Realkompetencevurdering

Om realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering har til formål at give anerkendelse for din samlede viden, færdigheder og kompetence i forhold til en akademiuddannelse eller diplomuddannelse. Realkompetencer omfatter dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan, de er erhvervet. Anerkendte realkompetencer kan anvendes ved uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne eller som dokumentation for kompetencer til brug på arbejdsmarkedet.

Realkompetencevurdering foretages af uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde de uddannelser eller moduler, som realkompetencevurderingen foretages i forhold til. Konkret betyder det på Aalborg Universitet, at du har mulighed for at anmode universitetet om at vurdere dine kompetencer i forhold til den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD).

Vurderingen foretages i forhold til enten:

  1. Adgangskrav til HD-uddannelsen
  2. Læringsmål for et eller flere moduler fra HD-uddannelsen
  3. En fuld HD-uddannelse

Universitetet kan afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til adgangskravene til eller målene for HD-moduler eller HD-uddannelsen.
 

Tre kategorier af realkompetencevurderinger

Der kan gives anerkendelse for dine realkompetencer i form af enten adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis.

1. Adgangsbevis

Der kan gives anerkendelse for dine realkompetencer i form af et adgangsbevis, hvis universitetet vurderer, at kompetencerne kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav til HD-uddannelsen eller moduler fra uddannelsen.

2. Kompetencebevis

Der kan gives anerkendelse for dine realkompetencer i form af et kompetencebevis, hvis universitetet vurderer, at kompetencerne modsvarer moduler af HD-uddnnelsen.

3. Uddannelsesbevis

Der kan gives anerkendelse for dine realkompetencer i form af et uddannelsesbevis, hvis universitetet vurderer, at kompetencerne modsvarer mål for læringsudbyttet for hele HD-uddannelsen.
 

Sådan søger du om realkompetencevurdering

For at universitetet kan foretage en realkompetencevurdering, skal du indsende et ansøgningsskema sammen med relevant og tilstrækkelig dokumentation til kontoret for Efteruddannelse.

Hvis du søger om realkompetencevurdering i forhold til et adgangsbevis til HD-uddannelsen på Aalborg Universitet, er ansøgningsfristen hhv. d. 1. juni og 1. december.
 

Vurdering af realkompetencer og tilbagemelding

Kontoret for Efteruddannelse sender din ansøgning videre til studienævnet for HD-uddannelsen, som vurderer, om der er grundlag for at igangsætte en realkompetencevurdering.

Hvis der er grundlag for en vurdering, foretager studienævnet den og sender en skriftlig tilbagemelding til dig på resultatet af realkompetencevurderingen samt klagevejledning. Tilbagemeldingen indeholder desuden en vejledning i, hvordan du kan tilegne dig eventuelle manglende kompetencer i forhold til det kompetenceniveau, du gerne vil opnå.
 

Individuelt forløb

Hvis den skriftlige dokumentation, som du har fremsendt, ikke er tilstrækkelig til at lave en vurdering, kan universitetet i samarbejde med dig tilrettelægge et individuelt forløb. Her får du mulighed for at demonstrere og få vurderet kompetencer, som er relevante i forhold til adgangskrav, niveaukrav og målbeskrivelse for uddannelsen. Det kan foregå ved f.eks. interview, vurderingsskema eller en prøve.

Det individuelle vurderingsforløb må højst vare 1 uge, og resultatet af en realkompetencevurdering skal meddeles til dig senest 2 uger efter forløbets afslutning.
 

Deltagerbetaling

For ansøgere, der i forvejen har en videregående uddannelse, vil realkompetencevurderingen være omfattet af deltagerbetaling.
 

Regelgrundlag

Realkompetencebekendtgørelsen, BEK nr. 1328 af 20/06/2021

VFV-loven, LBK nr. 1038 af 30/08/2017

Læs også om: