AAU logo

Realkompetencevurdering

Du har mulighed for at anmode Aalborg Universitet om at vurdere dine faktiske kompetencer, såkaldte realkompetencer, i forhold til adgangskravene for en efter- eller videreuddannelse på Aalborg Universitet. I øjeblikket gælder denne mulighed dog kun i forhold til diplomuddannelser ved Aalborg Universitet, dvs. den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD).

Når man taler om realkompetencer, er det ikke afgørende, hvor eller hvordan du har tilegnet dig viden eller færdigheder. Det, der tæller, er, at du har erhvervet dig nogle kompetencer og kan dokumentere disse færdigheder.

Formål

Formålet med en realkompetencevurdering er at bygge bro mellem den læring, der finder sted forskellige steder i f.eks. uddannelse, arbejdsliv, folkeoplysning og foreningslivet. Samtidig er formålet at give den enkelte person mulighed for at bygge videre på sine kompetencer, uanset hvor de er erhvervet, og således opnå formel anerkendelse.

Undervisningsministeriets definition af realkompetence er:
..."en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet".

3 kategorier af realkompetencevurderinger

  • At opfylde krav om en formel uddannelse som adgangsbetingelse til en uddannelse (herunder få adgangsbevis med henblik på evt. senere at søge optagelse på den pågældende uddannelse)
     
  • At få udarbejdet en plan for afkortning og/eller individuel tilrettelæggelse af en bestemt uddannelse (herunder at få et kompetencebevis for dele af uddannelsen, eksempelvis et modul)
     
  • At få udstedt et uddannelsesbevis for hele den pågældende uddannelse eller for afsluttende dele i overensstemmelse med reglerne for de enkelte uddannelser (gives sjældent).

Hvordan vurderes ansøgningerne?

A. Ansøges der om at få godskrevet fag/moduler på baggrund af en relevant uddannelse på samme niveau, behandles sagen som en meritsag.

B. Alle vurderinger, der foretages i forhold til opfyldelse af adgangskrav, behandles som en realkompetencevurdering.

C. Hvis der ansøges om at få godskrevet f.eks. fag, moduler eller en hel uddannelse på baggrund af alt andet end en "ren" uddannelse, foretages en realkompetencevurdering.

Hvad gør du for at få foretaget en realkompetencevurdering?

For at studielederen, studienævnet og relevante fagpersoner kan foretage en realkompetencevurdering for dig, skal du indsende et udfyldt "Anmodningsskema" sammen med relevant dokumentation til kontoret for Efteruddannelse (du finder anmodningsskemaet i højre side). Dette materiale videresender kontoret for Efteruddannelse til studienævnet for uddannelsen.

Ansøgningsfristen for anmodning om realkompetencevurdering er d. 1. juni.

Anerkendelse af realkompetencer

På baggrund af anmodningsskemaet og dokumentationen foretager studielederen, studienævnet og relevante fagpersoner en realkompetencevurdering, som munder ud i en skriftlig begrundet tilbagemelding til dig. I tilbagemeldingen fremgår det, hvad der er blevet anerkendt som kompetencer. Studiet sammenholder derefter realkompetencerne med de forskellige muligheder, du har, i forhold til at komme ind på uddannelsen, hvis du har ønsket dette. Den skriftlige begrundelse indeholder desuden en vejledning omkring, hvordan du kan tilegne dig eventuelle manglende kompetencer i forhold til det kompetenceniveau, du gerne vil opnå.

Individuelt forløb

Hvis den skriftlige dokumentation ikke er tilstrækkelig til at lave en vurdering, kan studienævnet eller studielederen i samarbejde med dig tilrettelægge et individuelt forløb. Her får du mulighed for at demonstrere og få vurderet kompetencer, som er relevante i forhold til adgangskrav, niveaukrav og målbeskrivelse for uddannelsen. Dette kan foregå ved eksempelvis interview, vurderingsskema eller en prøve.

Afsluttende tilbagemelding og vejledning

Det individuelle vurderingsforløb må højst vare 1 uge, og resultatet af en realkompetencevurdering skal meddeles ansøgeren senest 2 uger efter forløbets afslutning,(jf. Realkompetencebekendtgørelsen, BEK nr. 8 af 10/01/2008, § 6).

Kontoret for Efteruddannelse sender en skriftlig tilbagemelding på resultatet af realkompetencevurderingen til dig sammen med procedurer for evt. optagelse på diplomuddannelsen samt klagevejledning.

Deltagerbetaling

For ansøgere, der i forvejen har en videregående uddannelse, vil realkompetencevurderingen være omfattet af deltagerbetaling. Beløbets størrelse fastsættes af uddannelsesinstitutionen (jf. VFV-loven, LBK nr. 1038 af 30/08/2017, § 25, stk. 4). Deltagerbetalingen er endnu ikke fastlagt.

Læs også om: