AAU logo

Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)

Adgangskrav

Adgangskravet til PROMUSA forløbet er for det første, at du har gennemført en gymnasial uddannelse, samt at du behersker engelsk svarende til gymnasialt B-niveau. Derudover skal du bestå en musikalsk adgangsprøve, før du kan optages på PROMUSA forløbet.

Ansøgere med en af nedenstående, adgangsgivende uddannelsesbaggrunde vil blive tilbudt deltagelse i den musikalske adgangsprøve:

 1. En relevant universitetsuddannelse (bachelor eller kandidat) inden for musikvidenskab, psykologi, pædagogik eller kommunikation.
   
 2. En professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut, afspændingspædagog eller i psykomotorik. (Har du en mellemlang uddannelse fra før professionsbachelorordningen, skal du søge ind på dispensation; se pkt. 4).
   
 3. En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse (tidl. diplomeksamen) fra et musikkonservatorium kan give adgang til PROMUSA under forudsætning af, at du har bestået teoretisk efter-/videreuddannelse på diplomniveau. Du skal herfra have bestået mindst tre moduler (min. 25 ECTS point i alt), hvoraf det ene modul skal have fokus på videnskabsteori. Vi anbefaler moduler inden for diplomuddannelsen i pædagogisk psykologi. Alternativt kan du vælge diplommoduler inden for det sundhedsfaglige område.

  NB. Der kan være mulighed for dispensation i forhold til kravet om opkvalificering med 25 ECTS point for ansøgere med uddannelse fra et musikkonservatorium. Muligheden for senere at søge om optagelse (og gå til adgangsprøve) på den 2-årige kandidatuddannelse i Musikterapi i Aalborg efter PROMUSA forløbet vil dog altid være betinget af forudgående akademisk opkvalificering.
   
 4. Andre relevante uddannelser og uddannelseskombinationer kan give adgang til PROMUSA på baggrund af en konkret dispensationsansøgning og vurdering i Studienævnet for Musikterapi.

Motiveret ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade en motivationsbeskrivelse i Ansøgningsportalen (STADS-DANS), hvor du redegør for, hvorfor du ønsker at tage denne efter- og videreuddannelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

 1. Præsentation:
  Hvem er du, og hvorfor vil du gerne optages på uddannelsen?
   
 2. Uddannelsesmæssig baggrund:
  Beskriv din uddannelsesmæssige baggrund, inkl. relevant erhvervserfaring samt kurser.
   
 3. Musikalsk baggrund samt valg af hovedinstrument og akkompagnementsinstrument til adgangsprøven:
  - Hvilket hovedinstrument spiller du, hvor længe har du spillet, hvor meget undervisning har du modtaget og i hvilke sammenhænge?
  - Hvilket akkompagnementsinstrument spiller du, hvor længe har du spillet, og evt. i hvilke sammenhænge?
   
 4. Terapeutisk baggrund:
  - Hvilke erfaringer har du med egenterapi?
  - Hvilke tanker gør du dig i forbindelse med at søge ind på en uddannelse, hvor terapeutiske læreprocesser er en obligatorisk del af undervisningen?

DISPENSATION

Ansøgning om dispensation sker ved, at du i Ansøgningsportalen (STADS-DANS) angiver, at du søger om dispensation og uploader en begrundet dispensationsansøgning, som du selv formulerer. Du skal også uploade dokumentation for de uddannelsesmæssige forhold, som du ønsker taget i betragtning, og som sandsynligør, at dine uddannelsesmæssige kompetencer svarer til bachelorniveau.

NB. Selv om du evt. får beviliget dispensation til PROMUSA, kan der - hvis du senere ønsker at søge optagelse på den 2-årige kandidatuddannelse i Musikterapi i Aalborg - blive stillet krav om yderligere akademisk opkvalificering efter PROMUSA forløbet, før at du vil kunne få adgang til adgangsprøven til kandidatuddannelsen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du er uddannet fra musikkonservatoriet (se pkt. 3 ovenfor).

Har du spørgsmål angående adgangskravene, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Charlotte Lindvang, chli@hum.aau.dk.

AdgangsPRØVE

PROMUSA er bygget op omkring teoretiske, musikalske og selvudviklende fag, hvilket stiller krav om at du - før ansøgning til forløbet - besidder en særlig blanding af musikalske, akademiske og menneskelige færdigheder. Ved adgangsprøven er det navnligt forskellige musikalske færdigheder, der afprøves, og det er endvidere nødvendigt, at du har kendskab til elementær musikteori, samt at du har færdigheder i hørelære.

Improvisation er et væsentligt element i adgangsprøven og et centralt element i PROMUSA-forløbet. Det er derfor en fordel, hvis du forbereder dig på ”det at improvisere”. Her tænkes improvisation som et spontant udtryk i umiddelbar dialog med omgivelserne/dig selv, frem for improvisation ud fra et musikalsk oplæg. Forberedelsen kan være f.eks. være at dyrke intuitiv musik eller teatersport.

Næste adgangsprøve til PROMUSA finder sted i juni 2020 på Aalborg Universitet København (i Sydhavnen)

Læs mere om adgangsprøven her. (Adgangsprøven til Promusa svarer til adgangsprøven til den 5-årige musikterapiuddannelse på Aalborg Universitet).

ADGANGSBEGRÆNSNING OG UDVÆLGELSESKRITERIER

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke sikret optagelse, idet der kan være flere kvalificerede ansøgere end de 12 studerende, som der maksimalt kan optages på holdet. I tilfælde af at der er flere kvalificerede ansøgere, end Aalborg Universitet har kapacitet til at optage, vil udvælgelsen blive foretaget efter en faglig helhedsbedømmelse af den enkelte studerendes samlede kvalifikationer. Desuden vil studieledelsen stile efter en bred sammensætning af holdet med en nogenlunde ligelig repræsentation af forskellige uddannelsesbaggrunde.

KANDIDATUDDANNELSEN I MUSIKTERAPI

Med et fuldført PROMUSA forløb har du mulighed for at søge om optagelse på den 2-årige kandidatuddannelse i musikterapi på Aalborg Universitet.