AAU logo

Master i Inkluderende Arkitektur - København

Inkluderende Arkitektur (tidl. Master i Universelt Design og Tilgængelighed)

Inkluderende Arkitektur (tidl. Master i Universelt Design og Tilgængelighed)

Master i Inkluderende Arkitektur (tidligere Master i Universelt Design og Tilgængelighed) er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, byggeri, design, indretning og byplanlægning. Uddannelsen retter sig bl.a. mod arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og ergoterapeuter m.fl., der har det til fælles, at de interesserer sig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum. Uddannelsen foregår i København og er tilrettelagt som et deltidsstudie, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Med denne masteruddannelse har du muligheden for at blive en af Nordens første specialister i inkluderende arkitektur og universelt design.

Vil du vide mere om uddannelsen?

 

Hvad er inkluderende arkitektur og universelt design?

Inkluderende arkitektur er arkitektur, hvor hensyn til så mange forskellige brugere som muligt er tænkt ind i formgivningen af det byggede miljø, hvilket omfatter både bygninger og uderum, i såvel nybyggeri som renovering. Inkluderende arkitektur tager højde for brugernes fysiske, sansemæssige og kognitive formåen samt kulturelle baggrund.

Inkluderende arkitektur handler om, at vi alle skal have mulighed for at deltage på lige fod i det offentlige rum og i det byggede miljø, uanset hvor i livet vi befinder os – om vi er børn, ældre eller forældre med barnevogn, har benet midlertidigt i gips, bruger kørestol til daglig eller har nedsat syn eller hørelse. Det handler om ligeværdighed og trivsel for alle – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet ved ethvert byggeri.

 

Inkluderende arkitektur afspejler en helhedstænkning af byggeriet, hvor de mange aspekter af arkitekturen, såsom oplevelse, rummelighed, akustik, lys og wayfinding mm. udformes med en bevidsthed om menneskelig mangfoldighed.  
At skabe inkluderende arkitektur kræver viden og metoder til at undersøge, evaluere og implementere designstrategier.

Uddannelsen inddrager og tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra de studerendes praksis – både i form af cases, ekskursioner og opgaveløsning.

Inkluderende arkitektur omfatter aspekter af både universelt design og tilgængelighed. Når vi gerne vil skabe inklusion i vores byggede miljø og deltagelse i vores samfunds aktiviteter, så bliver universelt design en designstrategi, der som metode kan anvendes til at skabe inkluderende arkitektur og tilgængelighed kan ses som et middel til at skabe konkrete arkitektoniske løsninger.

Med inkluderende arkitektur flyttes fokus fra kun at omhandle tilgængelighed for personer med handicap til at se på alle typer brugere af et byggeri og deres forskellige funktionsevner og behov. Dermed bliver inkluderende arkitektur et spørgsmål om at skabe god arkitektur for alle. På den måde kan du bruge masteruddannelsen i inkluderende arkitektur til at højne kvaliteten i de projekter, du medvirker i.

Inkluderende arkitektur er et område, som har stadig stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor blandt andet de nationale bygningsreglementer (BR18) stiller krav om tilgængelighed og universelt design, men også internationalt i form af FN’s verdensmål, der har som fælles sigte at sikre større ligeværd mellem forskellige mennesker.

Læs mere om begreberne universelt design og tilgængelighed i rapporten 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier'

VIDEO: Se et eksempel på et byggeri med inkluderende arkitektur og universelt design

 

Uddannelsens målgruppe

Masteruddannelsen i inkluderende arkitektur er for dig, der arbejder med byggeri, arkitektur, indretning, infrastruktur og byplanlægning. Det kan være i alle dele af byggeprocessen, fx i forbindelse med kravspecificering, rådgivning, projektledelse, udførelse, byggesagsbehandling i kommunal eller anden offentlig myndighedsbehandling mv. – uanset om du arbejder som bygherre, rådgiver, arkitekt, byggesagsbehandler, totalentreprenør eller tilgængelighedskonsulent.

For at blive optaget på efteruddannelsen skal du have en relevant videregående uddannelse som fx arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, landsskabsarkitekt eller ergoterapeut samt mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Inkluderende arkitektur er en faglig udfordring og et ansvar, som naturligt påhviler byggeriets forskellige parter, både arkitekter, bygherrer, rådgivere, sagsbehandlere og udførende. Med masteruddannelsen får du viden og metoder til at designe og implementere løsninger, der imødekommer forskellige brugerbehov uden at gå på kompromis med den arkitektoniske kvalitet.

Er du norsk? Læs mere her: universell-utforming.aau.dk

VIDEO: Se hvad de studerende siger om uddannelsen

Læs mere om målgruppen for uddannelsen

 

Uddannelsens indhold

Masteruddannelsen i inkluderende arkitektur er en akkrediteret uddannelse, der giver formel kompetence. Uddannelsen er en forskningsbaseret deltidsuddannelse normeret til 60 ECTS‐point, hvilket svarer til et års fuldtidsstudium.

Masteruddannelsen i inkluderende arkitektur består af i alt syv moduler. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller ved at gennemføre de enkelte moduler over længere tid, dog maksimalt seks år.

Modulerne kan gennemføres hver for sig og i den rækkefølge, der passer dig bedst, men det bedste udbytte opnås ved at gennemføre uddannelsen i et koncentreret forløb over to år.

De syv moduler er:

Modul 1: Begreber i teori og praksis (5 ECTS)
Modul 2: Brugerbehov og metode (10 ECTS)
Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i praksis (5 ECTS)
Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
Modul 5: Kvalitetssikring i praksis (5 ECTS)
Modul 6: Universelt design: investering og værdi (10 ECTS)
Modul 7: Masterprojekt (15 ECTS) 

Læs mere om masteruddannelsens indhold

Det får du ud af at tage Master i inkluderende arkitektur

Du får forskningsbaseret viden og metoder om inkluderende arkitektur, universelt design og tilgængelighed, og du får et stort nuanceret referencekatalog af nationale og internationale byggeprojekter. Det giver dig kompetencerne til at:

 • analysere brugerbehov i forhold til deres forskellige funktionsevner og omsætte det til arkitektoniske løsninger af høj kvalitet
 • vurdere og prioritere løsninger i forhold til behov, etik, lovgivning, økonomi og ressourcer
 • implementere universelt design og tilgængelighed i din organisations strategi og bruge det som konkurrenceparameter
 • fastholde og kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed i alle faser af byggeprocessen fra program og forslag over udbud og tilbud til projektering og udførelse
 • sikre opfyldelse af rettigheder og lovgivning i danske og internationale byggeprojekter, herunder bl.a. Norge, Sverige, Storbritannien, Australien, Tyskland og USA.

VIDEO: Se hvad virksomheden får ud af uddannelsen

 

Jobmuligheder efter uddannelsen

Efteruddannelsen er relevant i planlægningen og indretningen af alle typer bygninger og udearealer, både ved nybyggeri og ombygning. For blot at give nogle få eksempler, hvor uddannelsen kan give værdi, kan nævnes:

 • offentlige bygninger, caféer, butikker, indkøbscentre, hoteller, muséer, træningscentre, svømmehaller, biblioteker, trafikterminaler osv., hvor alle typer mennesker har brug for at kunne færdes for at få adgang til services og oplevelser
 • sundhedsbyggeri, hvor arkitekturen understøtter pleje og behandling
 • plejeboliger, herunder for personer med demens, der sikrer beboernes fysiske, psykiske og sociale trivsel
 • skoler og institutioner, der fremmer det enkelte barns læring og udvikling
 • kontormiljøer, der understøtter organisationens forskellige funktioner og processer og medarbejdernes trivsel
 • offentlige udearealer såsom veje, torve, pladser, gågader, parker mv., hvor alle typer mennesker skal kunne orientere sig og færdes trygt og sikkert
 • boliger, fx almene boliger og kollegieboliger, som skal inkludere mange forskellige typer beboere

Læs mere om, hvad du kan bruge uddannelsen til

 

Praktisk information om uddannelsen

Uddannelsen foregår hos BUILD (tidligere SBi), Aalborg Universitet København (AAU), A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Hvert modul i uddannelsen består af mellem 4-8 seminardage. Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9 til 16. Første seminardag begynder dog altid kl 10, så det er muligt at komme rejsende fra hele Norden.

Undervisningsdagene er planlagt som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, workshops, ekskursioner og en studierejse.

Undervisningen foregår primært på dansk, men uddannelsen er tilrettelagt, så den også kan følges af studerende fra andre nordiske lande end Danmark.

Master i Inkluderende Arkitektur koster 108.000 kroner for hele uddannelsen eller 27.000 kroner pr. semester.

Uddannelsen kan også gennemføres som enkeltmoduler á hhv. 5 og 10 ECTS, hvor enkeltmoduler á 5 ECTS koster 9.000 kroner og enkeltmoduler á 10 ECTS koster 18.000 kroner.

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen, så kontakt den studieansvarlige eller studiesekretæren

 

læs mere

Fakta

Master i Inkluderende Arkitektur
(tidl. Master i Universelt Design og Tilgængelighed)

Varighed

 • September 2019 - juni 2021
 • Enkeltmoduler: 1 semester

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 60

Pris

 • Hele masteruddannelsen: 108.000 kr. (4 semestre á 27.000 kr.)
 • Enkeltmoduler á 5 ECTS: 9.000 kr.
 • Enkeltmoduler á 10 ECTS: 18.000 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • Enkeltmoduler forår 2021: 1. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.