AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Teknoantropologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

1. SEMESTER

CASE-ANALYSE af TEKNISK ekspertise

De første fire uger af semestret arbejder du med et mini-projekt om teknovidenskabelig ekspertise. Dette mini-projekt har til formål at give dig et indledende kendskab til videnskabelige eksperters arbejde og god videnskabelig praksis samt til det problembaserede projektarbejde, som benyttes som pædagogisk læringsmodel på alle AAU’s uddannelser.

På 1.semester skriver du i samarbejde med en gruppe af dine medstuderende et større projekt under temaet ’Teknoantropologisk case-analyse’. Projektet omhandler en problemstilling vedrørende tekno-videnskabelig ekspertise (eksempelvis uenighed blandt videnskabelige eksperter, eller om eksperters troværdighed). Gennem analyse af en eksemplarisk teknoantropologisk case oparbejder du grundlæggende færdigheder i kortlægning af eksperters rolle i et udvalgt teknologidomæne, og du lærer at identificere af en teknoantropologisk problemstilling vedr. eksperters rolle i teknologisk udvikling.

Sideløbende med projektet deltager du i to kurser, som understøtter dit projektarbejde. I disse kurser vil du blive introduceret til kvalitative antropologiske og etnografiske metoder (eksempelvis case-studier og ekspertinterviews) og få en forståelse for centrale tekno-antropologiske teoridannelser. Du introduceres også for AAU’s model for problembaseret læring.

projekteksempel på 1. semester:

Titel:

Watson for Oncology: et postfænomenologisk perspektiv - nødvendigheden af at styrke den hermeneutiske relation

Indhold:

Formålet med projektet var at undersøge hensigtsmæssigheden af at introducere Kunstig Intelligens i en lægelig praksis. I denne kontekst var det IBM’s Watson for Oncology, der var det specifikke genstandsområde. Måden hvorpå gruppen afdækkede tematikker og problemstillinger var ved at lave en undersøgelse af State Of The Art. Her foretog gruppen en postfænomenologisk analyse af, hvordan en lægelig praksis kan komme til at se ud set i lyset af introduktionen af Watson for Oncology.

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på Teknoantropologi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve.

Læs mere om studiestartsprøven nederst på denne side

2. semester

Teknologivurdering

På 2. semester vil du opnå viden om et udvalgt teknologiområde. Du vil bl.a. lære om dets centrale tekniske objekter og om områdets videnskabelige viden. Derudover får du indsigt i ’Teknologi og etik’. Du opbygger kompetencer til at tage etisk stilling til konkrete teknologier, til at anvende og diskutere etiske tilgange i forhold til videnskabelig og teknologisk udvikling og anvendelse, samt til at fremanalysere værdier i videnskabelig såvel som teknologisk praksis.

På 2.semester kan du vælge mellem at følge to projektmoduler:

A. Teknologiens rationaler

I dette projektmodul skal du arbejde med en teknologi og de bagvedliggende rationaler og institutionelle rammer inden for et valgt teknologidomæne. Du får færdigheder i at fremsøge litteratur og tilegne dig viden om teknologidomæner og i at analysere en teknologi.

B. Etisk teknologivurdering 

I dette projektmodul vil du opnå færdigheder i at gennemføre en etisk teknologivurdering af et specifikt teknologiprodukt.

Teknoantropologi

"det var ikke bare tværfagligheden, der appellerede til mig, det var også fornemmelsen af, at Teknoantropologi var et studie, der fulgte verdens teknologiske og menneskelige udvikling."

Sarah iben fajerberg, tidligere studerende på Teknoantropologi

projekteksempel på 2. semester:

Titel:

Risici ved implementering af CRISPR

Indhold:

Rapporten handler om, hvad WHO kan gøre for at implementere teknologien CRISPR/Cas9 i xenotransplantation, som mulig løsning på problemet med organmangel.
Rapporten analyserer, hvordan WHO rådgiver omkring xenotransplantation og de tre etiske positioner: Post-normal videnskab, Hans Jonas og Peter Kemp, mener håndteringen kan være. Derefter diskuteres de tre etiske positioner i forhold til implementeringen af CRISPR/Cas9, og hvordan mulighederne ved xenotransplantation er ændret efter opdagelsen af denne teknologi.

3. semester

TEKNOLOGIsk anvendelsespraksis

På 3. semester arbejder du med, hvordan teknologi anvendes i praksis. Dine kompetencer i kvalitative antropologiske og etnografiske metoder vil blive videreudviklet. Du lærer at formulere etnografiske og socio-tekniske spørgsmål; dvs. spørgsmål vedr. samspillet mellem teknologi, mennesker og sociale faktorer - samt at vurdere forbindelser mellem feltarbejde og undersøgelsesfeltets kultur, organisation og aktører.

Derudover vil du få dybdegående viden om et valgt teknologiområdes anvendelsespraksis, interessenter, aktører, professionelles arbejdspraksis og arbejdsdeling. Eventuelle kontroverser indlejret i professionel praksis og borgeres / brugeres hverdagserfaringer identificeres, og du får kompetencer til diskutere og vurdere grundlaget for kontroverserne.

På 3. semester skriver du projekt i ’Teknologi i antropologisk perspektiv’, hvor du bl.a. lærer at planlægge og gennemføre en tekno-antropologisk undersøgelse inden for en afgrænset lokal teknologipraksis

Brobygning

Projekteksempel på 3. semester:

Titel:

Palliativ demensbehandling på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur

Indhold:

Dette projekt blev lavet med et fokus på Dagmarsminde teknologikultur, udarbejdet på baggrund af antropologiske metoder og etnografiske feltstudier af demensplejehjemmet. Gruppen forsøger med rapporten at forstå det unikke ved den arbejdsmetode, som personalet på Dagmarsminde anvender på de demente, samt at belyse kriterierne bag deres umiddelbare succes. Gruppen lokaliserede problemstillinger forbundet med anvendelsen af bestemte teknologier og udarbejdede en forståelse for, hvordan objekter, diskurser og materialiteter interagerer igennem særlige praksisser og konstruerer hverdagen på Dagmarsminde. Med fokus på humanistiske værdifremstillinger af sygdommen demens forsøger gruppen at opnå en ny og nuanceret forståelse af et ellers domineret naturvidenskabeligt videnskabsfelt.

4. semester

Planlægning AF en teknologisk INTERVENTION 

På 4. semester vil du opnå kompetencer til at analysere teknologisk forandring og innovation inden for et valgt teknologidomæne (fx bæredygtig infrastruktur eller sundheds- og velfærdsteknologi.). Du får færdigheder til at analysere og vurdere forskeres og professionelles tænkning, status og praksis i forbindelse med interventioner og teknologisk forandring. Gennem en kombination af forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser får du viden om designprocesser og brugerinvolvering.
Du lærer at planlægge engagement fra relevante aktører i involveringsprocessen samt at reflektere over og redegøre for, hvordan de mange former for brugerinvolvering og designmetoder danner rammer for en interventions- og innovationsproces. Det kan eksempelvis bruges til at forbedre en problematisk teknologisk løsning, så den kommer til at fungere i praksis.

Projektet på 4.semester skriver du inden for temaet ’Design af intervention’. Modulets formål er at identificere, analysere og tilrettelægge muligheder for intervention inden for et valgt teknologidomæne.

”Vi har analyseret på robotteknologi, biokemi og storproduktion af mad”

Mads Bundgaard, studerende på Teknoantropologi

Eksempel på projekt på 4. semester:

Titel:

Et teknoantropologisk studie af indeklimaet

Indhold:

Gruppen undersøgte i dette projekt, hvordan teknologi (IC-meterenheden) er med til at påvirke menneskers forhold til indeklimaet i deres hjem. Gruppen havde et samarbejde med Høje Taastrup Kommunes Miljøafdeling, som lånte dem seks IC-meterenheder, som blev opsat hos informanter, som gruppen selv havde fundet. Gruppen arbejdede mellem flere aktører: Kommunen, brugere, eksperter og IC-meter-producenten, som rapporten blev sendt til. Rapport gav Høje Taastrup Kommune indsigt i, hvordan brugere forholder sig til teknologien. Gennem brugerinddragelse (interviews, designspil) kom gruppen frem til, at IC-meterenheden manglede fysisk visualisering. Derefter udarbejdede gruppen en prototype i V-LAB, som blev vist for informanterne. 

5. semester

Gennemførelse af en TEKNOLOGISK INTERVENTION 

Projektet på 5. semester skriver du inden for temaet ’Teknologisk innovation gennem intervention’. Du får færdigheder til at opstarte og gennemføre et teknoantropologisk projekt om egne eller andres interventioner i en teknologisk praksis med brug af deltagerobservation.

Du vil opnå viden omkring forskeres, eksperters, professioners og virksomheders samfundsansvar samt om proces-etiske tilgange. Det handler fx om, hvordan man involverer brugere på en ansvarlig og etisk måde. Derudover får du færdigheder i etisk at vurdere udvalgte teknologier i konkrete kontekster samt at gennemføre etiske fremtidsscenarier.

Din etnografiske værktøjskasse bliver udviklet, så du lærer at anvende etnografiske metoder til at producere og strukturere empirisk materiale med henblik på analyse og fortolkning af teknologier, teknologikulturer og vidensproduktion.

Eksempel på projekt på 5. semester:

Titel:

Går robocops med stomi: Et studie i identitetsforandringer for stomibrugere og deres omverden

Indhold:

Dette projekt undersøgte effekten på brugeridentitet efter en stomioperation gennem interviews, feltstudier og cyborgteori. De studerende analyserede den identitetsforandrende proces at indse, at man måske ender med at få en stomi, komme under operation og senere acceptere at man er 'noget helt anderledes' end før. Gruppen analyserede, ved hjælp af Erving Goffman, hvordan fysisk stigma udvikler sig og former disse identitetsændringer. Gruppen identificerede de 'typiske' bekymringer og problemer, som folk med kommende stomi stod over for. Dette brugte de til at forsøge at finde en bedre måde at nærme sig forandringen i deres egen identitet og identitetsændringer.

6. semester

Tværfaglig Brobygning

På 6. semester skal du arbejde tværfagligt med forskellige tilgange til teknologi og videnskabeligt arbejde. Du skal arbejde med tværfaglige cases i et videnskabsteoretisk perspektiv. Dette giver dig kompetencer til selvstændigt at kunne formidle tværvidenskabelige analyser til fagfolk og tekniske eksperter. Endvidere får du på dette semester viden om faktorer, der har betydning for forandring i organisationer, der består af flere professioner og fagligheder, herunder af organisationskultur, teknologisk infrastruktur, beslutningsprocesser og organisationsstruktur.

På 6. semester skal du skrive dit bachelorprojekt, som skal omhandle en tværfaglig problemstilling. Dette arbejde vil gøre dig i stand til selvstændigt at håndtere tværfaglighed vedrørende en ny teknologis kulturelle, institutionelle, organisatoriske eller etiske dimension.

Eksempel på projekt på 6. semester

Titel:

Samsø: Fra Vedvarende Energi Ø til Fossilfri-ø

Indhold:

I dette bachelorprojekt var gruppen inspireret af de globale klimaforandringer og brugen af vedvarende energikilder. Gruppen faldt over Samsø, som har ønsket i 2030 at de skal være helt fri af brugen af fossile brændsler. De valgte at fokusere på Samsøs transportsektor, da det var denne, der skulle udvikles i forhold til det overordnede mål. Der er forskellige interesser hos Samsøs befolkning, og der mangler at blive skabt et fælles grundlag for, hvordan man begiver sig videre og overholder masterplanen ”fossilfri-ø 2030”. Gruppen gik ind og medvirkede som ”brobyggere” mellem de forskellige aktører/aktanter og lokaliserede deres forskellige interesser. Med de studerendes interdisciplinære formidlingsevner lokaliserede de problemstillinger i de forskellige grupperinger og dannede et fælles forståelsesgrundlag dem.

Oversigt over uddannelsens faglige indhold 

Semester Modul ECTS*
1. Teknovidenskab (miniprojekt) 5
 

Teknoantropologisk case-analyse (projekt) 

10
 

Introduktion til antropologi og etnografiske metoder 

5
 

Problembaseret læring og socioteknisk teknologiforståelse 

10
2. A: Teknologiens rationaler  (projekt)
B: Etisk teknologivurdering (projekt) 

15
15

 

Domæneviden fra forskning og teknologi (domænekursus) 

10
 

Teknologi og etik 

5
3. Teknologi i antropologisk perspektiv (projekt) 15
 

Videregående etnografiske metoder og socioteknisk/antropologisk analyse 

10
 

Institutioner, regulering og anvendelsespraksis (domænekursus) 

5
4.

Design af intervention (projekt) 

15
 

Domæneviden fra forskning og teknologisk forandring (domænekursus) 

10
 

Intervention, co-design og brugerinvolvering

5
5.

Teknologisk innovation gennem intervention (projekt)

15
 

Institutioner, regulering og forandringsprocesser (domænekursus) 

5
 

Etik og teknologiske interventionsprocesser 

5
 

Portfolio i etnografisk feltarbejde og analyse 

5
6. Bachelorprojekt 20
  Interdisciplinær videnskabsteori 5
 

Styring af interdisciplinære teknologiprojekter 

5

*ECTS

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givent kursus- eller projektmodul er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad men udelukkende arbejdsbelastning. På Teknoantropologi svarer 1 ECTS-point til 28 timers arbejde.

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden den 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde