AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Indhold

Generelt om uddannelsen

Master i ikt og læring består af fire kernemoduler, tre valgmoduler, et 1. års projekt og det afsluttende masterprojekt. Kernemodulerne er obligatoriske, mens de forskellige valgmoduler kan vælges efter interesse og behov. Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Master i ikt og læring kan følges som deltidsstuderende over 2 år. Alle undervisningsmoduler kan dog også følges som selvstændige aktiviteter som enkeltmodulstuderende – det er en god måde at få ny viden og kompetencer inden for et område.

 

valgmoduler

i foråret 2020 UDBYDES FØLGENDE VALGMODULER:

 

I efteråret 2019 oprettes følgende valgmoduler:

 

I foråret 2019 blev følgende valgmoduler oprettet:

 

1. studieår

Modul 1: ikt-baserede læreprocesser

Modulet “ikt-baserede læreprocesser” omfatter medierede intra- og interpersonelle læreprocesser samt læring gennem dialog, samarbejde og fælles videnkonstruktion.

Det beskæftiger sig med spørgsmålene: Hvordan, under hvilke betingelser og med hvilke midler og metoder er det muligt at tilrettelægge og sikre kvalitet og samarbejde i design, afvikling og facilitering af netbaserede læreprocesser?

 

Modul 2: ikt og interaktionsdesigN

Modulet “ikt og interaktionsdesign” omfatter arbejdet med brugergrænseflader og med design af virtuelle læringsrum. Der fokuseres specielt på interaktion og meningsskabelse i menneske-computer-relationen.

I faget arbejdes der med metoder og teknikker igennem hele designprocessen fra den indledende undersøgelse, over idefasen og konceptualisering, prototyping og fysisk design.

 

1. års Projektmodul

I det problemorienterede projektarbejde fordyber du dig i et afgrænset område inden for området ikt og læring i relation til børn, unge eller voksne. Der tages udgangspunkt i en konkret problemstilling, gerne relateret til dit daglige arbejde. Denne problemstilling belyses gennem litteraturstudier og andre former for informationsindsamling inden for det valgte område. Projektets fokus kan være af såvel teoretisk/analytisk som konstruktiv/designmæssig karakter. Temarammen for 1. års projektet er "ikt-baserede læreprocesser - brug og betydning".
 

2. studieår

Modul 3: ikt og læring i organisationer

Ikt og læring i organisationer omfatter arbejdet med ikt som redskab til videndeling og videnledelse i organisationer. Fokus er intra- og interorganisatoriske læreprocesser, ikt som samarbejdsværktøj, ikt i organisationskommunikation, ikt i livslang læring og erfaringsudveksling.

 

Modul 4: ikt og didaktisk design

Ikt og didaktisk design omfatter forskellige didaktiske tilgange som grundlag for analyse og design af ikt-baserede læreprocesser, læringsprodukter og/eller virtuelle læringsomgivelser.


Masterprojekt

Masterprojektet på uddannelsens afsluttende semester er et skriftligt afgangsprojekt, som demonstrerer dine videnskabelige kompetencer samt dokumenterer din evne til at formidle egen viden. Et masterprojekt kan udarbejdes af op til tre deltagere og der knyttes en faglig vejleder til specialet.

Masterprojektet kan udarbejdes som et af følgende:

  • Et teoretisk og analytisk projekt
  • Udvikling af et produkt med tilhørende projektrapport.