AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Indhold

HDO varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag.

Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Studiet giver 60 points i European Credit Transfer System (ECTS points).

DEN FAGLIGE OPBYGNING

HDO er opdelt i fagmoduler jf. oversigten nedenfor: 

* ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et meritoverføringssystem baseret på den studerendes arbejdsbelastning. Arbejdsbelastningen refererer til den tid, som den studerende forventes at bruge til forelæsninger, øvelser samt praktiske og selvstændige studier.

FORMÅL

Der er opsat klare formål for hvert fagmodul for at sikre den studerende størst muligt udbytte af undervisningen. Nedenfor kan du danne dig et overblik over formålet for de enkelte fagmoduler.

Du kan læse nærmere omkring de forskellige fagmodulers indhold, læringsmål, pædagogiske form samt eksamen ved at klikke på overskrifterne nedenfor:

Modul 1: Organisation og Ledelse

Formålet er at give den studerende en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – som er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Modul 2: Strategi og strategisk udvikling

Formålet med modulet er at bibringe deltagerne viden om og forståelse for forskellige aspekter af strategi samt forandringsledelse således, at den studerende er i stand til at igangsætte og gennemføre strategiske forandringsprojekter i en organisation.

Modul 3a: HRM og forandringsledelse (valgfagsmodul)

Formålet med modulet er at give de studerende en videregående viden om, hvordan organisationens visioner og strategiske målsætninger afspejler sig i den måde, hvorpå man kan udvikle organisationens menneskelige ressourcer, arbejder med magt og politiske processer samt restrukturere den organisatoriske struktur og tune de organisatoriske processer.

Modul 3b: Marketing Management (valgfagsmodul)

Globalisering, intensivering af kommunikation, øget udbud og stadig vanskeligere vilkår for differentiering har gjort virksomhedsledelse endnu mere udfordrende. Specialiseringen i Marketing Management giver den studerende metoder for effektiv tilpasning til og udnyttelse af markedets vilkår. Noget der er kritisk for alle virksomheders liv og vækst.

Modul 3c: Strategisk indkøb og sourcing (valgfagsmodul)

I modulet ”Strategisk indkøb og sourcing” sættes der fokus på indkøb til produktionen og sourcing af R&D, viden og kompetencer til udvikling af nye produkter. Modulet udvikler de studerendes operationelle og strategiske tilgange til indkøb og sourcing samt hvordan man kan håndtere dette. 

Modul 4: Afgangsprojekt

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende selvstændigt skal kunne tilrettelægge, udføre og kommunikere et videnskabeligt projekt, som demonstrerer overblik over og forståelse af uddannelsens fagelementer, og som er rettet mod udvikling af en virkelig virksomhed.