Forskning
Samarbejde

Mekanik og produktion, Bachelor

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MAN HJÆLPER HINANDEN OG LÆRER TINGENE PÅ EN MÅDE, SOM VILLE VÆRE MEGET SVÆRT BLOT MED FORELÆSNINGER”

Jonas Sjølund, tidligere studerende

Uddannelsen dækker over flere fagdiscipliner: fysik, matematik, materialer, mekanik, elektroteknik, produktion, styring og regulering. Alle disse emner danner grundlaget for den viden du tilegner dig igennem uddannelsen. Du får derfor en bred viden inden for faget, og du bliver i stand til på kreativ og systematisk vis at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer.

Du lærer om fx:

 • Materialer og fremstillingsprocesser
 • Programmering
 • Styring og automatisering
 • Dynamiske systemer
 • Maskinteknisk dimensionering
 • Faststofmekanik og anvendt FEM
 • Robotteknik
 • Elasticitets- og elementmetodeteori

”PÅ STUDIET ER DER RIG MULIGHED FOR AT SKRIVE PROJEKTER I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER UDE I BYEN”

Martin Holm, studerende

Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at anvende avancerede computerbaserede beregningsværktøjer og eksperimentelle metoder.

Uddannelsen giver dig en solid faglig viden kombineret med sociale kompetencer og gode samarbejdsevner. Efter endt bacheloruddannelse har du alle de grundlæggende færdigheder, der kræves af en moderne maskiningeniør.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt samarbejde med relevante virksomheder. Du og din projektgruppe bruger teorier og metoder til at løse en problemstilling fra den virkelige verden.

”PROJEKTERNE, SOM MAN UDARBEJDER I GRUPPER, GIVER ERFARING I BÅDE AT FÅ TING TIL AT VIRKE I PRAKSIS OG I AT DOKUMENTERE DET”

Jonas Sjølund, tidligere studerende

1. SEMESTER

På 1. semester lærer du at arbejde i et team og at planlægge et projekt. Du introduceres for metoder, teorier og modeller inden for det maskin- og produktionstekniske fagområde. I kurserne får du bl.a. viden om, hvordan man konstruerer og designer maskiner og systemer, og du uddyber din viden inden for matematik og fysik, så du har det helt rigtige grundlag at bygge din uddannelse op på.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller (10 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Maskinteknisk grundkursus (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Luftskibe til transport af tungt gods
 • Stødzone til AAU's Formel SAE racerbil
 • Robot til lokalisering af mennesker i sammenstyrtede bygninger
 • Design af cykel til dreng med spastiske lammelser
 • Hybridraketmotor


2. SEMESTER

På 2. semester lærer du, ud over den nødvendige matematik og fysik, at bruge et professionelt 3D-program og at programmere. Du arbejder desuden med analyse af et mekanisk system, der indeholder et antal bevægelige dele. Systemet dimensioneres og udvalgte dele analyseres med henblik på at fastlægge hvilke processer og hvilke materialer, der skal anvendes til delenes fremstilling.

PROJEKT

 • Konstruktionsprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Design af en hybridraketmotor
 • Design af en cykel til et barn med spastisk lammelse
 • Produktanalyse: Robotarm
 •  Afgrening af grantræer
 •  Styring af elektrospinner

3. SEMESTER

3. semester omhandler procesanalyse og –styring. Her lærer du at designe produkter med henblik på produktion, samt at styre produktionsprocessen så kvaliteten og produktionsraten optimeres. I kurserne får du viden om metallurgi, matematik og hvordan emner fremstilles.

PROJEKT

 • Procesanalyse og -styring (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt ingeniørmatematik (5 ECTS)
 • Metallurgi (5 ECTS)
 • Fremstillingsteknologi (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Plastsprøjtestøbning
 • Undersøgelse af kophøjde ved hydromekanisk dybtrækning
 • Ekstrudering af polymerer
 • Iterativ læringskontrol til optimering af dybtrækningsprocesser
 • Montering af låg på AAU Smart Production Lab


4. SEMESTER

4. semester udvider den viden og de kompetencer, du allerede har tilegnet dig om produktdesign, til også at omfatte pålidelighed af det designede produkt. I kurserne får du viden om dynamik og svingninger i mekaniske systemer, pålidelighed af en konstruktion, der er udsat for mangegangsbelastninger samt analytiske og computerbaserede beregningsmetoder til produktdesign.

Semestret giver dig kompetencer til at arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvordan designes et produkt, så det kan holde til brug i et specifikt antal år?
 • Hvordan bestemmes de laster, et produkt udsættes for i sin levetid?
 • Hvordan omsættes laster til design af et produkt, så man kan dokumentere, at det holder?

Projektgrupperne vælger på dette semester at skrive projekt om at konstruere og dimensionere et system. Et eksempel kunne være en kran, en anden type løftegrej eller en anden type maskine, der udfører en passende krævende funktion. Man kan komme omkring emner som fx at dimensionere lejer, tandhjul, bolteforbindelser, svejsninger osv.

PROJEKT

 • Maskindesign (15 ECTS)

KURSER

 • Dynamiske systemer og svingningslære (5 ECTS)
 • Maskinteknisk dimensionering (5 ECTS)
 • Faststofmekanik og anvendt FEM (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

 • Konstruere og dimensionere en bådkran. I dette projekt lærer du bl.a. at dimensionere lejer, tandhjul, bolteforbindelser og svejsninger, så den kan løfte båden. Hvordan sikres det, at maskinen er stærk, hurtig og præcis nok uden at blive for dyr?
 • Bådkran til Nibe Havn
 • Kran til løft af såsædssække til landbruget
 • Motorcykelkran
 • Kran til gokartbane

5. SEMESTER

5. semester omhandler styring og regulering af maskiner og processer. Du lærer, med matematiske værktøjer, at tøjle et ustabilt mekanisk system, så det opfører sig som specificeret og er stabilt. Du lærer ligeledes matematiske metoder, der kan løse problemer, som ellers er praktisk uløselige, og du lærer at anvende moderne robotteknologi.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Design af reguleringssystemer (15 ECTS)
 • Automatisering (15 ECTS)

KURSER

 • Numeriske metoder (5 ECTS)
 • Reguleringsteknik (5 ECTS)
 • Aktuering og robotteknik (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Design af slæderegulering
 • Regulering af vippearm
 • Regulering af hydraulisk kran
 • Regulering af multifunktionel trefingret gripper
 • Design og regulering af robotarm


6. SEMESTER

På dette semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du får lov til at fordybe dig i et eller flere af uddannelsens fagområder, som du finder særligt interessante. Hvilket tema, du ønsker at arbejde med, er i store træk op til dig selv.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

KURSER

 • Elasticitets- og elementmetodeteori (5 ECTS)
 • Statistiske metoder og måleteknik (5 ECTS)
 • Plast og fiberkompositter (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ bachelorprojektemner

 • Design af redningsevakueringssystem til passagerfærger
 • Beregning på svejsning i transportsystem
 • Konstruktion af udsætningssystem i aluminium
 • Hydrogeninduceret spændingskorrosion i højstyrkestålbolte
 • Beregning på flange i vindmølletårn
 • Konstruktion af bakkestabler
 • Beregning af lejer til halmfyringsanlæg
 • Materialeanalyse af plast til legetøj
 • Design og programmering af en ny kontrolløsning til en "hjernedød" robot, hvis originale styringsenhed er gået i stykker. Målet var at få robottens seks bevægelige led og mange kræfter til at fungere igen, så den eksempelvis kunne spille Wii-tennis og åbne øl
 • Kontrolsystem til hydroformgivning af T-rør
 • Laserskæring af rotorlameller
 • Mekanisk testsystem til lineære aktuatorer
 • Spændingskorrosions indflydelse på PC/ABS.
 • 2-speed gearbox design for kart racing


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM mekanik og produktion?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde