AAU logo

Teknoantropologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

1. SEMESTER

CASE-ANALYSE af TEKNISK ekspertise

De første fire uger af semestret arbejder du med et mini-projekt om teknovidenskabelig ekspertise. Dette mini-projekt har til formål at give dig et indledende kendskab til videnskabelige eksperters arbejde og god videnskabelig praksis samt til det problembaserede projektarbejde, som benyttes som pædagogisk model på alle AAU’s uddannelser.

På 1.semester skriver du i samarbejde med en gruppe af dine medstuderende et større projekt under temaet ’Tekno-antropologisk case-analyse’. Projektet omhandler en problemstilling vedr. tekno-videnskabelig ekspertise (fx uenighed blandt videnskabelige eksperter, eller om eksperters troværdighed). Gennem analyse af en eksemplarisk teknoantropologisk case oparbejder du grundlæggende færdigheder i kortlægning af eksperters rolle i et udvalgt teknologidomæne, og du lærer at identificere af en teknoantropologisk problemstilling vedr. eksperters rolle i teknologisk udvikling.

Sideløbende med projektet deltager du i to kurser, som understøtter dit projektarbejde. I disse kurser vil du blive introduceret til kvalitative antropologiske og etnografiske metoder (fx case-studier og ekspertinterviews) og få en forståelse for centrale tekno-antropologiske teoridannelser. Du introduceres også for AAU’s model for problembaseret læring.

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på Teknoantropologi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve.

Læs mere om studiestartsprøven nederst på denne side

2. semester

Teknologivurdering

På 2. semester vil du opnå viden om et udvalgt teknologiområde. Du vil bl.a. lære om dets centrale tekniske objekter og om områdets videnskabelige viden. Derudover får du indsigt i ’Teknologi og etik’. Du opbygger kompetencer til at tage etisk stilling til konkrete teknologier, til at anvende og diskutere etiske tilgange i forhold til videnskabelig og teknologisk udvikling og anvendelse, samt til at fremanalysere værdier i videnskabelig såvel som teknologisk praksis.

På 2.semester kan du vælge mellem at følge to projektmoduler:

A. Teknologiens rationaler

I dette projektmodul skal du arbejde med en teknologi og de bagvedliggende rationaler og institutionelle rammer inden for et valgt teknologidomæne. Du får færdigheder i at fremsøge litteratur og tilegne dig viden om teknologidomæner og i at analysere en teknologi.

B. Etisk teknologivurdering 

I dette projektmodul vil du opnå færdigheder i at gennemføre en etisk teknologivurdering af et specifikt teknologiprodukt.

Teknoantropologi

"det var ikke bare tværfagligheden, der appellerede til mig, det var også fornemmelsen af, at Teknoantropologi var et studie, der fulgte verdens teknologiske og menneskelige udvikling."

Sarah iben fajerberg, tidligere studerende på Teknoantropologi

3. semester

TEKNOLOGIsk anvendelsespraksis

På 3. semester arbejder du med, hvordan teknologi anvendes i praksis. Dine kompetencer i kvalitative antropologiske og etnografiske metoder vil blive videreudviklet. Du lærer at formulere etnografiske og socio-tekniske spørgsmål; dvs. spørgsmål vedr. samspillet mellem teknologi, mennesker og sociale faktorer - samt at vurdere forbindelser mellem feltarbejde og undersøgelsesfeltets kultur, organisation og aktører.

Derudover vil du få dybdegående viden om et valgt teknologiområdes anvendelsespraksis, interessenter, aktører, professionelles arbejdspraksis og arbejdsdeling. Eventuelle kontroverser indlejret i professionel praksis og borgeres / brugeres hverdagserfaringer identificeres, og du får kompetencer til diskutere og vurdere grundlaget for kontroverserne.

På 3. semester skriver du projekt i ’Teknologi i antropologisk perspektiv’, hvor du bl.a. lærer at planlægge og gennemføre en tekno-antropologisk undersøgelse inden for en afgrænset lokal teknologipraksis

Brobygning

4. semester

Planlægning AF en teknologisk INTERVENTION 

På 4. semester vil du opnå kompetencer til at analysere teknologisk forandring og innovation inden for et valgt teknologidomæne (fx bæredygtig infrastruktur eller sundheds- og velfærdsteknologi.). Du får færdigheder til at analysere og vurdere forskeres og professionelles tænkning, status og praksis i forbindelse med interventioner og teknologisk forandring. Gennem en kombination af forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser får du viden om designprocesser og brugerinvolvering.
Du lærer at planlægge engagement fra relevante aktører i involveringsprocessen samt at reflektere over og redegøre for, hvordan de mange former for brugerinvolvering og designmetoder danner rammer for en interventions- og innovationsproces. Det kan eksempelvis bruges til at forbedre en problematisk teknologisk løsning, så den kommer til at fungere i praksis.

Projektet på 4.semester skriver du inden for temaet ’Design af intervention’. Modulets formål er at identificere, analysere og tilrettelægge muligheder for intervention inden for et valgt teknologidomæne.

"VI HAR ANALYSERET PÅ ROBOTTEKNOLOGI, BIOKEMI OG STORPRODUKTION AF MAD."

Mads Bundgaard, studerende på Teknoantropologi

5. semester

Gennemførelse af en TEKNOLOGISK INTERVENTION 

Projektet på 5. semester skriver du inden for temaet ’Teknologisk innovation gennem intervention’. Du får færdigheder til at opstarte og gennemføre et teknoantropologisk projekt om egne eller andres interventioner i en teknologisk praksis med brug af deltagerobservation.

Du vil opnå viden omkring forskeres, eksperters, professioners og virksomheders samfundsansvar samt om proces-etiske tilgange. Det handler fx om, hvordan man involverer brugere på en ansvarlig og etisk måde. Derudover får du færdigheder i etisk at vurdere udvalgte teknologier i konkrete kontekster samt at gennemføre etiske fremtidsscenarier.

Din etnografiske værktøjskasse bliver udviklet, så du lærer at anvende etnografiske metoder til at producere og strukturere empirisk materiale med henblik på analyse og fortolkning af teknologier, teknologikulturer og vidensproduktion.

6. semester

Tværfaglig Brobygning

På 6. semester skal du arbejde tværfagligt med forskellige tilgange til teknologi og videnskabeligt arbejde. Du skal arbejde med tværfaglige cases i et videnskabsteoretisk perspektiv. Dette giver dig kompetencer til selvstændigt at kunne formidle tværvidenskabelige analyser til fagfolk og tekniske eksperter. Endvidere får du på dette semester viden om faktorer, der har betydning for forandring i organisationer, der består af flere professioner og fagligheder, herunder af organisationskultur, teknologisk infrastruktur, beslutningsprocesser og organisationsstruktur.

På 6. semester skal du skrive dit bachelorprojekt, som skal omhandle en tværfaglig problemstilling. Dette arbejde vil gøre dig i stand til selvstændigt at håndtere tværfaglighed vedrørende en ny teknologis kulturelle, institutionelle, organisatoriske eller etiske dimension.

Oversigt over uddannelsens faglige indhold 

Semester Modul ECTS*
1. Teknovidenskab (miniprojekt) 5
 

Tekno-antropologisk case-analyse (projekt) 

10
 

Introduktion til antropologi og etnografiske metoder 

5
 

Problembaseret læring og socioteknisk teknologiforståelse 

10
2. A: Teknologiens rationaler  (projekt)
B: Etisk teknologivurdering (projekt) 

15
15

 

Domæneviden fra forskning og teknologi (domænekursus) 

10
 

Teknologi og etik 

5
3. Teknologi i antropologisk perspektiv (projekt) 15
 

Videregående etnografiske metoder og socioteknisk/antropologisk analyse 

10
 

Institutioner, regulering og anvendelsespraksis (domænekursus) 

5
4.

Design af intervention (projekt) 

15
 

Domæneviden fra forskning og teknologisk forandring (domænekursus) 

10
 

Intervention, co-design og brugerinvolvering

5
5.

Teknologisk innovation gennem intervention (projekt)

15
 

Institutioner, regulering og forandringsprocesser (domænekursus) 

5
 

Etik og teknologiske interventionsprocesser 

5
 

Portfolio i etnografisk feltarbejde og analyse 

5
6. Bachelorprojekt 20
  Interdisciplinær videnskabsteori 5
 

Styring af interdisciplinære teknologiprojekter 

5

*ECTS

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givent kursus- eller projektmodul er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad men udelukkende arbejdsbelastning.

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden den 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde