Master i IKT og Læring (MIL)

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen stilles der krav om 1) et bestemt uddannelsesniveau og 2) relevant erhvervserfaring.

1. Uddannelsesmæssigt adgangskrav

For at kunne optages på uddannelsen, skal du som minimum have en af følgende uddannelsesbaggrunde:

  • Relevant uddannelse på mindst BA-niveau inden for humaniora, samfundsvidenskab, ingeniør- og naturvidenskab eller de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
  • Relevant uddannelse som professionsbachelor – eller en mellemlang videregående uddannelse til fx lærer, fysio- eller ergoterapeut, sygeplejerske eller pædagog
  • En relevant diplomuddannelse

For at kunne betegnes som relevant, må den pågældende uddannelse indeholde dels væsentlige elementer af videnskabsteori, dels grundlæggende Ikt.

Dispensation:
Ansøgere, som ikke opfylder ovenstående, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer, f.eks. gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en samlet vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Endvidere kan universitetet indkalde ansøgere til en skriftlig optagelsesprøve. Der kan dog ikke dispenseres fra nedenstående krav om relevant erhvervserfaring.

2. Krav om relevant Erhvervserfaring

Det er et krav, at alle uanset uddannelsesbaggrund skal have mindst to års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende eksamen. Med relevant erhvervserfaring tænkes der f.eks. på erfaring med teknologistøttet undervisning; erfaring med tilrettelæggelse af læreprocesser på forskellige niveauer i det formelle uddannelsessystem; erfaring med udvikling af "Human Resources" i organisationer og virksomheder; eller erfaring med softwaredesign og -udvikling til brug i læreprocesser.


Vejledende forudsætninger

Det forudsættes, at man kan læse faglitteratur på engelsk, Hvor meget engelsksproget litteratur, der indgår i uddannelsen, afhænger i både projekt- og kursussammenhæng af emnet og den deraf følgende mulighed for litteraturudvælgelse.