anvender teorier og metoder tilpasset de særlige udfordringer i specifikke kontekster/organisationer
 • Være i stand til at anvende fagets metoder ift. konkrete problemstillinger og potentialer
 • Deltage rådgivende ved kompetenceudvikling og tilrettelæggelse af it-støttede læreprocesser.

Undervisningsform

Faget udfolder forskellige teorier og metoder gennem oplæg til dialog og ved hjælp af aktiviteter i undervisningen, der kobler teori og praksis. Enkeltfaget starter med et tilstedeværelsesseminar (1 fuld dag), hvorefter 6 asynkrone og synkrone online-aktiviteter afvikles, hvor deltagerne mødes i videokonference (evt. i grupper afhængig af deltagerantal), og hvor de reflekterer over de gennemførte studieaktiviteter i form af logbogsnotater, som udarbejdes løbende gennem hele undervisningsperioden.

Eksamensform

Faget anvender tilfredsstillende aktiv deltagelse, der er defineret som deltagelse i tilstedeværelsesseminaret, samt i mindst 4 (ud af 6) asynkrone og online-aktiviteter, samt aflevering af en afsluttende artikel på 5-6 normalsider. Rammerne for tilfredsstilende aktiv deltagelse defineres i detaljer af den hovedansvarlige for fagpakken og gøres tilgængelig mindst 1 måned før studiestart på studiets elæringsplatform (moodle). Modulet bedømmes bestået/ikke bestået.

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet af faget og fagpakken:
Lektor Rikke Ørngreen
Tlf.: 9940 2314
E-mail: rior@hum.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af faget og fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: msko@hum.aau.dk

Andre spørgsmål, f.eks. vedrørende optagelsesproceduren, betaling m.v., kan rettes til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk.

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

Seminardatoer

Fakta

Kompetenceudvikling og IT-støttede læreprocesser, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-uddannelse og brugertræning

Varighed

 • Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.