Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Indhold

HD1 på Aalborg Universitet er en praksisnær erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse, der er bredt anerkendt i det danske erhvervsliv.

Du vil allerede fra første dag på uddannelsen øge din forståelse af de rammer din virksomhed agerer i, og du får styrket dine kompetencer, så du kan bidrage endnu mere kvalificeret i dit daglige virke.

HD1 ruster dig til at håndtere aktuelle såvel som fremtidige problemstillinger – så du kan skabe endnu bedre resultater for dig selv og din virksomhed!

DEN FAGLIGE OPBYGNING

HD1 varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag.

Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

HD1 er opdelt i fagmoduler jf. oversigten nedenfor: 

FORMÅL

Der er opsat klare læringsmål for hvert fagmodul for at sikre den studerende størst muligt udbytte af undervisningen. Hvert fagmodul har sin egen udførlige modulbeskrivelse i uddannelsens studieordning, hvor indhold og læringsmål er klart defineret. 

Du kan danne dig et overblik over indholdet af de enkelte fagmoduler, og du kan læse nærmere om de forskellige fagmodulers indhold, læringsmål, pædagogiske form samt eksamen ved at klikke dig videre til de enkelte fagmodulers sider.

 

Modul 1: Forretningsforståelse

Fagmodulet har som mål at give dig centrale organisatoriske og erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at du kan analysere og kvalificere beslutningstagen i din virksomhed. Fagmodulet behandler din rolle i virksomheden ud fra perspektiver der dækker både det organisatoriske og erhvervsøkonomiske fagområde.

Læs mere her

 

MODUL 2: ERHVERVSRET

Fagmodulet skal ud fra et virksomhedsperspektiv give dig et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at du er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på mere specialiserede erhvervsretlige områder.

LÆS MERE HER

 

Modul 3: Samfundsøkonomi

Målsætningen med fagmodulet er at give dig indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private. Fagmodulet dækker både mikro- og makroøkonomiske aspekter af samfundsøkonomien.

læs mere her

 

MODUL 4: Forretningsanalyse

Fagmodulet kobler erhvervsøkonomi og dataanalyse med det formål at øge din evne til at analysere og kvalificere beslutningstagen i dit arbejde ud fra den data, der er tilgængelig, for derved at blive bedre i stand til at indgå i den daglige drift i en virksomhed, både hvad angår virksomhedens kort- og langsigtede virke.

Læs mere herModul 5A: Udvidet erhvervsret (VALGFAG)

Faget bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret. Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give dig et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at du også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

læs mere her

 

Modul 5B: Forretningsudvikling og entreprenørskab (valgfag)

En forudsætning for at kunne realisere en forretningsidé er iværksætterens evne til at redegøre for sin idé over for andre. Måderne man kan formidle sin forretningsidé på er mange. Dette fagmodul anvender forretningsplanen som redskab fordi den giver en ramme for at beskrive en lang række væsentlige aspekter i forretningen. Der ses på forretningsplanen og dens elementer både som præsentationsredskab overfor potentielle interessenter samt som strategisk styringsværktøj for udvikling af forretningen.

læs mere her

 

Modul 6: Erhvervsøkonomisk metode

Fagmodulet Erhvervsøkonomisk Metode har som formål at videreudvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger.
Erhvervsøkonomisk metode indgår naturligt i de øvrige fag på HD 1. del.

læs mere her

 

Modul 7: Afsluttende Projekt

Formålet med projektarbejdet og det dertil knyttede metodefag (modul 6) er at udvikle den studerendes metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af ofte komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger.

 

Baggrund og formål

Formålet med HD 1. del er at give de studerende viden om og forståelse for det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der kvalificerer til optagelse på HD 2. del.

HD 1. del skal give de studerende et solidt erhvervsøkonomisk teoretisk og metodisk grundlag for at kunne arbejde med forskellige typer af problemstillinger i praksis, og samtidig skal uddannelsen udgøre et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske fagområder, typisk på HD 2. dels specialiseringerne.