Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk Indkøb og Sourcing på Aalborg Universitet

Strategisk Indkøb og Sourcing på Aalborg Universitet

Siden efteråret 2012 har Aalborg Universitet udbudt Strategisk Indkøb og Sourcing (15 ECTS) på bachelorniveau. Enkeltfaget på Aalborg Universitet har udelukkende fokus på indkøb og sourcing og udfordringerne derved.

Lagt online: 02.07.2018

AF ASS. PROFESSOR MORTEN MUNKGAARD MØLLER, AALBORG UNIVERSITET

Danske virksomheder står over for store udfordringer i disse år. Danske lønninger er dyre og gradvist øget i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med internationalt. Det medfører, at produktionen i Danmark fordyres og konkurrenceevnen forringes. Derfor har mange virksomheder de seneste år outsourcet meget af den produktion, der ligger til grund for deres endelige produkter. Det betyder, at store summer bliver flyttet fra virksomheden til dens underleverandører samt at tidligere in-house produktionsopgaver skifter karakter til nu at være en sourcing-opgave hos eksterne underleverandører.

I et historisk perspektiv er der tale om en transformation af virksomhederne fra at de tidligere købte 20-30% af værdibidraget, til at de i dag typisk kun selv fremstiller 20-30% af værdibidraget og køber resten hos underleverandører. Med andre ord foregår hovedparten af værditilvæksten i dag eksternt og ikke længere internt i virksomheden. Sourcing er derfor et område af stigende betydning for virksomhedens finansielle resultater og derfor naturligt kommet mere i fokus, både i praksis og akademisk hvor sourcing defineres med udgangspunkt som:

"Sourcing er processen forbundet med fremskaffelse af ressourcer såsom varer, services, kompetencer og viden, der gør virksomheden i stand til at opnå værdiforøgelse og omkostningsreduktioner under opfyldelse af kundens behov."

Ud fra denne forståelse er sourcing en aktivitet, der ikke kan overlades til en enkelt funktion, men kontinuerligt foretages af hele virksomheden i et samspil mellem de forskellige afdelinger, i modsætning til aktiviteten indkøb, der kan foretages af indkøbsafdelingen uafhængigt af de øvrige organisatoriske enheder. Enkeltfaget i Strategisk indkøb og Sourcing kigger således bredere end indkøbsfunktionen i virksomheden ved at anskue det ud fra et virksomhedsmæssigt perspektiv.

Sourcing på den strategiske agenda

Transformation af værdikæden medfører øget fokus på sourcing, men definerer også markant nye krav og opgaver i forhold til organisering af værdikæden. Der er ikke længere alene tale om en triviel forsyningsopgave af komponenter og råvarer. Konkurrencekraft, teknologi- og produktudvikling, innovation og forretning skabes i et kompliceret samspil og i samarbejde mellem mange forskellige interne og eksterne partnere i værdikæden. Det betyder, at traditionelle grænseflader, ansvars- og samarbejdsområder udfordres. Øget samarbejde både internt i virksomheden og eksternt bliver en forudsætning for at opnå sourcing excellence. Kort fortalt er argumentationen, at i takt med at virksomheder outsourcer en stadig større del af værdikæden, foregår sourcing som en proces, der ikke kun er lokaliseret i indkøbs- og logistikafdelingen, men i ligeså høj grad i udviklingsafdelingen (R&D) og andre steder i virksomheden, fx i en kvalitetsafdeling og i produktionen. I det perspektiv bliver sourcing en tværgående proces (jf. definitionen), der skal anskues ud fra et overordnet virksomhedsperspektiv og ikke ud fra et afdelings- eller funktionsmæssigt perspektiv. Derved hører sourcing til på den strategiske agenda.

Transformation af værdikæden er et faktum. Det store spørgsmål er, om virksomhedernes sourcingfunktion er fulgt tilsvarende med? Vores undersøgelser viser at det er den ikke, hvorfor der ligger en stor opgave i at klæde medarbejdere og ledere på i den nye netværkstruktur hvori virksomheder i dag opererer og fungerer.

Enkeltfagets opbygning og struktur

HD-enkeltfaget i Strategisk Indkøb og Sourcing er bygget op som nedenstående:

 

 

Dag 1 – Roller og organisation

Enkeltfagets første undervisningsgang ser nærmere på indkøbsfunktionen, herunder;

 • Udviklingen af indkøbsfunktionen
 • Centrale teorier ift. indkøbsfunktionen
 • Organisering af indkøbsfunktionen
 • Perfomance management

De centrale emner der gennemgås er bl.a. baggrunden for indkøbsfunktionens fornyede og større rolle i virksomheden, hvilke roller og ansvar der er ifm. indkøb samt hvilken indflydelse organisering og performance management kan have. Ligeledes kommer vi ind på to af de store drivkræfter bag indkøbsfunktionens udvikling, og hvilket strategisk bidrag funktionen kan skabe for virksomheden.

Dag 2 – Kategoristyring

Anden undervisningsgang ser nærmere på kategoristyring, herunder;

 • Reverse marketing – Køberen som salg
 • Kategorisering af varer og tjenesteydelser
 • Leverandørpræferencer
 • ”Sourcing levers”
 • Kategoristyring og strategi

De centrale emner der gennemgås er bl.a. kategoristyringens oprindelse, kategoristyring i industrivirksomheder, udfordringer ved kategoristyring, leverandørpræferencer, stakeholder management og hvordan man kan tilrettelægge en strategi for sin kategoristyring. I undervisningen vil vi bl.a. gøre brug af Kraljics anerkendte porteføljemodel, forskellige modeller for stakeholder management og ”the purchasing Chess-board” – sidstnævnte anvendes af virksomheder i hele verden, på tværs af industrier.

Dag 3 – Leverandørstyring

Tredje undervisningsgang ser nærmere på leverandørstyring, herunder;

 • SRM versus CRM
 • Forskellige former for leverandør-relations styring
 • Leverandørens tiltrækningskraft
 • Konkurrence om leverandørressourcer

De centrale emner der gennemgås er bl.a. leverandørrelationer, leverandørudvikling, segmentering af leverandører og differentierede tilgange til leverandører. I undervisningen vil vi anvende Bensaus Portfolio model, netværksteori, ”the ressource-based view” m.fl.

Dag 4 – Forhandling

Fjerde undervisningsgang ser nærmere på forhandling, herunder;

 • On-stage og off-stage forhandling
 • Interest vs. Positions
 • Forhandlingens ABC
 • The stategy ladder
 • Betydningen af forberedelse
 • Øvelser

Fokus på dagen er forhandlingsprocessen, herunder forberedelse, kommunikationsstrategi, personlighedsprofiler og deres fordele og ulemper samt selve forhandlingen ”ved bordet”. Vi benytter os her af Johari-modellen, ”interest vs. Positions”, Prisoner’s dilemma samt forskellige forberedelsesværktøjer og teknikker.

Dag 5 – Sourcing af teknologi

På enkeltfagets sidste dag undervises der i sourcing af teknologi, herunder;

 • Indkøb af teknologi
 • R&D og kapacitet
 • Leverandørinddragelse i ny produktudvikling
 • Forskellige former for tidlig inddragelse
 • Udfordringer ved udviklingen af nye produkter (New Product Development = NPD) og leverandørinddragelse

De centrale emner der undervises i er bl.a. forskellige typer af inddragelse ved NPD, sourcing af R&D i forhold til produktionen og porteføljemodeller for kapaciteter. På dagen vil vi desuden se nærmere på en case med B&O og deres sourcing af teknologi. Der anvendes forskellige modeller og teorier relateret til dagens emne, herunder Møller’s portfolio model, NPD-processen, Leverandørinddragelse i relation til NPD samt kompetenceudvikling.

Bemærk:

Det skal bemærkes, at undervisningen foregår på DANSK men at vi kan tilbyde at udbyde den for interesserede virksomheder og organisationer – også på ENGELSk. Vi har tidligere gennemført ovenstående program med stor succes (på engelsk), for DANFOSS der valgte det for 18 af deres globale talenter inden for deres Supply Chain.

Undervisningsform og pædagogik

I erkendelse af at målgruppen for uddannelsen ofte er travle medarbejdere, afvikles faget som heldagsundervisning 1-2 gange om måneden.

Dette sker også for at synliggøre vigtigheden af uddannelsesaktiviteter for medarbejdere som et naturligt element af arbejdstiden frem for alene at være en fritidsaktivitet.

Ligeledes er det vores erfaring at heldagsundervisning, i forhold til traditionel aftenundervisning, giver øget mulighed for dialog og interaktion imellem studerende og undervisere, samt mellem studerende.

Undervisningen er tilrettelagt som en introduktion til teori og dernæst afprøvning af teorien i praksis gennem øvelser og dialog m.m. Der er således lagt op til en meget aktiv undervisningsform med en høj grad af blanding af teori og øvelser. Samtlige undervisere har årelang erfaring, ikke kun i det akademiske miljø men også i praksis, hvilket afspejles i undervisningsformen og i de konkrete cases og eksempler der inddrages i undervisningen.

Vil du vide mere?

Du kan finde undervisningsdatoer, fagbeskrivelse mm. på enkeltfagets hjemmeside via linket nedenfor, hvor du også finder vores ansøgningsportal:

Strategisk indkøb og Sourcing som enkeltfag (15 ECTS)

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Kontakt

Fagansvarlig (ved faglige spørgsmål):

UDFORSK MORTEN MUNKGAARD MØLLERS KARRIERE VIA LINKEDIN VED AT KLIKKE HER!

Studiesekretær (ved praktiske spørgsmål):