AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Miljøvidenskab

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Man lærer, hvordan man kan anvende naturen på den mest optimale og bæredygtige måde, så der både tages hensyn til naturen og industrien”

Mathilde Riddermann Laursen, studerende

Både lokale og globale miljøproblemer er komplekse, og der kræves ofte en stor tværfaglig viden for at kunne beskrive og løse problemerne. Derfor kombineres kemi, fysik og biologi på bacheloruddannelsen i Miljøvidenskab. Gennem uddannelsen får du indgående viden om metoder, processer og teknologier inden for miljøområdet.

Du lærer om fx:

 • Matematik og statistik
 • Byens forurening
 • Afløbsteknik og hydraulik
 • Mikrobiologi
 • Organisk og fysisk kemi
 • Økologi og økotoksikologi
 • Miljøvurdering og forvaltning
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Vandbehandling og distribution
 • Afstrømning af regn- og spildevand
 • Spildevandsrensning

Miljøingeniøruddannelsen indeholder en spændende kombination af teori, modellering og laboratorie- og feltarbejde, som gør dig i stand til at løse miljøproblemer samt sikre, at den fremtidige udvikling sker i en mere miljø- og klimavenlig retning.

”På studiet er der en god blanding af teoretisk og praktisk arbejde”

Mathias Lassen Nørlem, tidligere studerende

Et bærende element i uddannelsen er projektarbejdet, som i vid udstrækning foregår i samarbejde med private og offentlige virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden. Der er på alle semestrene mulighed for at lave eksperimentelle projekter i universitetets laboratorier.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden og projektarbejdet udgør den anden halvdel. Kurserne og projektet hænger sammen, så du kan bruge den viden, du tilegner dig i kurserne til dit projekt og omvendt.

1. SEMESTER: Byens forurening

På 1. semester arbejder du med byens forurening, hvor du lærer om udvalgte miljøtekniske begreber inden for en afgrænset problemstilling for byens forurening (luft, jord eller vand). Du skal fx foretage eksperimentelle undersøgelser af den valgte problemstilling, du arbejder med i dit semesterprojekt.

PROJEKT

 • Byens forurening I (5 ECTS)
 • Byens forurening II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
   

2. SEMESTER: MILJØTEKNOLOGISKE SENSORER

2. semester handler om miljøteknologiske sensorer. I projektet arbejder du med miljøteknologiske problemstillinger, og du kan fx beskæftige dig med at påvise giftige stoffer med biosensorer.

PROJEKT

 • Miljøteknologiske sensorer (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)

3. SEMESTER: EKSPERIMENTEL MILJØTEKNOLOGI

Miljøtekniske problemstillinger er omdrejningspunktet for 3. semester, og i projektarbejdet kan du fx arbejde i laboratoriet med organismers samspil med det omgivende miljø.

PROJEKT

 • Eksperimentel miljøteknologi (15 ECTS)

KURSER

 • Afløbsteknik og hydraulik (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS)
   

4. SEMESTER: MILJØVURDERING, ØKOLOGI og KEMISK ANALYSe

4. semester byder på en række valgmuligheder. I projektet kan du vælge at fordybe dig i enten miljøvurdering, økologi eller kemisk analyse. Uanset dit valg af projektemne støttes dit projektarbejde op af semesterkurserne.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Systemanalyse (15 ECTS)
 • Eksperimentel økologi og økotoksikologi (15 ECTS)
 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS)
 • Miljøvurdering og forvaltning (5 ECTS)

5. SEMESTER: VANDETS CYKLUS – INDVINDING OG AFLEDNING

5. semester er ligesom 4. semester karakteriseret ved en høj grad af valgfrihed. Du har mulighed for at vælge mellem kurser og projekttemaer inden for det overordnede tema ”vandets cyklus”.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Vandforsyning (15 ECTS)
 • Design og dimensionering af procesanlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Valgfag (5 ECTS): Hydrologi / Reaktor- og procesmodellering
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Vandbehandling og distribution (5 ECTS)
   

6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for temarammen ”afledning og behandling af regn- og spildevand”. Projektet er en kulmination af den teoretiske og praktiske viden, du indtil nu har tilegnet dig.

bachelorpROJEKT

 • Afledning og behandling af regn- og spildevand (15 ECTS)

KURSER

 • Afstrømning af regn- og spildevand (5 ECTS)
 • Grundlæggende spildevandsrensning (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Integreret procesmodellering / Modellering af heterogene processer


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.
 

Kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde