AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Matematik-økonomi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi får du et betydeligt kendskab til matematiske og statistiske metoder, som du kan anvende til at forstå og konstruere økonomiske problemstillinger. Du får samtidig viden om økonomiske begreber og teorier, som bruges i offentlig økonomi og i erhvervslivet.  Du lærer bl.a. at fastlægge investeringsstrategier og at udarbejde risikovurderinger og økonomianalyser.

I løbet af uddannelsen arbejder du med

 • Lineær algebra, hvor du lærer fx hvordan en bestemt type talskemaer (matricer) bruges til at behandle økonomiske problemstillinger.
 • Sandsynlighedsregning og statistik, hvor du lærer fx at regne på processer, hvor tilfældet spiller en rolle (stokastiske processer)
 • Mikroøkonomi, hvor du stifter bekendtskab med hvordan samspillet imellem forbrugere og virksomheder har indflydelse på markederne for varer og tjenesteydelser
 • Makroøkonomi, hvor du lærer om nationaløkonomi, og hvordan faktorer som fx indkomst og beskæftigelse spiller en vigtig rolle
 • Finansiering, som giver dig grundlag for at kunne arbejde med at finde kapital til fx et projekt eller en virksomhed

Uddannelsens kurser udgør halvdelen af din studietid på de første fem semestre og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Sammen med din gruppe bruger du teorier og metoder som baggrund for at løse en relevant problemstilling. Det kan give et stort fagligt udbytte at arbejde i grupper, fordi du har god mulighed for at sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nye perspektiver på problemstillinger. 

”JEG FANDT HURTIGT UD AF, AT DET IKKE ER NOK AT VÆRE GOD TIL MATEMATIK, MAN SKAL OGSÅ KUNNE LIDE AT GÅ I DYBDEN MED DET”

Ann Rendbæk, studerende


1. SEMESTER

1. semester handler især om diskret optimering. Du lærer om de grundlæggende begreber, udvalgte konkrete resultater og/eller algoritmer samt modeller for konkrete økonomiske problemstillinger, som kan løses med diskret optimering.

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Diskret matematik (5 ECTS)

PROJEKT

 • Introduktion til projektarbejde (5 ECTS)
 • Diskret optimering (10 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Hvordan kan man simpelt beskrive en konkurrence mellem virksomheder?
 • Hvordan kan nationaløkonomiske størrelser beskrives matematisk og hvordan afhænger de af hinanden?
 • Fejlkorrigerende koder
 • Cobweb modellen
 • Diskeret-tids modeller for aktiekurser
 • Diskrete dynamiske systemer med økonomiske anvendelser: Multiplikator-Accelerator modellen
 • En auto-regressiv model for økonomisk vækst: Diskrete dynamiske systemer
 • En diskret vækstmodel.


2. SEMESTER

På 2. semester lærer du om modeller for konkrete differensligninger, som kan bruges til beskrivelse af makroøkonomiske fænomener, og du får kendskab til iterative og numeriske metoder og værktøjer, som kan bruges til simulering af diskrete dynamiske systemer.

KURSER

 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Introduktion til matematiske metoder (5 ECTS)
 • Makroøkonomi I (5 ECTS)

PROJEKT

 • Differensligninger med økonomiske anvendelser (15 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • ”Korteste vej”-problematikken: Hvordan kan man foretage ruteplanlægning i forbindelse med virksomhedens logistik?
 • Kombinatorik: grafteori og optimering: Finansiel kontrakt - Et virtuelt kraftværk
 • Parring i grafer og jobtildelingsproblemet
 • Sammenhængsgrad i grafer og transport.

3. SEMESTER

På 3. semester kommer du til at arbejde med sædvanlige differentialligninger. Du kommer ind på emner som fx løsningsformler og -mængder og egenskaber ved løsninger til lineære differentialligninger, eksempelvis maksimalitet, grænseværdier og asymptotik og fundamentalløsninger.

KURSER

 • Lineær algebra med anvendelser (5 ECTS)
 • Analyse I (5 ECTS)
 • Mikroøkonomi (5 ECTS)

PROJEKT

 • Sædvanlige differentialligninger (15 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Ramsey-modellen
 • Dornbusch-modellen
 • Differentialligninger i langsigtede økonomiske vækstmodeller
 • Solow-Swan modellen og Ramsey-modellen: Sædvanlige differentialligninger i økonomiske modeller
 • Ekstrema, teori og praksis: Ikke-lineær optimering for funktioner af flere variable
 • Lineær- og ikke-lineær programmering
 • Optimeringsteori
 • Optimering af New Zealands økonomi.

Se et projekt, der er skrevet på 3. semester: Dornbusch Modellen


4. SEMESTER

Projektarbejdet på 4. semester handler om matematisk modellering i finansiering, hvor du kan arbejde med investeringsteori, aktiemarkedet, porteføljeteori og rentestrukturteori eller med finansielle derivater: Optioner, terminskontrakter og futures.

KURSER

 • Sandsynlighedsregning (5 ECTS)
 • Analyse II (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Makroøkonomi II / Finansielle markeder

PROJEKT

 • Matematisk modellering i finansiering (15 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Rentestruktur og prisfastsættelse af obligationer
 • Optioner på valuta
 • Matematisk modellering i finansiering: The Black-Scholes-Merton model
 • Forudsigelse af Equity Premium ved hjælp af finansielle og makroøkonomiske variable
 • Matematisk modellering i porteføljeteori og Capital Asset Pricing Model
 • Future-optioner på råvarer
 • Matematisk modellering i finansiering og investering: Rentestruktur
 • Rentestruktur og prisfastsættelse af obligationer.

Se et projekt, der er skrevet på 4. semester: The Capital Asset Pricing Model


5. SEMESTER

På 5. semester lærer du om, hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et fagområde, der kan ligge uden for det matematiske. Du arbejder desuden med, hvordan man udfører modelkontrol og statistik inferens for en generaliseret lineær model.

KURSER

 • Optimering (5 ECTS)
 • Introduktion til partielle differentialligninger (5 ECTS)
 • Statistisk inferens for lineære modeller (5 ECTS)

PROJEKT

 • Statistisk modellering og analyse (15 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Statistiske modeller for forudsigelse af energiproduktion for vindturbiner
 • Numerisk løsning af et optimeringsproblem
 • Forudsigelse af huspriser: Multipel lineær regression
 • Simulering af lyd
 • Statistisk modellering og simulering af taledata
 • Bayesiansk dataanalyse af elforbrug i Sverige.

Se et projekt, der er skrevet på 5. semester: Prediction of House Prices


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du bachelorprojekt, hvor du fordyber dig i et emne, som du finder særligt spændende. Semesteret byder desuden på kurser, der introducerer dig til flere områder inden for matematik og økonomi, som du kan gøre brug af i dit bachelorprojekt.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

KURSER

 • Financial Engineering (5 ECTS)
 • Tidsrækkeanalyse og økonometri (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Bayesiansk inferens og modeller med tilfældige effekter / Integrationsteori / Rumlig statistik og Markovkæde Monte Carlo metoder

Eksempler på Bachelorprojektemner

 • En økonometrisk analyse af priser og handler på det danske ejerboligmarked
 • Handel med volatilitet
 • Makroøkonomiske prognoser og store datamængder
 • Tidsrækkeanalyse og prognose af de kvartalsvise indtjeninger
 • Tidsrækkeanalyse af dansk BNP
 • Volatilitet: Latent, men omsættelig
 • Økonometrisk analyse af boligmarkedet i Aalborg.

Se et projekt, der er skrevet på 6. semester: Makroøkonomiske prognoser og store datamængder

”JEG SYNES, AT DET SÆRLIGE VED MATEMATIKSTUDIET ER, AT DU KOMMER TIL AT ARBEJDE MED SVÆR TEORI”

Jesper Haar Jakobsen, studerende


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM matematik-økonomi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde