Professionel undren og undersøgelse

Professionel Undren og Undersøgelse

Professionel Undren og Undersøgelse

Dette efteruddannelseskursus i "Professionel Undren og Undersøgelse” giver dig et solidt teoretisk og metodisk fundament for at anvende undringsdrevne dialoger og refleksionsformer i professionelt arbejde og i sammenhænge, hvor du ønsker at skabe rum for nytænkning og arbejde med mennesker på et eksistentielt og etisk niveau.

NB: Max deltager antal på 20 personer.

HAR DU ERFARING i at arbejde med mennesker inden for velfærds- og relationsprofessioner eller med ledelse og medarbejderudvikling i offentlige eller erhvervsmæssige organisationer? Og er du interesseret i at lære, hvordan undringsdialoger og ’undringsværksteder’ (Wonder Labs) kan skabe nye inspirerende rum for værdirefleksioner, eksistentiel omsorg for og dialoger omkring, hvad der kan fremme ’den menneskelige faktor’ i det professionelle arbejde? 

ØNSKER DU at kvalificere din forståelse af professionsidentitet, etisk dømmekraft og professionsudvikling gennem anvendelse af fænomenologiske og hermeneutiske fortælle-, skrive, dialog- og refleksionsøvelser og med fokus på at fremme evnen til at forundres og undres midt i en ellers målstyret og planlagt arbejdsdag?

DRØMMER DU om at udvikle ’det meningsfulde arbejdsliv’ ved at vække din egen og andres forundringsparathed og lyst til at ’humanisere’ arbejdsgange og samtalekulturer i egen organisation, så I bliver bedre til at følge, hvad I dybest set erfarer som det værdifulde og længes efter?

HAR DU MOD på et efteruddannelsesforløb, der sætter fokus på din personlige udvikling, dannelse og dømmekraft samt dine evner til at samtale og til at ’stå i det åbne’ gennem forskellige eksistentielle og filosofiske undringssamtaler?

- Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så vil dette modul i Professionel undren og undersøgelse være relevant for dig.
 

indhold

Modulet består af seks undervisningsgange:

1. undervisningsgang:

Introduktion til den videnskabelige og filosofiske baggrund for kundskabs- og undringsværkstedet med særlig vægt på en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang til dialog-, erfarings-, refleksions- og dannelsesbegrebet. Herunder vil specielt undringsbegrebet og undringsfænomenet stå centralt.

2. undervisningsgang:

Introduktion til kundskabs- og undringsværkstedets fem momenter og træning i det første, fænomenologiske moment. Forskellige praksisfænomenologiske dialog-, refleksions- og skriveøvelser vil blive faciliteret og procesevalueret.

3. undervisningsgang:

Introduktion til praksishermeneutiske tilgange og træning i det andet, hermeneutiske moment via forskellige hermeneutiske og filosofiske dialog-, refleksions- og skriveøvelser.

4. undervisningsgang:

Introduktion til filosofisk vejledningsteori og det tredje moment i konkrete, sokratisk-dialektiske samtaleformer og undringsfællesskaber. Øvelser i sokratiske dialoggrupper og de syv sokratiske dyder.

5. undervisningsgang:

Introduktion til det fjerde og femte moment, der henholdsvis handler om eksistentielle og kontemplative tænkeformer samt spirituelle kontemplationsformer, og hvorledes man arbejder med at gøre sig lydhør over for den praktiske visdom og en styrket dømmekraft i egen professionspraksis.

6. undervisningsgang:

Afsluttende beskrivelse af og diskussion om, hvorledes man kan anvende "wonder labs" (undringslaboratorier) i egen organisation og professionel praksis og ikke mindst i dannelsen af sokratiske og innovative samtalekulturer på egen arbejdsplads.

 

om undervisningen

Undervisningen vil både bestå af forelæsninger såvel som diskussions- og dialogfora af forskellig art, der vil fungere som fordybelses- og samtalesteder omkring og inspireret af de teoretiske tekster fra pensum.

Undervisningen vil overordnet set være båret af en øvelsesorienteret tilgang. Det betyder, at der ved hver undervisningsgang vil være nogle øvelser, lige som der også vil være øvelser, der skal udføres af de studerende selv mellem undervisningsgangene, samt i de to selvstyrede øvelsestimer, der følger hver undervisningsgang.

Forløbet kræver en teoretisk fordybelse i den udvalgte litteratur, som forudsættes læst inden forelæsningerne, da forelæsninger ikke blot vil være en tekstgennemgang, men bygge på og tænke videre i forhold til teksterne. Derfor opfordres studerende til at gå sammen i studiegrupper på tværs af fagligheder og tidligere uddannelsesinstitutioner, hvor I kan læse og diskutere teksterne, inden I møder op til næste undervisning.

Studiegrupperne vil også fungere som ’forsøgsstationer’, idet deltagerne i hver gruppe hjælper hinanden til at reflektere over og undre sig ud fra de levede erfaringer og tanker og ideer, som øvelserne igangsætter.

Bogen "At undre sig ved livets afslutning" (Akademisk forlag, 2016) af Finn Thorbjørn Hansen vil være grundbogen undervejs på modulet. Den giver kendskab til metoden bag undringsværkstedet og sokratiske undringssamtaler og vil også kunne læses med udbytte af professionelle, der ikke er sygeplejersker eller arbejder med døende, men blot er optaget af, hvordan man i praksis får fokus på den filosofiske og eksistentielle dimension i mellemmenneskelige relationer og arbejdsforhold på en ikke-instrumentel og ikke-terapeutisk måde.
 

videre forløb

HAR DU LYST TIL AT LÆRE MERE, vil der være mulighed for at tage to yderligere moduler, der vil uddybe den undringsfilosofiske og fænomenologiske faglighed, samt hvordan man i praksis kan træne og specialisere sig yderligere i at designe undringsbaserede dialog- og udviklingsprocesser i egen organisation og profession.

De tre moduler i efter- og videreuddannelsesforløbet er fra kandidatuddannelsen i kommunikation. Modulerne skal ikke tages i en bestemt rækkefølge. Hvert modul er på 5 ECTS-point. Har man gennemført alle tre moduler, kan de indgå i en fleksibel masteruddannelse.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Undervisningen foregår på Aalborg Universitet i Aalborg.

Seminardatoer: (alle dage kl. 10.00 - 16.00) -  datoer for næste udbud oplyses her på siden.

 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer. Kaffe og te under seminarerne er dækket af deltagerbetalingen.

Fakta

Professionel undren og undersøgelse, modul fra Kandidatuddannelsen i Kommunikation

Varighed

  • Næste udbud er ikke fastlagt

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

Ansøgningsfrist

  • Næste ansøgningsfrist er ikke fastlagt

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

  • Institution: Aalborg Universitet
  • Uddannelsestype: Enkeltfag Hel på del fag/moduler
  • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Du får nu vist en liste med de søgbare enkeltfag af typen Heltid på deltid. Vælg det ønskede enkeltfag og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.