AAU logo

Master i Bygningsfysik - København

Målgruppe

Målgruppe

(Foto: James Hardy)


Master i Bygningsfysik henvender sig til alle faggrupper med en lang eller mellemlang videregående uddannelse på bygge- og anlægsområdet, som fx

 • civil-, diplom- og akademiingeniører
 • bygningskonstruktører
 • arkitekter

Det kompetenceløft, som en Master i Bygningsfysik giver, er særligt rettet mod de faggrupper, som har ansvar for planlægning, projektering, udførelse samt drift og vedligeholdelse af bygninger, og som ikke gennem deres hidtidige uddannelse har opnået de fornødne kompetencer på det bygningsfysiske område, uanset at deres arbejdsopgaver fordrer bygningsfysisk indsigt. Disse faggrupper omfatter bl.a. bygningskonstruktører og arkitekter, men også nogle grupper af ingeniører.

Sekundært henvender uddannelsen sig til de faggrupper, som nok har en bygningsfysisk uddannelsesbaggrund, men hvis teoretiske kompetencer ikke længere er tidssvarende, hvilket kan være tilfældet for både teknikum-, akademi-, diplom- og civilingeniører af bygningsretningen. I forhold til disse faggrupper er der for det første behov for opdatering med den nyeste viden om bygningers energiforhold, herunder de gældende myndighedskrav, som jævnligt skærpes, samt den nyeste viden om fugttekniske forhold. For det andet er der behov for at implementere de bygningsfysiske teorier mere effektivt i praksis, end det hidtil har været tilfældet i den danske byggebranche.

De fleste masterstuderende har adskillige års erhvervserfaring, og det er slet ikke ualmindeligt at møde medstuderende, der er i 40'erne og 50'erne.

Eksempler på jobfunktioner

På Master i Bygningsfysik har dine medstuderende til daglig jobfunktioner som fx

 • rådgivende ingeniører
 • praktiserende arkitekter
 • byggepladsledere og tilsynsførende
 • energikonsulenter
 • byggesagsbehandlere
 • produktudviklere
 • undervisere

 

Udbytte

Master i Bygningsfysik giver dig højt specialiseret viden om bygningsfysiske forhold, svarende til den viden man har efter at have opnået en nyere universitetsgrad på kandidatniveau. Som Master i Bygningsfysik kan du sidestille dine videnskabelige kvalifikationer på det bygningsfysiske område med de kvalifikationer, som en civilingeniør af bygningsretningen har. (Og hvis du i forvejen er civilingeniør af bygningsretningen, giver uddannelsen dig en tidssvarende bygningsfysisk specialisering). 

Gennem uddannelsen bliver du fortrolig med bygningsfysikkens videnskabelige metoder og redskaber. Dermed kan du vurdere, vælge og anvende relevante analyser og løsninger i den konkrete situation.

Det gør dig i stand til at håndtere komplekse bygningsfysiske problemstillinger, såvel i eksisterende bygninger som i nybyggeri, og både for så vidt angår konstruktionsdetaljer og byggesystemer.

Når du er Master i Bygningsfysik, har du specialiseret viden om og indgående forståelse for væsentlige dele af de bygningsfysiske kerneområder:

 • Varme
 • Fugt
 • Lufttæthed og ventilation
 • Inde- og udeklima
 • Beregningsmetoder for energi- og fugtbalance i bygninger
 • Målemetoder inden for fugt- og varmeforhold
 • Typiske klimaskærmskonstruktioner for eksisterende og nye bygninger
 • Typiske byggeskader og afhjælpningsmetoder

Som Master i Bygningsfysik kan du forstå og forholde dig helhedsorienteret til problemstillinger, der går på tværs af disse emner.

Helt konkret betyder det fx, at du selvstændigt kan deltage i tværfagligt samarbejde om reduktion af energibrug i bygninger vha. fugtteknisk forsvarlige metoder.

Karrieremuligheder

Aftagere af dimittenderne fra Master i Bygningsfysik er fx konsulentfirmaer inden for energirådgivning og fugtforhold, tilstandsvurderinger samt syn og skøn i forbindelse med byggeskader. Desuden har mange bygherrer og forvaltningsfirmaer stor nytte af personer med viden om bygningsfysik. Rådgivere og entreprenører har stort behov for specialkompetencer inden for bygningsfysik, så der fx ved renovering og efterisolering opnås løsninger, der er holdbare og ikke medfører fugtskader, som ellers kan være et stort problem.

Som Master i Bygningsfysik kan du fx få job inden for følgende områder:

 • Bygherre- og driftsfunktioner. Den professionelle bygherre med en bygningsfysisk uddannelse kan opstille en række relevante bygningsfysiske krav til byggeriet og de parter, der er involveret i byggeriet. Desuden vil viden om bygningsfysik være hensigtsmæssig i en driftsorganisation for at fange problemer i driftsfasen eller gennem en bevidst driftspolitik, som forebygger, at problemerne opstår.
 • Den projekterende ingeniør eller arkitekt hos rådgivere eller entreprenører. Ved både nybyggeri og renoveringsprojekter er der brug for specialister, der kan vurdere, om forskellige løsninger er bygningsfysisk forsvarlige. Det vil normalt især være på større projekter, hvor der ikke nødvendigvis er valgt standardløsninger. Funktionen kan både være i forbindelse med den direkte projektering, men kan også være knyttet til kvalitetssikring. Den opnåede viden vil desuden være væsentlig, når der skal udføres tilstandsvurderinger på bygninger, enten i forbindelse med energirenovering eller i forbindelse med vurdering af fugtbetingede skader.
 • På byggepladsen. På byggepladsen kan der være behov for specialister, der fører tilsyn med fokus på fugtforhold og fx foretager fugtmålinger, som myndighederne eller bygherren efterspørger. Samtidig vil behovet for ekstraforanstaltninger kunne vurderes i tilfælde, hvor der er usædvanlige omstændigheder ved et byggeri.
 • Hos myndighederne. Byggesagsbehandlere, der præsenteres for utraditionelle løsninger og forskellige former for dokumentation af, at et byggeri opfylder kravene i Bygningsreglementet, vil med en bygningsfysisk uddannelse være bedre i stand til at vurdere de fugt- og energimæssige aspekter af det forelagte projekt.
 • Specialkonsulenter. Der findes en række specialkonsulenter inden for energirådgivning, fugtforhold, tilstandsvurderinger, syn og skøn samt til en vis grad arbejdsmiljø (indeklima på arbejdspladsen), som kan drage nytte af en uddannelse i bygningsfysik.