Dansk enkeltfag

En kop kaffe og en seddel, hvorpå der står ordet hygge

Sprogforandring og sproglig variation

Hvorfor ændrer det danske sprog sig, og hvordan sker det? Bliver dansk overtaget af engelsk, eller hvor er sproget på vej hen?

Disse og relaterende spørgsmål undersøger vi på modulet "Sprogforandring og sproglig variation", som er fra bacheloruddannelsen i Dansk. Vi gennemgår de vigtigste sproglige udviklingslinjer, hvorigennem du opnår viden om det danske sprogs udvikling, men også får kompetencer til at kunne gennemskue, hvorfor vi taler og skriver, som vi gør i dag. Desuden får du viden om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert i en given genre. Dermed får du ikke blot en dybere indsigt i det danske sprogs oprindelse og det danske sprogs udvikling, men også færdigheder til at kunne relatere denne viden til nutidig sprogbrug, sprognormer og sprogpolitikker – og til din egen sproglige praksis. Begrebet sproglig variation i tale- såvel som skriftsprog diskuteres løbende i forskellige kontekster, når vi undersøger, hvad der er sproglige fejl, og hvad der er sproglige udviklinger. Og ikke mindst hvordan danske dialekter spiller ind.

Modulet sigter mod at oparbejde en sproglig indsigt, som gør det muligt på kvalificeret vis at opdage og forstå de sproglige tendenser, der er i tiden, og disses betydning for det danske sprogs udvikling.

Modulets tilrettelæggelse

Modulet afholdes online via platformen Zoom over 7 undervisningsgange med mulighed for at gøre de sidste to undervisningsgange til et fysisk seminar. Der vil være indlagt praktiske øvelser og diskussioner i forbindelse med undervisningen, så lyd- og videoopkobling er nødvendigt. Undervejs tilbydes feedback til den enkelte studerende.

Indhold

 1. Introduktion til modulet med forankring i alfabeter og forskellen mellem tale og skrift
 2. Synkron og diakron sprogforskning; hvad er etymologi?
 3. Sprogslægtskaber og nabosprogsforståelse
 4. Sproglig normering
 5. Sprogforandring, orddannelse og låneord
 6. Det danske talesprogs udvikling; rigsmål, dialekter og sprogholdninger
 7. Tendenser i dansk tale- og skriftsprog i dag.

Pensum og litteratur

Teksterne gøres løbende tilgængelige online. Derudover bedes du anskaffe følgende udgivelser inden kursusstart:

 • Hjort, Ebba (red.) (2016): Dansk sproghistorie - Dansk tager form, bind 1, Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab, Aarhus Universitetsforlag
 • Hjort, Ebba (red.) (2018): Dansk sproghistorie - Ord for ord for ord, bind 2, Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab, Aarhus Universitetsforlag.

Forventet arbejdsindsats

5 ECTS = i alt 135 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point):

Konfrontationstimer: 7x2 timer, i alt 14 timer.

Læsning forud for kursusgangene: 60 timer.

Øvelsesarbejde: 30 timer.

EKSAMEN

Prøvens navn: Dansk sproghistorie.

Prøveform: Aktiv deltagelse/løbende evaluering

Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 9 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået

Censur: Intern prøve

Vurderingskriterier: Vurderingskriterierne er angivet i Aalborg Universitets eksamensordning

Seminardatoer

Modulet afvikles primært online via platformen Zoom. Der kan aftales et til to seminarer, som afholdes på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst. Ud over den litteratur, du skal anskaffe, forventes ikke andre udgifter.

Alle enkeltmoduler

Fakta

Sprogforandring og sproglig variation, modul fra bacheloruddannelsen i Dansk (modulet "Dansk sproghistorie", BA-valgfag)

Varighed

 • Februar 2022 - juni 2022. AFLYST

Sted

 • Online (og evt. Aalborg)

ECTS

 • 5

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

 • Institution: Aalborg Universitet
 • Uddannelsestype: Enkeltfag Hel på del fag/moduler
 • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Du får nu vist en liste med de søgbare enkeltfag af typen Heltid på deltid. Vælg det ønskede enkeltfag og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.