AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Socialrådgiver

Fagligt indhold

På Socialrådgiveruddannelsen arbejder vi ud fra et helhedssyn, så vi er ikke kun interesserede i politikken
og paragrafferne. Vi skal også belyse den menneskelige psyke, de etiske dilemmaer, kommunikationen
og hele spørgsmålet om magt. Vi tager afsæt i al den viden, når vi skriver projekter.

~ Maryan Mohamed Shire, studerende ved Socialrådgiveruddannelsen

 

Socialrådgiveruddannelsen har seks centrale kerneområder, der går igen i uddannelsens tværfaglige moduler (se nedenstående oversigt). Disse kerneområder danner rammerne for socialrådgiverprofessionens uddannelse og praksis. Viden om og indsigt heri er forudsætningen for at kunne reflektere og handle professionelt i krydsfeltet mellem menneskers sociale og beskæftigelsesmæssige problemer og rettigheder og samfundets krav og forventninger til borgerne.

Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde

Dette kerneområde drejer sig om teorier, begreber og metoder inden for socialt arbejde og socialrådgivning. Der tages udgangspunkt i, at socialt arbejde er vidensbaseret og funderet på en professionel etik, og der tages højde for at socialt arbejde har et bredt virkefelt og udøves i forskellige konkrete faglige kontekster og organiseringer. Som studerende opnår du herigennem en række professionelle færdigheder og kompetencer i socialt arbejde.

Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer

Inden for dette kerneområde lærer du om menneskets udvikling, dets sociale relationer og samspillet mellem individ og samfund. Det sociale arbejde baserer sig på forståelse af samfundsmæssige, kulturelle og individuelle processer som nødvendige forudsætninger for hensigtsmæssige handlinger, færdigheder og kompetencer i praksis, herunder en opmærksomhed på generelle betingelser og borgerperspektiver.

Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser

Her beskæftiger du dig med sammenhænge og handlemuligheder i relation til sociale problemer, ledighed og livsbetingelser. Du opnår en forståelse for sociale problemer i en kontekst, hvor såvel biologiske, psykologiske, sociale som samfundsmæssige forhold spiller sammen. Dette er et afgørende grundlag for strategier og muligheder i professionsudøvelsen. På dette kerneområde opnår du færdigheder og kompetencer i at beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.

Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser

På dette kerneområde får du indblik i de statslige og politiske regler og rammer for det sociale arbejde. Regler om rådgivning og vejledning, hjælp og støtte er i velfærdsstaten fastlagt juridisk og angiver de retlige muligheder og betingelser for at håndtere sociale problemer i praksis. Du lærer at handle som retsanvender i socialt arbejde og rådgive om den enkeltes retsstilling.

Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område

Dette kerneområde handler om de organisatoriske og økonomiske betingelser for udførelsen af professionelt socialt arbejde. Særligt for socialt arbejde i offentlige forvaltninger gælder, at det er underlagt forvaltningsretlige rammer og bemyndigelser og håndterer sociale problemer under hensyn til økonomiske muligheder. Socialt arbejde udføres ofte i samarbejde med andre offentlige og private institutioner og virksomheder med socialrådgiveren i en koordinerende rolle. Det er derfor vigtigt, at du lærer at begå dig inden for både organisation og økonomi.

Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde

Inden for dette kerneområde beskæftiger du dig med at skabe viden om, udvikling af og innovation i socialt arbejde. Fokus er på evidens- og forskningsbaseret, samt praksis- og erfaringsbaseret viden. Du opnår færdigheder inden for dokumentation, evaluering og kvalitetssikring samt et fokus på egen læring og udvikling af praksis.

Moduloversigt for socialrådgiveruddannelsen

Modultemaer

ECTS

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 15
Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 15
Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 15
Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap 15
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier 15
Socialt arbejdes organisering og praksis 15
Praktik 30
Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng 15
Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling 15
Valgmodul a eller b 15
Valgmodul c eller andet valgmodul 15
Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling 10
Bachelorprojekt 20

Læs projekter skrevet af socialrådgiverstuderende i Projektbiblioteket.

Underviserne er passionerede, og jeg bliver suget ind i det, der undervises om.
~ Mai-Britt Mikkelsen, studerende ved Socialrådgiveruddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde