Forskning
Samarbejde

Økonomi

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Økonomi varer tre år (to semestre pr. år) og beskæftiger sig med, hvordan tilsyneladende ukoordinerede økonomiske aktiviteter fungerer og påvirker hinanden, og hvordan de på forskellig vis skaber grundlaget for vores hverdag. Ofte kan man finde politiske og tekniske forklaringer herpå, men det økonomiske systems funktionsmåde har i alle tilfælde en afgørende betydning.

Forståelsen af, hvad der sikrer velfungerende økonomiske systemer, og hvordan systemerne kan understøttes af økonomisk politik, er den økonomiske videnskabs fornemste opgave.

Uddannelsen rummer følgende kernefag:

  • Makroøkonomi
  • Mikroøkonomi
  • International økonomi
  • Økonomisk metodologi
  • Redskabsfag såsom matematik og statistik
  • Valgfag som f.eks. økonomisk modelarbejde eller sundhedsøkonomi


Indhold på uddannelsens semestre

1. semester giver dig en grundlæggende forståelse for økonomi, som udbygges på de følgende semestre. Du vil bl.a. blive introduceret til økonomi på husholdnings- og virksomhedsniveau (mikroøkonomi) og økonomi på samfundsniveau (makroøkonomi). Herudover opnår du bl.a. grundlæggende viden bag økonomiske nøgletal som BNP og introduceres til Problem Baseret Læring (PBL) og projektarbejde.

2. semester udbygger din viden fra 1. semester. Du vil bl.a. arbejde videre med teorihistorie og få en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i en åben økonomi for kritisk at kunne diskutere økonomisk politik. Du vil også få indsigt i betydningen af bl.a. udenrigshandel, handelspolitik, valutakursregimer og international konkurrenceevne. Derudover vil du have kurser i matematik og videnskabsteori.

3. semester styrker din mikro- og makroøkonomiske viden og introducerer dig til et kursus i statistik, som skal styrke dine færdigheder i at fortolke statistiske oplysninger samt danne grundlag for uddannelsens økonometriske kurser. Du vil desuden gøre brug af din viden om matematik fra de forrige semestre og beskæftige dig med udbud- og efterspørgselsanalyser samt spilteori. Derudover vil du lære at lave makroøkonomiske analyser med fokus på konjunkturcykler, strukturelt BNP, arbejdsløshedsproblemer og økonomiske vækstproblematikker.

4. semester introducerer dig til økonometri, og du vil ydermere bl.a. lære om økonometrisk teori, herunder hvordan en økonometrisk model estimeres, og arbejdsmarkedsøkonomi, herunder en videregående teoretisk og empirisk indføring i arbejdsmarkedet og dets funktionsmåde dvs. fastlæggelsen af udbud og efterspørgsel og problemstillinger hertil. Derudover vil du lære om konjunkturbevægelser og penge- og finanspolitikkens rolle i makroøkonomiske analyser af, hvorledes en langsigtet ligevægt etableres. Desuden skal du lave et makroøkonomisk projekt, som lærer dig at udarbejde en makroøkonomisk problemformulering.

5. semester udbygger din teoretiske viden fra de forrige semestre og introducerer adfærdsøkonomi og innovationsøkonomi. Du vil desuden få en forståelse for teorien bag og anvendelsen af tidsrækkeøkonometri og få styrket dine metodiske færdigheder. Semestrets projekt vil denne gang have et empirisk afsæt, idet formålet er at udarbejde et projekt med færdighederne fra de økonometriske kurser på de tidligere semestre, så du bliver i stand til selvstændigt at lave en empirisk undersøgelse af en økonomisk teori eller en praktisk problemstilling.

6. semester har fokus på bachelorprojektet, hvor du på egen hånd skal gennemføre en større analyse af en problemstilling inden for uddannelsens centrale fagområder. Hovedvægten på 6. semester (2/3 af arbejdstiden) lægges således på udarbejdelsen af et bachelorprojekt. Den resterende 1/3 giver mulighed for at tegne en selvstændig uddannelsesmæssig profil via uddannelsens første valgfag. Valgfag kan være udbudt af studiets eget studienævn eller af andre uddannelser.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 "Uddannelsesoversigt"

Læs projekter skrevet af oecon-studerende i Projektbiblioteket:

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde