AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Indhold

Du vil allerede fra første dag på uddannelsen øge din forståelse af de rammer din virksomhed agerer i, og du får styrket dine kompetencer så du kan bidrage endnu mere kvalificeret i dit daglige virke.

HD2 i Regnskab og Økonomistyring ruster dig til at håndtere aktuelle såvel som fremtidige problemstillinger – så du kan skabe endnu bedre resultater for dig selv og din virksomhed!

 

DEN FAGLIGE OPBYGNING

HD2 varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag.

Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Uddannelsen er opdelt i fagmoduler jf. oversigten nedenfor: 

FORMÅL

Der er opsat klare læringsmål for hvert fagmodul for at sikre den studerende størst muligt udbytte af undervisningen. Hvert fagmodul har sin egen udførlige modulbeskrivelse i uddannelsens studieordning, hvor indhold og læringsmål er klart defineret. 

Du kan danne dig et overblik over indholdet af de enkelte fagmoduler herunder – Du kan læse nærmere omkring de forskellige fagmodulers indhold, læringsmål, pædagogiske form samt eksamen ved at klikke dig videre til de enkelte fagmodulers sider.

Modul 1: Eksternt regnskab

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, regler og bestemmelser, der regulerer virksomheders eksterne regnskabsaflæggelse.

læs mere her

 

Modul 2: Strategisk ledelse og strategiprocesser

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

læs mere her

 

Modul 3: Økonomistyring

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale modeller og metoder, der danner grundlag for virksomheders økonomistyring.

læs mere her

 

Modul 4: Skatteret I

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de væsentligste principper i opgørelse af personer og selskabers indkomst og beskatning heraf.

læs mere her

 

Modul 5: Regnskabsanalyse og Virksomheders finansielle planlægning

Modulets formål er at give den studerende viden om begreber, teorier og modeller samt metoder til at udarbejde regnskabsanalyser, samt optimere finansierings- og investeringsbeslutninger. Modulet introducerer derudover den studerende til forskellige metoder til at værdiansætte virksomheder samt metoder til at opgøre virksomhedens værdiskabelse herunder Economic Value Added. Endvidere introduceres den studerende til, hvordan sidstnævnte kan anvendes som grundlag for bonusordninger. 

Læs mere her

 

Modul 6: Valgfag

På modul 6 kan du vælge mellem følgende fire valgfag:

Virksomhedens informationsbehandling

Fagmodulet har til formål at opbygge kompetencer hos de studerende, så de gives et grundlag for systematisk at analysere og vurdere virksomhedens behov for informationssystemer, der kan understøtte ledelsens beslutningsgrundlag på både strategiske, taktiske og operationelle niveau.

læs mere her

 

Skatteret II

Formålet er at give den studerende en dyberegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

læs mere her

 

e-handel

e-handel i mange forskellige former har stigende betydning overalt i samfundet. Formålet er, med afsæt i aktuel viden, at give deltagerne baggrund for at kunne arbejde ledelses- og funktionsmæssigt med e-handel i virksomheder og organisationer.

læs mere her

 

Projektledelse*

Da meget arbejde organiseres i projektform er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

*Samlæses med HD 2. del i Finansiel Rådgivning. 

læs mere her

 

Modul 7: Afgangsprojekt

Formålet med afgangsprojektet og den efterfølgende eksamination er, at den studerende skal kunne;

  • Demonstrerer evnen til at udvælge og bearbejde en konkret problemstilling samt at opstille et egentligt design for arbejdet med projektets problemstilling og foretage en selvstændig analyse heraf.
  • Demonstrerer metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den specifikke problemstilling og de særlige betingelser, der kendetegner den pågældende empiriske baggrund.
  • Fremlægge projektarbejdet i en skriftlig form, der læsevenligt tilbyder både overblik, sammenhæng og pointestyret argumentation.
  • Evne at stille sig uden for sit eget projekt og i eksamenssituationen, kortfattet mundtligt, anlægge supplerende eller konkurrerende perspektiver på det afsluttede projekt.
  • Demonstrerer generelle såvel som specifikke færdigheder og kompetencer til at identificere, analysere og vurdere forslag til løsninger af et for specialet relevant problem.