Master of Business Administration

Indhold

MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet er en 2-årig deltidsuddannelse. På første år skal du følge et obligatorisk modul, som består af syv seminarer. Når du har bestået masteruddannelsens første år vil du opnå et Certificate of Business Administration (CBA), som er en internationalt anerkendt titel under MBA-niveauet.

På studiets andet år fortsætter du som udgangspunkt på det almene forløb i Emergent Management. Hvis du har en særlig interesse i finansiel virksomhed, så har du mulighed for at specialisere dig i dette emne.

Uddannelsen afsluttes med en MBA-afhandling, som skal være et problemorienteret projekt, hvis sigte er at skabe innovation og udvikling i din virksomhed.

De fagansvarlige på uddannelsen er alle internationalt anerkendte forskere og eksperter indenfor økonomi og ledelse.

Uddannelsens 1. år

 

I løbet af det første år på MBA-uddannelsen vil du stifte bekendtskab med følgende fag:

Seminar 1 - STRATEGI OG ORGANISATION

Dette seminar gør dig i stand til at analysere og løse centrale virksomhedsorganisatoriske problemstillinger ud fra forskellige organisatoriske og strategiske perspektiver. Herunder strategi i et omgivelsesperspektiv, strategi i et ledelses- og virksomhedsperspektiv, strategi som praksis, strategi og kultur og strategisk kommunikation. Du kommer desuden til at arbejde med at anvende teorier og modeller i forbindelse med strategisk virksomhedsforandring.

Seminar 2 & 6 - ØKONOMISK STYRING OG LEDELSe 1 & 2

Disse to seminarer giver dig nye kompetencer i relation til den ledelsesmæssige anvendelse af regnskaber, finansiering og økonomistyring i alle typer virksomheder. Du opnår indsigt i de muligheder og teknikker, der knytter sig til ledelse på baggrund af økonomisk indsigt i virksomhedens forhold. Desuden lærer du at anvende og gennemføre en række forskellige økonomiske analyser, således at disse kan anvendes i projekter internt i virksomheden såvel som i det daglige ledelsesarbejde.

Seminar 3 - VIRKSOMHEDERS ØKONOMISKE OMGIVELSER

Dette seminar giver dig nye kompetencer til at forstå de økonomiske omgivelser, der er centrale for virksomheders udvikling og beslutningsproces. Dette modul tager udgangspunkt i en række økonomiske faktorer og sammenhænge, hvor målet er at forstå baggrunden for den økonomiske udvikling. Vi har fokus på aktuelle økonomiske debatter i forhold til at se på disses betydning for virksomheder og forbrugere.

Seminar 4 - MARKETING I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

Dette seminar giver dig indsigt i marketing - ikke kun som en særdisciplin, men også som et led i den strategiske tænkning. Du bliver i stand til at analysere virksomheders markedsmuligheder og at omsætte disse muligheder til markedsstrategier for virksomheden. Kurset vil fokusere på at skabe værdi for kunderne og de bagvedliggende moderne forståelser af marked og kunderelation, hvor kundeforholdet omfatter både transaktion, relation og saminnovation med videre.

 

 

Seminar 5- VÆRDIKÆDELEDELSE OG NETVÆRK

Dette seminar giver dig en forståelse for centrale begreber og problemstillinger i forhold til håndtering og udvikling af værdikæder på tværs af virksomheder. Herunder får du en forståelse for centrale modeller med relevans for interorganisatorisk ledelse samt evnen til at analysere og operationalisere interorganisatoriske ledelsesproblemstillinger. Desuden får du kompetencer forbundet med at organisere og lede værdikæder/forsyningskæder, herunder en forståelse for kunde/leverandørforhold.

Seminar 7 - Strategi og organisationsudvikling

Forbedring af organisationen kræver altid forandring af denne. Det gælder, hvad enten der er tale om en virksomhed eller en institution. Forbedring handler om, at formålet med forandringen skal gå i retning af større kvalitet og effektivitet. Hvordan dette gøres findes der en righoldig litteratur om, og der er mange teorier, modeller og metoder. Seminaret har til formål at præsentere centrale bidrag på dette felt, men også at arbejde kritisk med sådanne bidrag og at se, hvorledes de passer ind i den praksis, der er hverdagen for os alle.

UDDANNELSENS ANDET ÅR

 

 

På uddannelsens andet år samlæses seminar 8 og 9 i Forretningsudvilking og beslutningsprocesser og derefter kan du fortsætte på enten det almene forløb i emergent management eller vælge specialiseringen i finansiel virksomhed.

ALMENT FORLØB - EMERGENT MANAGEMENT 

Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at lede og skabe udvikling i virksomheder i en verden præget af stor kompleksitet og foranderlighed.

I løbet af det almene forløb vil du stifte bekendtskab med følgende områder:

  • Ledelse af organisationer i en foranderlig verden
  • Emergent strategisk ledelse
  • Forholdet mellem strategisk planlægning og emergent ledelse
  • Strategiske beslutninger

Specialisering i FINANSIEL VIRKSOMHED

Specialiseringens formål er at give den studerende overblik over regler og bestemmelser, der regulerer bankers virksomhed. Således opnås der dels viden om bankers regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres og vurderes samt hvilke risici de har påtaget sig, dels et overblik over tiltag, der kan øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

I løbnet af specialiseringen i Finansiel virksomhed vil du stifte bekendtskab med følgende områder:

  • Ledelse af finansielle virksomheder
  • Den finansielle institutions samspil med kunder
  • Produktprofitabilitet og produktudvikling i banker
  • Bankers kapitalplanlægning
  • Samspil med bestyrelse i finansielle virksomheder

 

 

MBA-AFHANDLINGEN

4. semester afslutter du MBA-uddannelsen med en masterafhandling, der skal demonstrere, at du har lært at anvende den praktiske og teoretiske viden, du har tilegnet dig gennem uddannelsen.