AAU logo

Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker

Kaj Munks kommunikation (projektmodul)

Dette første (af fire) moduler i efter- og videreuddannelsesforløbet ”Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker” handler om Kaj Munks kommunikation. Undervisningen stiller skarpt på Kaj Munk som dramatiker, prædikant, journalist og samfundsdebattør.

Modulet  kan følges uafhængigt af de øvrige tre moduler. Modulet strækker sig over 2. semestre (1 år) på deltid.
 

Udbytte

Gennem modulet får du indsigt i analyse og tilrettelæggelse af kommunikationsprodukter.

Det teoretiske grundlag for arbejdet på projektmodulet "Kaj Munks kommunikation" vil være kommunikationsteorier, æstetik, narratologi, og teorier om tegn- og informationssystemer. Hertil kommer fagrelevant videnskabsteori.

Via modulet vil du gennem undervisningen i det teoretiske grundlag og det konkrete arbejde med Kaj Munks kommunikation opnå viden om og færdigheder i:

 • analytisk praksis inden for det kommunikations- og informationsvidenskabelige felt
 • teori, videnskabelige metoder og praksis vedrørende grundlæggende analyse og produktion af kommunikationsprodukter
 • tilrettelæggelse, formidling og konsekvens af kommunikationsprodukter
 • kommunikationsfagets videnskabsteori
 • anvendelse af relevante videnskabelige metoder og redskaber i forhold til arbejdet med kommunikationsprodukter, idet disse forstås som informationsteknologiske og medierede
 • grundlæggende beskrivelse, analyse og vurdering af kommunikationsprodukter i kontekst, dvs. i relation til samfundsmæssige og kulturelle faktorer.

 

Undervisning

Undervisningen foregår over fire intensive heldagsseminarer (lørdage). Du kommer til at indgå i diskussions- og dialogfora af forskellig art, der fungerer som fordybelses- og samtalesteder omkring og inspireret af de teoretiske tekster fra pensum.

Endvidere skal du, alene eller sammen med andre i en projektgruppe, skrive en rapport om et selvvalgt tema inden for modulets faglige ramme. Her får du/I vejledning (udbudt over Skype) og med inddragelse af relevant materiale fra Kaj Munk Forskningscentret.

Ved de fire heldagsseminarer introduceres den idehistoriske og kommunikationsteoretiske baggrund for studiet. Alle fire seminarer vil bidrage til en dybere forståelse af Kaj Munk som dramatiker, prædikant, journalist og samfundsdebattør.

Ved det første seminar vil en række projektmuligheder blive præsenteret, ligesom ideen om det projektbaserede studie vil blive introduceret. Hurtigt efter første seminar vælger du, alene eller i arbejde med andre, et projekttema og en problemstilling inden for modulets temaramme. Derefter tildeles du/I en projektvejleder, som du (evt. projektgruppen) nærmere tilrettelægger studiet og projektskrivningen sammen med.


PROJEKTFORLØB

I løbet af året skriver hver studerende, alene eller sammen med andre i en projektgruppe, en rapport om et selvvalgt tema inden for modulets faglige ramme. Typisk vil det være relateret til Kaj Munks kommunikation i bred forstand (skuespil, digte, fortællinger, prædikener, breve, journalistik).. Tidligt i forløbet får den enkelte tildelt en projektvejleder, som vil være til rådighed med projektvejledning (evt. over Skype) mhp. udfærdigelsen af projektrapporten.


EKSAMEN

Der afholdes mundtlig eksamen i juni 2020.

Eksamen foregår som en intern mundtlig prøve med vejlederen som eksaminator og under medvirken af en censor. Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: 1500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 min.

Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen.

 

Download brochure

Seminardatoer og øvrige udgifter

Undervisningen tilrettelægges med fire intensive seminarer på fire lørdage samt et projektarbejde.

Alle forelæsninger ved seminarerne videooptages og stilles til rådighed for de studerende.

Alle seminarer afholdes på Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

Seminardatoer oplyses snarest.

 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer. Kaffe og te under seminarerne er dækket af deltagerbetalingen.

Alle enkeltmoduler Kaj Munk

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kaj Munks kommunikation, enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier (projektmodulet "Kommunikationsprodukter")

Varighed

 • Næste udbud er endnu ikke fastlagt

Sted

 • Aalborg og Vedersø

ECTS

 • 15 ECTS

Pris

 • 12.500 kr.

Ansøgningsfrist

 •  

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

 • Institution: Aalborg Universitet
 • Uddannelsestype: Enkeltfag Hel på del fag/moduler
 • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med de søgbare enkeltfag af typen Heltid på deltid. Vælg det ønskede enkeltfag og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.