Psykologi på deltid

Adgangskrav

Adgangskrav for enkeltmoduler

En gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx eller htx) eller tilsvarende. I din gymnasiale uddannelse skal du have opnået følgende niveaukrav:

  • Dansk A-niveau
  • Engelsk B-niveau
  • Matematik B-niveau
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.

Adgangskrav for optagelse på sidefag i psykologi

For at blive optaget på hele sidefaget kræves det ud over de ovennævnte krav, at du har bestået de to første år af en universitær bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse.

Dispensation

Du har mulighed for at søge dispensation for ovennævnte adgangskrav, hvis du har tilsvarende kvalifikationer opnået på anden vis.

Det er kun i forbindelse med optagelse og indskrivning, at der foretages en skelnen mellem enkelmodulstuderende og sidefagsstuderende. I forbindelse med undervisning og eksamination skelnes der ikke, idet alle studerende, uanset uddannelsesbaggrund og mål med at følge forløbet, følger undervisningen sammen og læser det samme pensum.

Hvis du er indskrevet som enkeltmodulstuderende, vil du efter endt studieforløb kunne få udstedt enkeltmodulbevis for dit/dine moduler.

Hvis du er indskrevet som sidefagsstuderende, vil du efter endt studieforløb (alle 9 moduler) kunne få udstedt et sidefagsbevis, hvis dit centrale fag (hovedfag) er inden for det samfundsvidenskabelige område.

Hvis dit centrale fag er fra et andet hovedområde end det samfundsvidenskabelige, skal du imidlertid først supplere med yderligere 30 ECTS, før du kan få udstedt et sidefagsbevis - dog ikke, hvis det centrale fag er dansk, filosofi eller religion.

Øvrige forudsætninger

En stor del af pensum er engelsksproget, hvorfor der kræves gode læsefærdigheder på engelsk.

Merit

Hvis du tidligere har gennemført fag fra en kompetencegivende psykologiuddannelse på et universitet, og du ønsker at søge om merit for disse fag, skal følgende dokumentation vedlægges din ansøgning, for at Aalborg Universitet kan foretage en meritvurdering:

  • Eksamensbevis eller studiejournal for det/de fag, du har gennemført
  • Fagbekskrivelse af det/de fag, du har gennemført, med angivelse af ECTS point
  • Studieordning, som det/de gennemførte fag hører under.

Du skal bruge dette skema til at søge om merit. Når du har udfyldt skemaet, skal du uploade det i Ansøgningsportalen (STADS-DANS) samtidig med, at du søger om optagelse på deltidsforløbet.

Forbehold for fejl, mangler og ændringer.