Master of Business Administration

Undervisning

MBA-uddannelsen tager som andre uddannelser på Aalborg Universitet udgangspunkt i tværfaglighed og problembaseret læring. AAU er et foregangsuniversitet på dette område og er kendt som et innovativt universitet med gode forbindelser til erhvervslivet.

Uddannelsens undervisere og fagansvarlige er alle blandt Aalborg Universitets fremmeste indenfor deres respektive fagområder. 

Alle seminaransvarlige og projektvejledere på uddannelsen anvender problembaseret læring som pædagogisk princip for undervisning og vejledning. Den problembaserede tilgang vil gå igen i undervisningen, opgaver mellem seminarerne og i semesterprojekterne. I samspillet mellem dialogbaseret fagundervisning, selvstændige opgaver og problemorienteret projektarbejde udvikles din faglige indsigt samt evnen til at arbejde tværfagligt og problemorienteret med en relevant problemstilling i en privat eller offentlig virksomhed.

MBA-uddannelsen er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer i løbet af et semester. Mellem seminarerne har du tid til at læse pensum, og underviserne stiller opgaver, som skal løses til næste gang. I løbet af semestret udarbejder du desuden et problemorienteret projekt, som tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling i din egen virksomhed eller en anden virksomhed.

Se mere om problembaseret læring her.