Forskning
Samarbejde

Maskinteknik, diplomingeniør, Esbjerg

Fagligt indhold

Fagligt indhold

DU LÆRER AT FORHOLDE DIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE

Hvordan udvikler man produkter som fx hjælpemidler til plejepersonale, landbrugsmaskiner, løfteudstyr til vindmøller eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj? Er det muligt, at udvikle en fjernstyret undervandsrobot til inspektion af offshore vindmøller? Kan man designe en redningsflåde, der kan rumme 150 personer, og som nemt kan pakkes ned i en kuffert?

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, Esbjerg, lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for mange elementer af vores dagligdag. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Igennem uddannelsen opnår du gradvist kompetencer inden for udvikling af avancerede maskinsystemer, materialelære, styring og automatisering samt computerbaseret modellering.

Du lærer om fx:

 • Design af mekaniske komponenter og systemer med fokus på udvikling og design af industrielle produkter. Du lærer om dimensionering af maskinkonstruktioner, forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer samt om håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer
 • Produktionsteknologi, som handler om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder. Du får bl.a. undervisning i materialeteknologi, procesteknologi og teknisk IT
 • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer med fokus på styring og automatisering af industrielle produkter. Du får bl.a. undervisning i de grundlæggende maskintekniske, elektrotekniske og reguleringstekniske fag

IGENNEM DET GRUPPEBASEREDE PROJEKTARBEJDE DRAGER I NYTTE AF HINANDEN KOMPETENCER, OG PÅ DEN MÅDE STÅR I ALLE STÆRKERE

Uddannelsen varer 3 ½ år (svarende til syv semestre). De første fem semestre kombinerer kurser og projektarbejde, hvoraf kurserne udgør halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel. Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper - ofte i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og/eller virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden.

6.-7. semester består af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Igennem virksomhedspraktikken får du mulighed for at anvende din teoretiske viden og praktiske erfaringer til løsningen af et problem i en virksomhed og får samtidig erfaring med virksomhedens arbejdsgang. Langt de fleste studerende vælger senere at skrive deres afgangsprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed.

DU FÅR EN UNIK MULIGHED FOR AT ARBEJDE SAMMEN MED VIRKSOMHEDER IGENNEM HELE DIT STUDIEFORLØB

1. SEMESTER: virkelighed og modeller

På 1. semester lærer du at arbejde projektorienteret, hvilket vil sige, at du lærer at opstille et mål for dit projektarbejde, og hvordan du skal nå dette målet.

Som baggrund for projektet lærer du, hvordan en maskiningeniør analyserer og forholder sig til at løse et problem fra den virkelige verden. Du bliver introduceret til maskiningeniørernes ”værkstøjskasse”, og der lægges vægt på praktisk anvendelse af matematik.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller (10 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Grundlæggende maskinkonstruktion (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Analyse af arbejdsmiljø problematisk arbejdsproces i en lokal virksomhed og forslag til teknisk løsning
 • Produktudvikling af mikro-biogasanlæg
 • Udvikling af support fartøj til operationer med ROV


2. SEMESTER: modellernes virkelighed

På 2. semester får du en mere dybdegående forståelse for, hvilke modeller og beregningsmetoder man vælger at bruge hvornår. Semestret fokuserer på en mere teknisk eller naturvidenskabelig tilgang til projektarbejdet. Du skal kunne vurdere forskellige løsningsforslag og med din viden om projektets mål kunne vælge det bedste. Du lærer at forholde dig kritisk til dit eget og andres arbejde og komme med konstruktive forslag, der sikrer den bedste løsning i sidste ende.

PROJEKT

 • Modellernes virkelighed (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Udvikling af lift til El-lastbil
 • Udvikling af system til ilandsætning af personel på offshore vindmøller
 • Produktudvikling af eksisterende montage system til montage af campingvognssidespejle i samarbejde med virksomhed


3. SEMESTER: udvikling af automatiserede maskinsystemer

På 3. semester arbejder du med udvikling og design af automatiserede maskinsystemer fx udvikling af et automatisk anlæg til sortering af genbrugstøj. Ved hjælp af computermodeller og -metoder skal du analysere en maskines funktion, konceptudvikle, kende anvendelsesmulighederne for hydrauliske og mekaniske systemer og kunne tage højde for svigt i maskinen. Maskinen analyseres med henblik på at fastlægge hvilke processer og hvilke materialer, der har været anvendt, hvorfor de er blevet valgt, og om det eventuelt kan gøres bedre.

PROJEKT

 • Udvikling af automatiserede maskinsystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Maskinkonstruktion og automation (5 ECTS)
 • Videregående statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Matematisk modellering og numeriske metoder (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Modellering og konstruktion af A-ramme kran til håndtering af ROV’ere i samarbejde med virksomhed
 • Modellering og konstruktion af folieomvikler
 • Modellering og konstruktion af pakkesystem til isoleringsmateriale i samarbejde med virksomhed

4. SEMESTER: produktudvikling og materialeteknologi

4. semester har fokus på de krav, ingeniøren skal opfylde til fx maskinens materiale, nøjagtighed, tolerance overfor varme/kulde/kemiske påvirkninger, budget mv.

For at kunne udvikle den bedste maskine under de givne forudsætninger, beskæftiger du dig med de forskellige materialers egenskaber, deres påvirkning af hinanden og praktisk afprøvning af materialers belastningsevne og funktioner. Derudover betyder fremstillingen af materialet noget for dets egenskaber. Når du designer en maskine, skal du vurdere, om du kan gå på kompromis, eller om maskinens funktion kræver den ypperste kvalitet.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Produktudvikling og -modning (15 ECTS)
 • Materialeteknologi og konstruktionsudformning (15 ECTS)

KURSER

 • Fremstillingsteknologi og optimering (5 ECTS)
 • Stålkonstruktioner og mekaniske systemer (5 ECTS)
 • Materialelære og materialevalg (5 ECTS)


5. SEMESTER: DYNAMISK PÅVIRKEDE SAMMENSATTE MASKINSYSTEMER

På 5. semester ser du på, hvilke påvirkninger en maskine arbejder under. En sammensat maskine bliver med tiden slidt, og med dit kendskab til materialer lærer du at komme med et estimat på maskinens levetid. Dette er et meget brugbart parameter for den, der køber maskinen. På semestret beskæftiger du dig også med strømninger, som bruges i maskiner - fx i ventiler, rør, pumper mv. Disse kan måske være nogle af de svage led, når det gælder maskinens forventede levetid.

PROJEKT

 • Dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Varmetransmission og strømningsmekanik (5 ECTS)
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Modellering, strukturberegninger og analyse på landbrugsmaskine og designoptimering i samarbejde med virksomhed
 • Modellering, strukturberegninger og analyse på udmattelsestestmaskine
 • Modellering, strukturberegninger og analyse på robotanlæg


6. SEMESTER

På 6. semester skal du i praktik i en virksomhed. Praktikken har en varighed af et semester og løber fra ca. midten af 6. semester til midten af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver fra det virkelige liv. Opholdet klæder dig på til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse, og det er en god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Du skal ikke skrive projekt på semestret, men følge tre kurser.

KURSER

 • Procesregulering og instrumentering (5 ECTS)
 • Dynamik og udmattelse (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter semestret med at skrive dit afgangsprojekt. Tidligere studerende har i deres afgangsprojekt samarbejdet med virksomheder som B&O, Lego, Danfoss, Vestas og Rambøll.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

EKSEMPLER PÅ Diplomingeniørprojektemner

 • Konstruktionsanalyse og -udformning
 • Simulering af svejseprocesser i ANSYS Workbench
 • Design af redningsevakueringssystem til passagerfærger
 • Beregning på svejsning i transportsystem
 • Konstruktion af udsætningssystem i aluminium
 • Beregning af flange i vindmølletårn
 • Udvikling, modellering, strukturberegninger og analyse af rullebuk til offshore vindmøller i samarbejde med virksomhed
 • Design verifikation, strukturberegninger og analyse af antenne til kommercielle privatfly i samarbejde med virksomhed
 • Udvikling, modellering, strukturberegninger og analyse af komplet system til pakning af isoleringsmateriale i samarbejde med virksomhed


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM maskinteknik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om praktik og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde