Dispensation

Masteruddannelser og diplomuddannelser

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende eksaminer, som er beskrevet i adgangskravet for den uddannelse, du er interesseret i at søge om optagelse på, kan du søge om optagelse på dispensation. Der kan dispenseres fra adgangskravet, når det ud fra en konkret vurdering skønnes, at du har uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med en af de adgangsgivende eksaminer.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om relevant erhvervserfaring. Kravet om relevant erhvervserfaring er normalt 2 år (dog 3 år på en af vores masteruddannelser), som skal være opnået efter den adgangsgivende eksamen.

Heltidsuddannelser udbudt på deltid (heltid på deltid)

Hvis din gymnasiale uddannelse er af ældre dato og derfor ikke er niveaubestemt efter de nye standarder (niveauinddeling af fag i A-, B- og C-niveau), kan du søge om dispensation for disse krav. Det enkelte studienævn vil så vurdere, om de relevante fag fra din gymnasiale uddannelse kan sidestilles med disse niveauer, og om studienævnet derfor kan dispensere fra dem.

Tompladsordningen

På Tompladsordningen vil man ved mindre kurser kunne dispensere for adgangskravet, hvis det skønnes, at du har de nødvendige, faglige forudsætninger for at kunne følge kurset. Dette vil altid bero på en konkret vurdering i det relevante studienævn.

Ved optagelse på hele semestre eller på et bachelorsidefag vil der gælde de samme optagelseskrav som dem, der stilles til de almindelige fuldtidsstuderende.

Ansøgningsprocedure

Når du søger om optagelse på en uddannelse eller et enkeltmodul i Ansøgningsportalen (STADS-DANS), har du samtidig mulighed for at angive, at du søger dispensation. Når du har angivet det, skal du derefter uploade din selvforfattede dispensationsansøgning i form af en word- eller pdf-fil. I dokumentet skal du gøre rede for, hvilke uddannelseselementer, du mener, kan træde i stedet for den adgangsgivende eksamen. Du skal uploade dokumentation for disse andre uddannelseselementer.

Læs også om: