Forskning
Samarbejde

Sociologi

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Sociologi tager 3 år, der hvert består af 2 semestre.

Bacheloruddannelsen

1. semester

2. semester

Introduktion til PBL og grundlæggende sociologi

Klassisk sociologisk teori og metode

1. år

3. semester

4.semester

Kvalitativ metode, hverdagsliv og kultur

Introduktion til kvantitativ metode og nyere sociologisk teori

2. år

5. semester

6. semester

Kvantitativ metode og statistik og sociale strukturer under forandring

Bachelorprojekt

3. år

 
1. SEMESTER: INTRODUKTION TIL PBL OG GRUNDLÆGGENDE SOCIOLOGI

Bacheloruddannelsens 1. semester har til opgave at introducere de studerende til det problembaseret projektarbejde (PBL), der kendetegner den metodiske tilgang, som benyttes på Aalborg Universitet. 

På uddannelsens første semester får du indsigt i de sociologiske nøglebegreber og emneområder. Du bliver undervist i det danske samfund i et sociologisk perspektiv og bliver introduceret til, hvordan danske institutioner, strukturer og systemer bliver behandlet ud fra et mikro-, meso- og makrosociologisk perspektiv. Du får indsigt i og overblik over, hvad Danmarks placering i det internationale samfund har af betydning for bl.a. arbejde, familie, identitetsdannelse og social differentiering. Rammen for indholdet formidles i kurser og eksamineres desuden i et projekt i grundlæggende sociologi.

Se også sociologi.samf.aau.dk hvis du vil læse mere om, hvordan du kommer i gang på Sociologiuddannelsen, omkring opbyggelse, indhold og de nuværende studerendes erfaringer.

2. SEMESTER: KLASSISK SOCIOLOGISK TEORI OG METODE

Formålet med 2. semester er at give en solid og fagspecifik indføring i klassiske sociologisk teori og metode. 2. semester bygger således ovenpå det første semester og skaber det nødvendige grundlag for de mere tematiskorienterede fag på 3.-5. semester.

Kurset i Klassisk sociologisk teori præsenterer og diskuterer centrale sociologiske teoretikere fra ca. 1850 til 1950. Du har mulighed for at opnå et teorihistorisk overblik, der sætter dig i stand til at orientere dig og se, hvordan forskellige sociologiske retninger er inspireret af hinanden.

Kurset giver dig ligeledes indblik i klassiske sociologiske problemstillinger, som stadig er meget aktuelle, fx hvordan social orden er mulig, hvordan samfundet er opdelt i forskellige klasser og lag med forskellig magt og status, samt hvilke konsekvenser industrialisering og urbanisering har haft.

Undervisningen i Klassisk sociologisk metode er en introduktion til klassiske metodestudier og giver dig et grundlæggende kendskab til forskningsprocessens forskellige faser.

2. semester er et læse- og undervisningsbaseret semester. På semestret vil du deltage i læse- og øvelsesgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kan diskutere og stille spørgsmål til teksterne for hver enkelt kursusgang.

Semestret evalueres ved to individuelle skriftlige eksamener suppleret med et mini-projekt i videnskabsteori.

3. SEMESTER: KVALITATIV METODE, HVERDAGSLIV OG KULTUR

Hverdagsliv og kultur kan beskrives som det, alle gør og ved, men som vi ikke nødvendigvis er bevidste om eller sætter spørgsmålstegn ved. 3. semester fokuserer på dagligdagens interaktion og ansigt-til-ansigtkommunikation ud fra et kultursociologisk perspektiv.

Hverdagsliv og kultur sætter fænomener som normer, værdier, interaktion, sprog og symboler i fokus. Vægten lægges på sociale mikroprocesser, der eksemplificeres gennem studier af socialisering, identitetsdannelse, køn, krop, etnicitet, forbrug, subkulturer mv.

I Kvalitativ metode arbejder du bl.a. med det kvalitative forskningsinterview, feltarbejde og observationsteknikker samt med analyse af kvalitative data. På kurset og i de tilknyttede øvelser lægges stor vægt på at lære det metodiske håndværk i praksis, sådan at projektarbejdet kommer til at ligne et rigtigt undersøgelsesarbejde.

Du skal ved siden af forløbene i teori og metode følge ét valgfag. Der kan vælges et af de valgfag, der udbydes på uddannelsen, men det er også muligt at tage valgfag på andre uddannelser.

Eksempler på valgfag

- Evalueringsteori
- Forbrug, medier og livsstil
- Socialpsykologi
- Kriminologi
- Demografi

Valgfagene giver dig mulighed for at supplerer de sociologiske kernefag i teori og metode og har til formål at inspirere dig til, hvilken retning din senere specialisering kan gå i. Valgfagene evalueres som en individuel skriftlig eksamen.

På 3. semester udgør projektarbejdet ca. en tredjedel af arbejdstiden, og der skrives et projekt inden for temaet ’Hverdagsliv og kulturanalyse’. De fleste arbejder i grupper. Derudover er det et krav, at projektet er empirisk funderet, det vil sige, at det analyserer en konkret problemstilling. Både teori og metodekurset evalueres gennem projekteksamen.

Eksempler på projekter på 3. semester

- Dødsopfattelser i det moderne samfund
- Fitnesskultur
- Infantilisme
- Metroseksualitet
- Fleksible fællesskaber.

4. SEMESTER: INTRODUKTION TIL KVANTITATIV METODE OG NYERE SOCIOLOGISK TEORI

I løbet af 4. semester får du indsigt i nyere sociologisk mikro- og makroteorier i forlængelse af klassisk sociologisk teori og teorier om kultur og hverdagsliv. Udover sociologisk teori af nyere karakter og relevans, vil semestret desuden introducere og forberede dig til kvantitative metoder, hvor du metodisk tilegner dig færdigheder indenfor statistik, (konstruktion af) spørgeskemaer og computerbaserede analyser, samt fordelene og ulemperne ved disse metoder.

Kurset ’Introduktion til kvantitativ metode’ forsyner dig med redskaber til at indsamle og bearbejde data om sociale forhold, herunder f.eks. IT-baseret databehandling. Du lærer samtidig at designe forskellige typer af undersøgelser og at bruge forskellige undersøgelsesmetoder.

I det teoretiske kursus gennemgås nyere teorier om og analyser af danske og internationale forhold om bl.a. produktion og reproduktion, arbejdsdeling, magt, social ulighed, social mobilitet, social regulering, marginalisering og eksklusion, nye risikoformer, frygtkultur, globalisering og individualisering samt værdiændringer i tilknytning hertil. Der arbejdes både med nyere sociologisk teori af mikro- og makrosociologisk karakter. Modulets forelæsninger bygger på et pensum af oversigtsværker af både primær- og sekundær karakter fra den nyere sociologiske tradition. Du skal ved siden af forløbene i teori og metode følge et af de på instituttet udbudte valgfag eller valgfag ved et andet institut.

5. SEMESTER: KVANTITATIV METODE OG STATISTIK OG SOCIALE STRUKTURER UNDER FORANDRING

På dette semester perspektiveres ud fra samfundets makroforhold. Her sættes fokus på samfundet som helhed, og en central diskussion er ændringen af det klassiske industrisamfund til et senmoderne, postindustrielt samfund, hvor viden og information er vigtigere end varer.

Teorikurset ’Strukturel forandring og social differentiering” bygger videre på 2. semesters klassiske sociologi, men i centrum står nu de nyeste sociologiske teoretikere, der har forsøgt at beskrive, forstå og forklare det aktuelle samfunds opbygning og udvikling, som de studerende i højere grad har beskæftiget sig med på det forrige semester. Dette samfund er karakteriseret ved blandt andet en stigende individualisering, øget opmærksomhed om risici, omfattende regulering af borgernes liv gennem eksempelvis velfærdsstatens institutioner, globalisering mv.

Gennem teoretiske analyser og ved brug af tilgængelige statistikker og konkrete empiriske undersøgelser belyses udviklingen i for eksempel familie- og kønsstrukturer, erhvervsstrukturer, politiske strukturer, social mobilitet og social lagdeling.

Metodekurset ’Kvantitativ metode og statistik’ giver værktøjer til at udarbejde kvantitative undersøgelser. Du får en indgående indsigt i hvordan kvantitative undersøgelser etableres, analyseres og formidles. Tilmed opnås konkrete kompetencer i form af databehandling i det anvendte software, hvor du også vil deltage i øvelsesgange med erfarne studerende, som kan klæde dig på til at mestre de mere tekniske dele af kurset.

På 5. semester afvikles teoriforløbet som en separat skriftlig eksamen. Det betyder, at det projekt, som du udarbejder i løbet af semestret, primært skal demonstrere, at du forstår at anvende de statistiske metoder i forhold til en konkret problemstilling.

Valg af projektemne er frit inden for semestertemaet, men projektet skal indeholde empirisk arbejde på baggrund af kvantitative data. På 5. semester udgør projektarbejdet ca. halvdelen af arbejdstiden.

Eksempler på projekter på 5. semester

- Danskernes sundhedsadfærd – et studie af levevilkår, livsstil og helbred
- Kommunale strukturændringer
- Kompetenceudvikling i arbejdet
- Viden og tillid til samfundets institutioner
- Danskernes værdier – en undersøgelse af klassestrukturens betydning
- Økologiske forbrugere.

Du skal ved siden af forløbene i teori og metode følge et af de på instituttet udbudte valgfag eller valgfag ved et andet institut.

6. SEMESTER: BACHELORPROJEKT

Hovedvægten lægges i dette semester på udarbejdelsen af et bachelorprojekt. Du kan arbejde med alle emner af sociologisk relevans, og du kan arbejde både teoretisk og med konkrete empiriske undersøgelser. Via bachelorprojektet, som optager to tredjedele af arbejdstiden på 6. semester, får du lejlighed til at bringe elementer fra 1.–5. semester sammen i én helhed.

Sociologi i Aalborg inviterer generelt til at tænke på tværs af og forsøge at kombinere en række af sociologiens gængse modstillinger, fx mellem mikro og makro eller mellem kvantitative og kvalitative undersøgelser. Til støtte for dette afholdes et kursus i ’Videregående videnskabsteori’. Kurset evalueres som en individuel 24-timers eksamen.

På 6. semester vælger du desuden det sidste af dine i alt fire valgfag. Fagene, som du kan vælge imellem, er de samme som på 3., 4.og 5. semester, og evalueringen foregår igen som en individuel skriftlig eksamen.

Eksempler på bachelorprojekter

- Backpackerland – et feltarbejde blandt rygsækturister i Thailand
- Strukturer og idealer i den journalistiske verden
- Sociale relationer på internettet
- Hvad betyder størrelsen? Et projekt om overvægtige menneskers oplevelse af tilværelsen.

Bacheloruddannelsen er en afsluttet uddannelse, der giver erhvervskompetence. Langt de fleste studerende fortsætter dog på en kandidatuddannelse, idet man på det danske arbejdsmarked oftest ansætter kandidater. 

Eksamen og evaluering

I projektsemestre evalueres hovedkurserne som hovedregel gennem projektarbejdet. Det betyder, at stof fra pensum skal inddrages i projektet, og at man ved eksamen står til ansvar for hele pensum. Hver eksamen udløser en individuel bedømmelse. Derudover evalueres enkeltstående kurser ved individuelle skriftlige som mundtlige eksamener.

Læs projekter skrevet af sociologistuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Sociologi.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde