Forskning
Samarbejde

Socialrådgiver

Fagligt indhold

På Socialrådgiveruddannelsen arbejder vi ud fra et helhedssyn, så vi er ikke kun interesserede i politikken
og paragrafferne. Vi skal også belyse den menneskelige psyke, de etiske dilemmaer, kommunikationen
og hele spørgsmålet om magt. Vi tager afsæt i al den viden, når vi skriver projekter.

~ Maryan Mohamed Shire, studerende ved Socialrådgiveruddannelsen

 

Socialrådgiveruddannelsen har seks centrale kerneområder, der går igen i uddannelsens tværfaglige moduler (se nedenstående oversigt). Disse kerneområder danner rammerne for socialrådgiverprofessionens uddannelse og praksis. Viden om og indsigt heri er forudsætningen for at kunne reflektere og handle professionelt i krydsfeltet mellem menneskers sociale og beskæftigelsesmæssige problemer og rettigheder og samfundets krav og forventninger til borgerne.

1. Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde. 35 ECTS-point

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder inden for socialt arbejde og socialrådgivning, der leverer et fagligt og metodisk handlegrundlag i professionsudøvelsen. Socialt arbejde er vidensbaseret og funderet på en professionel etik. Socialt arbejde har et bredt virkefelt og udøves i forskellige konkrete faglige kontekster og organiseringer. Kerneområdet dækker en række professionelle færdigheder og kompetencer i socialt arbejde.

2. Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer. 20 ECTS-point

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om menneskets udvikling, dets sociale relationer og samspillet mellem individ og samfund. Det sociale arbejde baserer sig på forståelse af samfundsmæssige, kulturelle og individuelle processer som nødvendige forudsætninger for hensigtsmæssige handlinger, færdigheder og kompetencer i praksis, herunder en opmærksomhed på generelle betingelser og borgerperspektiver.

3. Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser. 20 ECTS-point

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om sociale problemer, ledighed og livsbetingelser - de årsagsmæssige sammenhænge, og handlemuligheder. Sociale problemer forstås i en kontekst, hvor såvel biologiske, psykologiske, sociale som samfundsmæssige forhold spiller sammen. Sociale problemer er det sociale arbejdes primære genstandsfelt, og forståelsen af og perspektivet på sociale problemer er afgørende for strategier og muligheder i professionsudøvelsen. Kerneområdet leverer færdigheder og kompetencer i at beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.

4. Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser. 20 ECTS-point

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om den statslige og den politiske bestemmelse af det sociale arbejdes mål, opgave og funktion, som kommer til udtryk på forskellige områder, og som angiver den retlige regulering af sociale indsatser. Regler om rådgivning og vejledning, hjælp og støtte er i velfærdsstaten fastlagt juridisk og angiver de materielle retlige muligheder og betingelser for at håndtere sociale problemer i praksis. Det indgår som færdigheder og kompetencer at kunne handle som retsanvender i socialt arbejde og rådgive om den enkeltes retsstilling.

5. Organisation ogøkonomiske rammer for indsatser pådet sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område. 20 ECTS-point

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om organisation og økonomiske betingelser som kontekst for udførelsen af alt professionelt socialt arbejde. Særligt for socialt arbejde i offentlige forvaltninger gælder, at det er underlagt forvaltningsretlige rammer og bemyndigelser og håndterer sociale problemer under hensyn til økonomiske muligheder. Socialt arbejde udføres ofte i samarbejde med andre og er tværprofessionelt anlagt med socialrådgiveren i en koordinerende rolle. Kerneområdet giver færdigheder og kompetencer inden for organisation og økonomi.

6. Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde. 15 ECTS-point

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om produktion og anvendelse af viden i socialt arbejdes praksis. Viden om socialt arbejde udvikles på mange aktørniveauer, herunder brugerniveauet. Der anvendes relevante metoder og tilgange til at skabe viden om, udvikling af og innovation i socialt arbejde. I kerneområdet sættes fokus på evidens- og forskningsbaseret, samt praksis- og erfaringsbaseret viden. Kerneområdet leverer færdigheder i dokumentation, evaluering og kvalitetssikring samt et fokus på egen læring og udvikling af praksis.

Kerneområdernes læringsmål indgår i beskrivelserne af de enkelte moduler.

Moduloversigt for socialrådgiveruddannelsen

Modultemaer

ECTS

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 15
Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 15
Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 15
Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap 15
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier 15
Socialt arbejdes organisering og praksis 15
Praktik 30
Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng 15
Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling 15
Valgmodul a eller b 15
Valgmodul c eller andet valgmodul 15
Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling 10
Bachelorprojekt 20

Læs projekter skrevet af socialrådgiverstuderende i Projektbiblioteket.

Underviserne er passionerede, og jeg bliver suget ind i det, der undervises om.
~ Mai-Britt Mikkelsen, studerende ved Socialrådgiveruddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde