AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Indhold

HDFR varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag.

Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Studiet giver 60 points i European Credit Transfer System (ECTS points).

DEN FAGLIGE OPBYGNING

HDFR er opdelt i fagmoduler jf. oversigten nedenfor: 

* ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et meritoverføringssystem baseret på den studerendes arbejdsbelastning. Arbejdsbelastningen refererer til den tid, som den studerende forventes at bruge til forelæsninger, øvelser samt praktiske og selvstændige studier.

FORMÅL

Der er opsat klare formål for hvert fagmodul for at sikre den studerende størst muligt udbytte af undervisningen. Nedenfor kan du danne dig et overblik over formålet for de enkelte fagmoduler.

Du kan læse nærmere omkring de forskellige fagmodulers indhold, læringsmål, pædagogiske form samt eksamen ved at klikke på overskrifterne nedenfor:

Modul 1: Investeringsrådgivning

Der tilstræbes en forståelse af risikobegrebet og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse på finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår. I modulet inddrages strategiske overvejelser vedrørende finansiel virksomhed, samt overordnede metodiske/faglige overvejelser.

Modul 2: Skatteret og Juridisk metode

Formålet med modulet er, at give den studerende grundlæggende viden om dele af det danske skattesystem. Denne viden kan opdeles i emner, der er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem og emner, der har særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder. De centrale emner er det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb, mens emnerne med særlig relevans vil være koncentreret om de skatteretlige konsekvenser af forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende juridisk metode ved vurderingen af de skatteretlige konsekvenser, der knytter sig til forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Den studerende skal kunne anvende denne viden i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed.

Modul 3: Styring af finansielle virksomheder

Modulets formål er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulere de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

Modul 4: Finansielle virksomheders produkter og services

Modulet har til formål at sikre et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder. Det er primært de mere komplekse privatkunder, men også håndværksvirksomheder og mindre virksomheder, der gøres til genstand for overvejelserne.

Modul 5: Ledelses- og Organisationsudvikling i finansielle virksomheder

Med særlig henblik på finansielle virksomheder er modulets formål at præsentere relevante dele af organisations- og ledelsesteorierne på baggrund af de i modul 1-4 erkendte sammenhænge og udfordringer.

Modul 6: Projektledelse (valgfag)

Da meget arbejde organiseres i projektform er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

Modul 6: Compliance (valgfag)

Dette modul handler om at skabe forståelse for og overblik over compliancefunktionens baggrund, betydning og opgaver.

Modul 7: Afgangsprojekt

Formålet er at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sig afgangsprojekt, og endvidere at den studerende skærper evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt evnen til nøgternt at efterkontrollere og følge op på det udarbejdede.