AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Økonomi

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Økonomi tager 3 år, der hvert består af 2 semestre.

1. semester

Uddannelsens 1. semester har til formål at give studerende en grundlæggende forståelse for økonomi, som kan udbygges på de øvrige semestre. 1. semester vil derfor introducere studerende til økonomi på husholdnings- og virksomhedsniveau dvs. kurset mikroøkonomi og økonomi på samfundsniveau og dermed kurset makroøkonomi. Makroøkonomi 1 vil således give studerende en grundlæggende forståelse for de teorihistoriske retninger og deres syn på økonomien. Mikroøkonomi 1 vil blandt andet introducere studerende til markedsligevægt under forskellige markedsformer og antagelser om husholdninger og virksomheders adfærd i forhold til udbud og efterspørgsel under markedsformen fuldkommen konkurrence.
Herudover vil studerende opnå den grundlæggende viden bag økonomiske nøgletal som BNP og introduceres til Problem Baseret Læring (PBL) og projektarbejde. Uddannelsens 1. semester vil yderligere indeholde uddannelsens første matematikkursus, som vil give en introduktion til matrix-regning dvs. lineær algebra, der benyttes som grundlag i kurser på senere semestre.
 

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 1
 • Mikroøkonomi 1
 • Dansk økonomi i Europa
 • Matematik 1
 • PBL og projektarbejde

 

2. semester

Uddannelsens 2. semester vil udbygge den viden som studerende har opnået på 1. semester, hvor Makroøkonomi 2 vil arbejde videre med teorihistorie og yderligere introducere en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i en åben økonomi for kritisk at kunne diskutere økonomisk politik. I kurset International økonomi vil betydningen af blandt andet udenrigshandel, handelspolitik, valutakursregimer og international konkurrenceevne belyses.
I semestrets matematikkursus introduceres nu eksponential- og logaritmefunktioner, der vil give den studerende kompetencer til senere semestres kurser. Ligeså udbygges studerendes viden om projektarbejde, som på dette semester vil indeholde læring om videnskabsteori.      

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 2
 • Matematik 2
 • International økonomi
 • Projektarbejde med videnskabsteori

 

3. semester

Uddannelsens 3. semester udbygger studerendes mikro- og makroøkonomiske grundlag og herudover introduceres studerende nu til kurset statistik. På dette semester vil studerendes matematiske grundlag fra de forrige semestre således anvendes i kurserne, hvor dette især vil være gældende for Mikroøkonomi 2 og statistikkurset. Mikroøkonomi 2 vil blandt andet gøre studerende i stand til at lave udbud- og efterspørgselsanalyser samt introducere studerende til spilteori. Statistikkurset vil benytte viden fra matematikkurserne på de forrige semestre, hvor formålet med kurset er at give de studerende færdighederne til at fortolke statistiske oplysninger samt danne grundlag for uddannelsens økonometriske kurser.
Makroøkonomi 3 vil gøre studerende i stand til at lave makroøkonomiske analyser på kort såvel som mellemlangt og langt sigt med fokus på konjunkturcykler, strukturelt BNP, arbejdsløshedsproblemer og økonomiske vækstproblematikker.

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 3
 • Mikroøkonomi 2
 • Statistik

 

4. semester

På uddannelsens 4. semester vil kurser fra de forrige semestre yderligere udbygges, hvor studerende også introduceres til uddannelsens første kursus i økonometri, der bygger videre på statistikkurset fra 3. semester. I Økonometri 1 vil studerende lære om økonometrisk teori og blandt andet, hvordan en økonometrisk model estimeres.
Semesteret vil yderligere introducere studerende til Arbejdsmarkedsøkonomi og herunder videregående teoretisk og empirisk indføring i arbejdsmarkedet og dets funktionsmåde dvs. fastlæggelsen af udbud og efterspørgsel og problemstillinger hertil. Makroøkonomi vil på dette semester have fokus på konjunkturbevægelser og penge- og finanspolitikkens rolle i makroøkonomiske analyser af, hvorledes en langsigtet ligevægt etableres. På semestret vil der yderligere være et Makroøkonomisk projekt, som har til formål at gøre studerende i stand til at udarbejde en skriftlig fremstilling af en makroøkonomisk problemformulering. 

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Makroøkonomi 4
 • Mikroøkonomi 3 – Arbejdsmarkedsøkonomi
 • Økonometri 1
 • Makroøkonomisk projekt

 

5. semester

Uddannelsens 5. semester vil som sædvanlig bygge ovenpå den teoretiske viden fra de forrige semestre samt introducere de to mikroøkonomisk baserede kurser; Adfærdsøkonomi og Innovationsøkonomi. Adfærdsøkonomi er et kursus, der har til formål at supplere den tidligere mikroøkonomiundervisning, idet denne ikke altid kan forklare den økonomiske adfærd. Kurset i innovationsøkonomi vil udvide forståelsen for de økonomiske konsekvenser af innovation fra forskellige perspektiver.
Økonometri 2 vil give studerende en forståelse for teorien og anvendelsen af tidsrækkeøkonometri, hvor kurset bygger ovenpå den erhvervede viden fra tidligere kurser i matematik, statistik og økonometri.
Herudover styrker semestret studerendes metodiske færdigheder, idet der er fokus på viden og metoder i kurset Økonomisk metodologi.
Semestrets projekt vil denne gang have et empirisk afsæt, idet formålet er at udarbejde et projekt med færdighederne fra de økonometriske kurser på de tidligere semestre, så studerende bliver i stand til selvstændigt at lave en empirisk undersøgelse af en økonomisk teori eller en praktisk problemstilling.

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Økonometri 2
 • Mikroøkonomi 4 – Adfærdsøkonomi
 • Mikroøkonomi 5 – Innovationsøkonomi
 • Økonomisk metodologi
 • Empirisk projekt

 

6. semester

Uddannelsens 6. semester har fokus på bachelorprojektet, hvor den studerende selvstændigt skal gennemføre en større analyse af en problemstilling inden for uddannelsens centrale fagområder. Hovedvægten på 6. semester (2/3 af arbejdstiden) lægges således på udarbejdelsen af et bachelorprojekt. Den resterende 1/3 giver mulighed for at tegne en selvstændig uddannelsesmæssig profil via uddannelsens første valgfag. Valgfag kan være udbudt af studiets eget studienævn eller af andre uddannelser. 

Semestret indeholder følgende kurser:

 • Valgfag
 • Bachelorprojekt

Eksempler på bachelorprojekter:

 • BRIK-landenes økonomiske udvikling: Vil BRIK-landene blive den økonomiske overmagt?
 • Human kapital og økonomisk velstand
 • Markedsfejl i den finansielle sektor: En analyse af den finansielle krises udvikling i USA
 • Forbedret sundhed via afgifter
 • Skat og finanspolitisk holdbarhed
 • Empirisk analyse af vækstdeterminanter i Danmark
 • Den finanspolitiske multiplikatoreffekt i en likviditetsfælde

Læs projekter skrevet af oecon-studerende i Projektbiblioteket:

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Økonomi.
 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde