Professionsrettet musikanvendelse (Promusa)

Indhold

Indhold


PROMUSA giver dig et solidt teoretisk og metodisk fundament for anvendelsen af musikoplevelser i arbejdet med mennesker, der har særlige behov. Du vil komme til at opleve flere forskellige undervisningsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion, herunder forelæsninger, workshops, træningsmoduler m.v. Der indgår også skriftlige opgaver undervejs, herunder projektarbejde. Her kan du fordybe dig i de teorier inden for musikpsykologi og musikterapi, som er relevante i forhold til dine interesse- og erfaringsområder.

Du vil få mulighed for at udvikle dine musikalske færdigheder på dit hovedinstrument og på klaver. Der vil være fokus på improvisation, eksempelvis spontan improvisation efter symbolske og musikalske spilleregler, og du kommer til at arbejde med brugen af krop og stemme.
 

musikterapi 'på egen krop'

I PROMUSA vil du stifte bekendtskab med læremusikterapi. Det drejer sig om et gruppeforløb, som ledes af en erfaren musikterapeut. Du lærer om grundlæggende gruppeprocesser, og du får mulighed for at udvikle din indsigt i dine egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til den erfarede gruppeproces. Du kommer således til at opleve musikterapi ’på egen krop’, og du vil få mulighed for at udvikle dine relationelle og refleksive evner og derigennem kunne kvalificere dit arbejde med mennesker og musik.

PROMUSA forløbet er tilrettelagt som et deltidsstudium over fire semestre. Det samlede forløb er sammensat af enkeltfag fra den 3-årige bacheloruddannelse i musikterapi. Semestrene skal tages i kronologisk rækkefølge, hvilket samtidig betyder, at deltagelse i senere liggende semestre forudsætter bestået forudliggende semestre.
 

1. semester:
efterår 2020
2. semester:
forår 2021
3. semester:
efterår 2021
4. semester:
forår 2022

Semestrene på Promusa

1. semester

MUSIK OG INDENTITET (5 ECTS)

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelser med musikpsykologisk fokus på musikkens rolle i identitetsdannelsen og livshistorien. Kursusundervisningen er baseret på en musikalsk selvbiografi forfattet af den studerende.

IMPROVISATION (5 ECTS)

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-musikalsk træning i improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og akkompagnement/bi-instrument. Herunder arbejde med musikalske parametre, udvikling af det personlige udtryk samt fremførelse af musik hvor fokus er på imødekommelse af behov relateret til helse og livskvalitet.

LÆRETERAPI I GRUPPE (GRUPPEMUSIKTERAPI 1) (5 ECTS)

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppemusikterapi, hvorigennem der opnås forståelse for gruppeprocesser og gruppedynamik, samt indsigt i egen lærings- og udviklingsproces, herunder erfaringer med at anvende musik og udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme.

2. semester

Problembaseret læring (5 ects)

Introduktion til problembaseret læring i forhold til teoretiske, musikalske og terapeutiske læringsmål.

MUSIKPSYKOLOGI (10 ECTS)

Der undervises i centrale teorier om musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen og de dertil knyttede videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning, samt centrale teorier om musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed.

Der gives desuden en grundig introduktion til problembaseret læring (PBL), herunder problemformulering og metodevalg, projektarbejde, akademisk skriftlig fremstilling og informationssøgning.

LÆRETERAPI I GRUPPE (GRUPPEMUSIKTERAPI 2) (5 ECTS)

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppemusikterapi, hvorigennem der opnås forståelse for gruppeprocesser og gruppedynamik, samt indsigt i egen lærings- og udviklingsproces, herunder erfaringer med at anvende musik og udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme

3. semester

teRAPIRETTET KROP OG STEMME (5 ECTS)

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal træning i og bevidsthed om anvendelse af krop og stemme, herunder lytteperspektiver som erkendelse og terapeutisk redskab, sammenhængen mellem stemmeudtryk, kropsoplevelser og psykisk tilstand, samt en introduktion til stemme-assessment.

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 2 (10 ECTS)

Modulet er et kursusmodul, der omfatter praktisk-musikalsk træning og viden i musikterapeutiske teknikker og metoder med forskellige klientgrupper. Der undervises i at tilrettelægge, gennemføre og analysere sessioner, hvor musik anvendes til at imødekomne en given målgruppes behov og udviklingspotentialer, herunder at anvende aktiv musikudøvelse, musiklytning og komposition.

4. semester

Musikterapiteori og -forskning 1 (15 ECTS)

Der undervises i i grundlæggende kvalitative forskningsmetoder og deres videnskabsteoretiske grundlag samt i centrale teorier i musikterapi med målgrupper med bl.a. fysisk og psykisk funktionsnedsættelser.

Modulet er et projektmodul, dvs. der skal afleveres en projektopgave i slutningen af semestret.