Master i IKT og Læring (MIL)

1. års projektmodul: Ikt i læreprocesser – brug og betydning

1. års projektmodul: Ikt i læreprocesser – brug og betydning

Formålet med projektmodulet er, at de studerende opnår indsigt i og arbejder med:

 • videnskabsteori og metoder
 • metoder til projektarbejde, specielt i virtuelle omgivelsers dybde og bredde med en problemstilling inden for projektenhedens tema
 • at teorier, metoder og problemstillinger fra de to moduler bliver forenet og integreret i projektarbejdet
 • kritisk refleksion over projektarbejdets metode med henblik på at kvalificere egne og andres projektarbejdsmetoder

Temaet for projektenheden er "Ikt i læreprocesser – brug og betydning".

Projektarbejdet integrerer modul 1 (Ikt-baserede læreprocesser), modul 2 (Ikt og interaktionsdesign) og teknologiværkstederne. Det forventes, at projekterne beskæftiger sig med problemområder, som trækker på disse moduler. Eksempler på projektemner er:

 • analyse og design af en prototype for en virtuel læringsomgivelse til brug for kontinuerlig efteruddannelse
 • analyse af børns eller voksnes interaktion og arbejde med et undervisningsprogram samt skitser til et alternativt design.
 • uformelle læreprocesser, der finder sted som følge af interaktion med et system, f.eks. et CSCW system

Projektarbejdet foregår i grupper på fire-fem personer (som gennemsnit). Gennem seminarerne og de individuelle og gruppevise opgaver i løbet af modulerne får I en fornemmelse for området og lærer andre fra holdet at kende. Arbejdet på kurserne kan være med til at afklare jer i forhold til, hvad I konkret vil arbejde med i projektmodulet.

Forud for januar-seminaret introduceres til dannelsen af de projektgrupper, der skal fungere om foråret frem mod eksamen i juni. Op til seminaret laves der individuel idéudvikling, og disse deles til kommentering, feedforward og inspiration, hvorefter der angives, hvilke idéer man gerne vil arbejde videre med på seminariet. På seminariet færdiggøres gruppedannelsen inkl. tildeling af vejleder. I projektarbejdet er projektemnet og problemformuleringen gruppens ansvar, og vi opfordrer til, at I vælger at arbejde med problemstillinger, som I henter fra jeres arbejdspraksis.

Der er meget få bindinger på projektarbejdet, men det er vigtigt, at emnet kan argumenteres inden for projektenhedens tema, således at I kan trække på de teorier og metoder, som I tilegner jer i kurserne samt inddrager videnskabsteoretiske problemstillinger. Ligeledes er det vigtigt, at der indgår såvel analytiske, teoretiske som designmæssige betragtninger og metoder. Der er ikke krav om, at I udvikler et nyt produkt, men der er krav om elektronisk formidling enten i opgaven eller ved forsvaret.

Modulets opdeling

Projektarbejdet afleveres i maj. I perioden mellem 2. og 3. seminar rettes blikket sporadisk mod projektarbejdet. På 3. seminar går projektarbejdet for alvor i gang, og frem til aflevering ligger hovedvægten på jeres arbejde med projektet.

Andre aktiviteter

Seminarerne er fælles milepæle for projektarbejdet. Vi udnytter samspillet i storgruppen til at kvalificere projektarbejdet og projekterne.

 • Andet seminar: Introduktion til projektarbejdet, første “projektbørs”, hvor projektemner kan foreslås og udvikles.
 • Tredje seminar: Etablering af projektgrupper, valg af projektemner, påbegynde drøftelse af problemformulering; desuden oplæg om videnskabsteori og metode.
 • Fjerde seminar: Midtvejsseminar med fremlæggelser af projekternes status.


Deltagerforudsætninger

Projektarbejde går bedst, og man lærer mest, når man engagerer sig, kaster sig ud i ukendte områder og samtidig formår at lytte til hinanden og give konstruktiv feedback. Projektarbejde forudsætter, at man tager et medansvar for processen og forholder sig aktivt og kommunikerende i forhold til medstuderende og vejlederen.

Arbejdsform i projektmodulet

Projektarbejde finder sted både i det virtuelle læremiljø via Moodle og på seminarerne. Det er i høj grad de studerende, der organiserer projektarbejdet. Der er dog tilknyttet vejledere til hvert projekt, ligesom der kan trækkes på særlige vejledere i forhold til de tekniske problemstillinger.

Seminarerne er meget vigtige i projektarbejdet i forhold til at få “kigget hinanden i øjnene” og få gennemdiskuteret deltagernes ressourcer, arbejdsrutiner og engagement. Derudover er seminarerne vigtige for at få nogle dybe og tætte diskussioner af projektet.

De virtuelle perioder er vigtige i forhold til kontinuiteten i projektarbejdet, og der er mange forskellige måder, hvorpå det virtuelle læremiljø kan udnyttes i projektarbejdet. En af de metoder, som grupperne bør overveje, er muligheden for at lave “netmøder”, f.eks. at man beslutter at koble sig ind i projektrummet søndag aften mellem 20 og 22. Herved fremmes muligheden for at koordinere indsatserne og tage nogle beslutninger. Derudover giver Moodle omgivelserne mulighed for at benytte en chatfunktion ligesom det tilbyder nogle forskellige muligheder for at strukturere projektgruppens arbejde.

Grupperne kan også vælge at udforske og bruge andre systemer, f.eks. med synkron kommunikation, fælles whiteboard og deling af applikationer i forhold til projektarbejdet. Dette kunne også være et relevant projektemne at tage op.

Læs yderligere i MILs studieordning.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Projektperiode

 • Oktober-Seminar på Århus Universitet 29.-31.10.2020 – Vi varmer op til 1.år projektet og starter projektide udviklingsfasen. Ideudviklingen forsætter på Moodle.
 • Januar-seminar på Aalborg Universitet-København: 28.-30.1.2021 – Vi udvikler videre på ideerne og danner grupper. Inden seminaret er over skal der indleveres en foreløbig problemformulering og vejlederønsker. Kort efter seminaret bliver vejlederfordelingen bekendtgjort.
 • Projektperiode: 28.1- 3.6.2021.
 • Opponentseminar: 13.4.2021 på Roskilde Universitet.
 • Projektaflevering: 3.6.2021 kl. 12:00 i Digital Eksamen.
 • Projekteksamen: 17.6.2021 på Aalborg Universitet, København.
   

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne udgifter til litteratur, transport og evt. overnatning.

Fakta

1. års projektmodul: "IKT i læreprocesser – brug og betydning" fra Master i IKT og Læring

Varighed

 • 24. januar 2022 - 16. juni 2022

Sted

 • Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

ECTS

 • 10

Pris

 • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2021

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.