Forskning
Samarbejde

Maskinteknik, diplomingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

DU LÆRER AT FORHOLDE DIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE

Kan man udvikle en fjernstyret undervandsrobot til inspektion af offshore vindmøller? Kan man designe en redningsflåde, der kan rumme 150 personer, og som kan pakkes ned i en kuffert? Hvordan udvikler man produkter som fx hjælpemidler til plejepersonale, løfteudstyr til vindmøller, landbrugsmaskiner eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj?

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, Aalborg, lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for vores dagligdag. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Uddannelsen er opbygget således, at du gradvist opnår kompetencer inden for udvikling af avancerede maskinsystemer, materialelære, styring og automatisering samt computerbaseret modellering.

KURSERNE KAN BRUGES I PROJEKTERNE – OG OMVENDT

Du lærer om fx:

 • Design af mekaniske komponenter og systemer med fokus på udvikling og design af industrielle produkter. Du lærer om dimensionering af maskinkonstruktioner, forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer samt om håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer
 • Produktionsteknologi, som handler om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder. Du får bl.a. undervisning i robotteknologi, materialeteknologi, procesteknologi og teknisk IT
 • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer med fokus på styring og automatisering af industrielle produkter. Du får bl.a. undervisning i de grundlæggende maskintekniske, elektrotekniske og reguleringstekniske fag

Uddannelsen varer 3 ½ år (svarende til syv semestre). De første 5 semestre af uddannelsen foregår på universitetet med kurser og projektarbejde, hvoraf kurserne udgør halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel. Kurserne kan ofte foregå som en dialog imellem underviseren og de studerende i modsætning til traditionelle forelæsninger. Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper - ofte i tæt samarbejde med virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling i relation til maskinteknik fra den virkelige verden.

6.-7. semester er en kombination af kurser, eksperimenter i laboratoriet, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Igennem virksomhedspraktikken får du mulighed for at anvende din viden til løsningen af et praktisk problem i en virksomhed, og du får samtidig erfaring med virksomhedens arbejdsgang. Langt de fleste studerende vælger at skrive deres afgangsprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed.

PÅ AAU ARBEJDER DU MED VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER
OG OFTE I SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

1. SEMESTER

På 1. semester introduceres du for den gruppebaserede læringsform, og du lærer, hvordan du opbygger et problembaseret projekt. Du introduceres for teorier, metoder og modeller inden for det maskin- og produktionstekniske fagområde. I kurserne får du bl.a. viden om, hvordan man konstruerer og designer maskiner og systemer, og du uddyber din viden inden for matematik og fysik, så du har det helt rigtige grundlag at bygge din uddannelse op på.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller (10 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Maskinteknisk grundkursus (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Luftskibe til transport af tungt gods
 • Stødzone til AAU's Formel SAE racerbil
 • Robot til lokalisering af mennesker i sammenstyrtede bygninger
 • Design af cykel til dreng med spastiske lammelser
 • Hybridraketmotor


2. SEMESTER

På 2. semester bliver du mere bekendt med den nødvendige matematik og fysik, og du lærer at bruge et professionelt 3D-program og at programmere. Du arbejder desuden med analyse af et mekanisk system, der indeholder et antal bevægelige dele. Systemet dimensioneres og udvalgte dele analyseres med henblik på at fastlægge hvilke processer og hvilke materialer, der skal anvendes til delenes fremstilling.

PROJEKT

 • Konstruktionsprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Design af en hybridraketmotor
 • Design af en cykel til et barn med spastisk lammelse
 • Produktanalyse: Robotarm
 • Afgrening af grantræer
 • Styring af elektrospinner


3. SEMESTER

3. semester har fokus på procesanalyse og –styring. Du lærer at designe produkter med henblik på produktion, samt at styre produktionsprocessen så kvaliteten og produktionsraten optimeres. I kurserne får du viden om metallurgi, matematik og hvordan emner fremstilles.

PROJEKT

 • Procesanalyse og -styring (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt ingeniørmatematik (5 ECTS)
 • Metallurgi (5 ECTS)
 • Fremstillingsteknologi (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Plastsprøjtestøbning
 • Undersøgelse af kophøjde ved hydromekanisk dybtrækning
 • Ekstrudering af polymerer
 • Iterativ læringskontrol til optimering af dybtrækningsprocesser
 • Montering af låg på AAU Smart Production Lab


4. SEMESTER

Målet med 4. semester er at videreudvikle den viden og de kompetencer, du allerede har tilegnet dig inden for produktdesign, til også at omfatte pålidelighed af det designede produkt. Kurserne giver dig viden om dynamik og svingninger i mekaniske systemer, pålidelighed af en konstruktion, der er udsat for mangegangsbelastninger samt analytiske og computerbaserede beregningsmetoder til produktdesign.

Semestret giver dig kompetencer til at arbejde med følgende problemstillinger:

 • Hvordan designes et produkt, så det kan holde til brug i et specifikt antal år?
 • Hvordan bestemmes de laster, et produkt udsættes for i sin levetid?
 • Hvordan omsættes laster til design af et produkt, så man kan dokumentere, at det holder?

Projektgrupperne vælger på dette semester at skrive projekt om at konstruere og dimensionere et system. Et eksempel kunne være en kran eller en anden type løftegrej, eller en anden type maskine der udfører en passende krævende funktion. Man kan komme omkring emner som fx at dimensionere lejer, tandhjul, bolteforbindelser, svejsninger osv.

PROJEKT

 • Maskindesign (15 ECTS)

KURSER

 • Dynamiske systemer og svingningslære (5 ECTS)
 • Maskinteknisk dimensionering (5 ECTS)
 • Faststofmekanik og anvendt FEM (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

 • Konstruere og dimensionere en bådkran. I dette projekt lærer du bl.a. at dimensionere lejer, tandhjul, bolteforbindelser og svejsninger, så den kan løfte båden og overholder gældende standarder. Hvordan sikres det, at maskinen er stærk, hurtig og præcis nok uden at blive for dyr?
 • Bådkran til Nibe Havn
 •  Kran til løft af såsædssække til landbruget
 •  Motorcykelkran
 •  Kran til gokartbane

5. SEMESTER

5. semester har fokus på styring og regulering af maskiner og processer. Du lærer, hvordan du anvender matematiske værktøjer til at tøjle et ustabilt mekanisk system, så det er stabilt og opfører sig som det skal. Du lærer desuden at anvende moderne robotteknologi og om matematiske metoder, der kan løse problemer, som ellers er praktisk uløselige.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Design af reguleringssystemer (15 ECTS)
 • Automatisering (15 ECTS)

KURSER

 • Numeriske metoder (5 ECTS)
 • Reguleringsteknik (5 ECTS)
 • Aktuering og robotteknik (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Design af slæderegulering
 • Regulering af vippearm
 • Regulering af hydraulisk kran
 • Regulering af multifunktionel trefingret gripper
 • Design og regulering af robotarm


6. SEMESTER

På 6. semester tager du i praktik i en virksomhed. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de færdigheder, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med en praktikrapport.

KURSER

 • Elasticitets- og elementmetodeteori (5 ECTS)
 • Statistiske metoder og måleteknik (5 ECTS)
 • Plast og fiberkompositter (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester afslutter du din praktik og skriver dit afgangsprojekt. I afgangsprojektet får du lov til at gå i dybden med et eller flere af uddannelsens fagområder. Hvilket tema du ønsker at arbejde med, er i store træk op til dig.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

EKSEMPLER PÅ Diplomingeniørprojektemner

 • Design af redningsevakueringssystem til passagerfærger
 • Beregning på svejsning i transportsystem
 • Konstruktion af udsætningssystem i aluminium
 • Hydrogeninduceret spændingskorrosion i højstyrkestålbolte
 • Beregning på flange i vindmølletårn
 • Konstruktion af bakkestabler
 • Beregning af lejer til halmfyringsanlæg
 • Materialeanalyse af plast til legetøj
 • Design og programmering af en ny kontrolløsning til en "hjernedød" robot, hvis originale styringsenhed er gået i stykker. Målet var at få robottens seks bevægelige led og mange kræfter til at fungere igen, så den eksempelvis kunne spille Wii-tennis og åbne øl
 • Kontrolsystem til hydroformgivning af T-rør
 • Laserskæring af rotorlameller
 • Mekanisk testsystem til lineære aktuatorer
 • Spændingskorrosions indflydelse på PC/ABS.
 • 2-speed gearbox design for kart racing


STUDIESTARTSPRØVE

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM maskinteknik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

læs om virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde