Master i Inkluderende Arkitektur - København

Indhold

Indhold

Foto: Jørgen True

Masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur består af i alt syv moduler. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller ved at gennemføre de enkelte moduler over længere tid, dog maksimalt seks år.

Det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over to år. Du har også mulighed for at udvælge et eller enkelte af modulerne uden nødvendigvis at gennemføre hele uddannelsen.

Du har mulighed for at tilpasse opgaverne på hvert modul til din egen kontekst, fx i forhold til konkrete byggeprojekter og gældende lovgivning i det land, du kommer fra.

Oversigt over de syv moduler:

Læs mere om de enkelte modulers indhold herunder.  Modul 1: Begreber i teori og praksis (5 ECTS)

I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske og lovgivningsmæssige baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne og hvordan fortolkes de? Hvilke brugere inkluderes i de individuelle begreber, og hvordan hænger det sammen med handicapbegrebets udvikling? Hvilke juridiske rammer er begreberne omfattet af? Og hvad betyder det enkelte begreb for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer?

Modulet undersøger, hvordan begrebsdefinitioner og regelværk konkret har betydning i praksis, og giver kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer.

Modulet introducerer desuden basisviden om relevante beslægtede fagområder og kernebegreber, som fx handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet Den studerende klædes på til at kunne definere hvornår der arbejdes med hhv universelt design eller tilgængelighed i egen praksis, samt hvilken betydning det har for brugerforståelsen.

Modulet giver overblik over:

 • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
 • En begrebshistorisk gennemgang
 • Definitioner og fortolkninger af universelt design og tilgængelighed
 • International lovgivning og konventioner
 • International forskning, udvikling og erfaringer
 • Handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet i relation til universelt design og tilgængelighed
 • Byggefaglige udfordringer og muligheder ved de individuelle begreber

Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der gives forelæsninger af interne samt eksterne eksperter på området.

Opgavetema

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriets konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases og den studerendes egen praksis.Modul 2: Brugerbehov og metode (10 ECTS)

Modulet går i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, forskellige metoder til indsamling af viden om brugerbehov samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design i praksis.

Modulet undersøger brugerdefinitioner og brugerbehov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, som repræsenterer diversiteten i brugerbehov.

Endvidere afprøves flere metoder til at afdække brugerbehov og de studerende forholder sig i en kritisk analyse til forskellige generelt anvendte metoder. Herunder også metoder for anvendelse af indsamlet viden og erfaringer i deres egen praksis.

Derudover tilbyder modulet fordybelse i fagområderne dagslys og akustik, både som centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed og i relation til de afdækkede brugerbehov, som er modulets kernefaglige fokus., Der undervises også i metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i den studerendes egen praksis.

Modulet giver overblik over:

 • Brugerdefinitioner
 • Detaljeret viden om forskellige brugerbehov
 • Akustik og dagslys som universelt design- og tilgængelighedsparametre
 • Forskellige metoder til afdækning af brugerbehov
 • Betydningen af metodevalg for vidensindsamling i egen praksis

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser, workshops og ekskursioner. En del af undervisningen finder sted uden for klasserummet, on-site i bygningscases el.lign. Modulet afsluttes med aflevering af en skriftlig gruppeopgave. Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases.

Opgavetema

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Derudover indgår kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og praksis.Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)

På dette modul ser vi på, hvordan man i praksis kan arbejde med universelt design og tilgængelighed med udgangspunkt i cases, ekskursioner og deltagernes egne eksempler. Vi ser bl.a. på forståelsen af kvalitet i løsningerne og på, hvad kvalitet er for hvilke brugere. Hvilken betydning har bygningskontekst, bygningsfunktion, bygningstypologi og graden af privat og offentlighed for den enkelte case?

Vi studerer begreberne brugskvalitet og oplevelseskvalitet i forhold til universelt design og byggeriets praksis, og vi diskuterer metoder for at arbejde med begge begreber. Vi går i dybden på eksempler på brugerbehovenes kompleksitet samt, hvordan man kan rumme flest mulige brugerbehov ved at arbejde med universelt design. Vi oparbejder desuden en forståelse af forskellene mellem universelt design og tilgængelighed gennem caseanalyser.

Modulet giver indblik i:

 • Brugskvalitet og oplevelseskvalitet for forskellige brugersegmenter
 • Teoretiske og metodiske værktøjer til analyse af brugeres oplevelse af kvalitet
 • Caseanalyse som metode
 • Metoder til praktisk afprøvning
 • Bygningstyper og anvendelser
 • Brugergrupper og brugerdefinitioner.

Modulet består af forelæsninger, workshops, praktiske øvelser, casestudie, ekskursion og afsluttes med en individuel skriftlig opgave. Modulet bedømmes bestået /ikke bestået med intern censur.

Opgavetema

Caseanalyse af eksisterende bygning eller projekt med særligt fokus på brugerbehov og begrebsdefinitioner. Der er mulighed for at arbejde i grupper.Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)

På dette modul undersøger vi muligheder og metoder til implementering af universelt design og tilgængelighed. Vi oparbejder viden om forandringsprocesser, og hvordan de kan håndteres på din egen arbejdsplads og i din hverdagspraksis, når nye metoder såsom universelt design implementeres.

Vi analyserer, hvilke barrierer der kan være for at skabe et inkluderende bygget miljø, både inden for byggeriet og andre relaterede fagområder, og vi ser på den rolle kommunikation og samarbejde spiller her.

Vi udfordrer forståelsen af, hvordan vi kan diskutere, italesætte og samarbejde om universelt design og tilgængelighed i vores egen praksis.

Vi går i dybden med at analysere og forstå de politiske og fagpolitiske strategier, der definerer de rammer, vi arbejder inden for i hverdagen. Du præsenteres for strategiske indsatser på flere niveauer – fra internationale organisationer, såsom FN, til nationale politikker, kommunale strategier og faglige interesseorganisationers politikker til strategiske indsatser i den private virksomhed.

Desuden er der på dette modul en studierejse til Norge, hvor vi møder centrale norske eksperter, besøger norske cases og får mulighed for at studere den norske model og erfaring indgående.

Modulet giver indblik i:

 • Implementeringsstrategier og -­processer
 • Regulering og policy-værktøjer
 • Strategisk indsats på forskellige skalatrin
 • By- og lokalplanlægning
 • Caseanalyse
 • Den norske model for universelt design – viden og erfaringer

Modulet består af forelæsninger, workshops, casestudier og en studietur. Der afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Modulet bedømmes med 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Opgavetema

Analyse af en kommunal eller regional tilgængeligheds-/universel designstrategi i forhold til implementering og konkretisering i praksis. Der arbejdes med eksisterende strategier og eksisterende cases.Modul 5: Kvalitetsssikring i praksis (5 ECTS)

I dette modul går vi i dybden med, hvordan man kan kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed, herunder hvordan vi definerer kvalitet for hvem og i hvilken kontekst og i hvilken skala.

Vi diskuterer brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet. Vi ser på, hvordan vi kan forstå og vurdere kvaliteten af designet og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. Og vi gennemgår eksempler på, hvordan du i din praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Gældende regelværk, reguleringsmekanismer og byggeriets processer sættes i relation til relevante kvalitetssikringsmetoder, og de studerende gennemgår eksempler på, hvordan de i deres egen praksis kan forholde sig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Modulet giver indblik i:

 •     Kvalitet og kvalitetsforståelse
 •     Kvalitetssikringsmetoder
 •     Fortolkning og udfordringer i gældende regelværk
 •     Brugerevalueringsmetoder
 •     Registrering og analyse
 •     Eksempler på kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed i konkret praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops, selvstudier og ekskursion. Modulet afsluttes med en individuel opgave (5-10 sider), som bedømmes internt med karakter efter 7-trinsskalaen.

OPGAVETEMA

Analyse af eksisterende kvalitetssikringsmetoder med udgangspunkt i eksisterende bygnings-/designcases og kendte kvalitetssikringsværktøjer, gerne fra egen praksis.MODUL 6: UNIVERSELT DESIGN: INVESTERING OG Værdi (10 ECTS)

Modulet introducerer viden og teori om, hvordan man kan diskutere og vurdere investering i universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk og værdibaseret perspektiv.

Modulet præsenterer forskellige teoretiske begreber relateret til værdiforståelse, herunder begreber der tager afsæt i fx økonomisk, social og etisk værdiforståelse.  Det økonomiske rationale undersøges og sættes i relation til andre investeringspotentialer relateret til at skabe universelt design og tilgængelighed.

Modulet introducerer forskellige teoretiske metoder for at analysere, beregne og italesætte økonomiske og værdibaserede udgifter og indtægter ved at investere i universelt design og tilgængelighed. Det undersøges derfor også hvordan investering og værdi ifm. universelt design og tilgængelighed kan indgå i større generelle virksomheds- eller samfundsdagsordener, så som adgang til arbejdsmarkedet, den inkluderende folkeskole, retten til ligebehandling og den sociale bæredygtighed.

Parallelt undersøges de etiske aspekter af værdibegrebet med de økonomiske og sociale. Modulet undersøger de etiske dilemmaer og svære prioriteringer, der kan opstå, når flere forskellige brugerbehov skal tilgodeses og nogle gange kommer i konflikt med hinanden. De studerende diskuterer, hvad det betyder for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation og formidling. Desuden undersøges det hvordan investering og etik er forbundet, herunder hvordan brugere og målgrupper kan italesættes og beregnes, og hvordan investering og udbytte kan defineres.

Undervisningen introducerer relevante incitamentsprogrammer, og de studerende introduceres til forskellige analysemetoder, der kan anvendes til analyse af udviklingspotentialet i egen praksis ift. kommunikation, beregninger og værdiforståelse.

Investerings- og værdibegreberne undersøges også i forhold til begrebsforskelle i hhv. universelt design og tilgængelighed, og diskuteres konkret med afsæt i eksempler fra praksis. Der diskuteres projekter i en bred skalaforståelse, herunder også bygningsdetaljer, hele byggerier og offentlige byrum/uderum.

Modulet giver indblik i:

 • Perspektiver på samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Forskellige teorietiske forståelser af værdi, investering og udbytte
 • Kommunikation og formidling af investeringsstrategier
 • Etiske diskussioner i beslægtede fagområder
 • Forskellige tilgange til kommunikation af investering og udbytte relateret til både økonomiske, sociale og etiske aspekter
 • Eksempler fra praksis


Modul 7: Masterprojekt (15 ECTS)

På fjerde semester skriver du en selvstændig masteropgave. Du vælger selv tema for opgaven og definerer selv opgavens problemstilling. Det er derfor muligt at komme i dybden med en faglig problemstilling, som er helt tæt relateret til dit job og faglighed, hvis du ønsker det. Der er løbende og tæt vejledning i processen, og der etableres fælles studiegrupper efter behov. Du har mulighed for at arbejde i gruppe med andre studerende.

Der er fælles undervisning to gange i løbet af semesteret. Den skriftlige masteropgave forsvares afslutningsvis ved en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Opgavetema

Du vælger selv tema og problemstilling i din opgave.

Tilbage til toppen