AAU logo

Dialog- og kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj

Dialog- og Kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj

Dialog- og Kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj

I modulet arbejdes der med den studerendes evne til at reflektere over egne og kommunikationsfagets filosofiske grundantagelser, værdier, menneskesyn og etik. Hovedfokus ligger på dialog- og kommunikationsfilosofien bag særlig interpersonel og face-to-face kommunikation. Men der vil også blive trukket linjer til de digitale mediers betydning for vores forståelse af menneskesyn, mellemmenneskeligt samvær, livskvalitet og etik.

Kurset vil løbende introducere og kritisk diskutere markante dialog- og kommunikationsfilosoffer, såsom Martin Buber, Emmanuel Levinas, K.E. Løgstrup, Mikael Bahktin og Ronald Arnett. Disse filosoffer kan hjælpe os til at perspektivere og diskutere sen- og postmoderne menneskesyn, etik, dannelses- og værdiforståelser i en digital tidsalder. I praksis og gennem øvelser vil de studerende erfare, hvordan man konkret kan arbejde med metoden bag sokratiske dialoggrupper, og hvordan det kan fremme personlig refleksion over eget værdimæssigt ståsted.

Faget vil desuden give færdigheder i og udvikle de studerendes kompetencer til at beskrive og analysere interpersonel kommunikation i et dialogfilosofisk og fænomenologisk perspektiv samt analysere, hvilke værdier, antagelser og etik, der ligger indlejret i en kommunikationsteori og i konkrete kommunikationspraksisser, som også kan være inden for en professionel organisation eller arbejdssammenhænge samt også i de digitale medier. Endelig vil faget også diskutere og filosofere over tidens nye store udfordring: Hvad er ’det menneskelige’ set i lyset af robotternes og kunstig intelligens fremmarch? Hvordan kan man fremme en ’humanisering’ af velfærdsteknologierne og en i dag for presset, effektiviseret og ’automatiseret’ arbejdskultur?

 

Indhold

Modulet består af seks undervisningsgange:

1. undervisningsgang:

Introduktion til klassiske dialogfilosoffer med retning mod den eksistentielle hermeneutik: Platon, Kierkegaard, Buber, Gadamer samt oversigt over forskellige tilgange til sokratisk dialoggruppe-metoder.

2. undervisningsgang:

Introduktion til fænomenologiske dialogfilosoffer: Marcel, Løgstrup, Levinas samt øvelser i forskellige sokratiske samtaleformer.

3. undervisningsgang:

Moderne kommunikationsfilosofi med fokus på interpersonel kommunikation, organisationsudvikling og medborgerskab ud fra et ’re-humaniserings-perspektiv.

4. undervisningsgang:

Udvalgte ’wicked og delicate problems’ i vor tidsalder (Robotterne kommer, Ensomhed og  stress som folkesygdomme, Kulturel overfladiskhed og Tab af undringssansen) samt filosofiske handle- og dialogfora og undringsbaserede samtaler og eksperimenter som modvægt.

5. undervisningsgang:

Hvordan arbejde med ’det menneskelige’ og eksistentiel dannelse ud fra en dialogfilosofisk tilgang? Hvordan analyserer man kommunikation, professionelle praksisser, HR og organisationer ud fra en sokratisk, fænomenologisk og værensfilosofisk tilgang?

6. undervisningsgang:

Eksistentiel dialog- og kommunikationsfilosofi som kulturkritik og som nyskabende praksisser for ’eksistentiel innovation’ og ’humanistisk og eksistentiel resiliens’. Træning i at facilitere sokratiske dialoggrupper for at skabe ’åndehuller’ i en digitaliseret tidsalder og automatiseret arbejdskultur.  

 

om undervisningen

Undervisningen vil både bestå af forelæsninger såvel som diskussions- og dialogfora af forskellig art, der vil fungere som fordybelses- og samtalesteder omkring og inspireret af de teoretiske tekster fra pensum.

Undervisningen vil overordnet set være båret af en øvelsesorienteret tilgang. Det betyder, at der ved hver undervisningsgang vil være nogle øvelser, lige som der også vil være øvelser, der skal udføres af de studerende selv mellem undervisningsgangene, samt i de to selvstyrede øvelsestimer, der følger hver undervisningsgang.

Forløbet kræver en teoretisk fordybelse i den udvalgte litteratur, som forudsættes læst inden forelæsningerne, da forelæsninger ikke blot vil være en tekstgennemgang, men bygge på og tænke videre i forhold til teksterne. Derfor opfordres studerende til at gå sammen i studiegrupper på tværs af fagligheder og tidligere uddannelsesinstitutioner, hvor I kan læse og diskutere teksterne, inden I møder op til næste undervisning.

Studiegrupperne vil også fungere som ’forsøgsstationer’, idet deltagerne i hver gruppe hjælper hinanden til at reflektere over og undre sig ud fra de levede erfaringer og tanker og ideer, som øvelserne i filosofiske vejledningspraksisser igangsætter.

Der vil blive lagt væk på videoanalyser af de filosofiske vejledningsprocesser, som hver gruppe må få etableret. Disse videoanalyser vil indgå som materiale til den afsluttende eksamen.

 

Videre forløb

Dette modul er det tredje modul i efter- og videreuddannelsesforløbet, som i alt omfatter tre moduler fra kandidatuddannelsen i kommunikation. De tre moduler skal ikke tages i en bestemt rækkefølge. Hvert modul er på 5 ECTS-point. Har man gennemført alle tre moduler, kan de indgå i en fleksibel masteruddannelse.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Forår 2020

Dialog- og kommunikationsfilosofi i professionel kommunikationspraksis

Undervisningen foregår på Aalborg Universitet i Aalborg.

Seminardatoer: (alle dage kl. 10.00 - 16.00)

 • Opstartsseminar: 23. januar
 • Første 2-dages seminar: 6.-7. februar
 • Andet 2-dages seminar 5.-6. marts
 • Afslutningsseminar: 27. marts

 

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer. Kaffe og te under seminarerne er dækket af deltagerbetalingen.

Fakta

Dialog- og Kommunikationsfilosofi i praksis og som innovativt værktøj, valgmodul fra Kandidatuddannelsen i Kommunikation

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2020 (muligt at søge fra primo sept.)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

 • Institution: Aalborg Universitet
 • Uddannelsestype: Enkeltfag Hel på del fag/moduler
 • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med de søgbare enkeltfag af typen Heltid på deltid. Vælg det ønskede enkeltfag og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.