AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Aalborg Universitet i København og Aalborg er det eneste sted i Danmark, du kan læse til landinspektør. Hvert år optages mellem 20-40 studerende på bachelordelen, der tager 3 år fordelt på 6 semestre. Efter bacheloruddannelsen kan du tage kandidatuddannelsen som Landinspektør.

Opbygningen af uddannelsen som Landinspektør

På Landinspektøruddannelsen skal du i løbet af et semester både undervises i centrale og grundlæggende landinspektørfag og selv løse projekter - enten alene eller i en gruppe. Hvert semester skal du sammen med din gruppe skrive et projekt, som knytter sig til semestrets tema. Som støtte til projektarbejdet får din projektgruppe tilknyttet en vejleder (underviser), der følger jeres projektarbejde og giver gode råd og faglig vejledning.

Landinspektøruddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, lige som det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

 
Projektarbejde i grupper

Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner (1. og 2. semester)

Det første år på 1. og 2. semester følger du et særligt forløb med fokus på ”Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner”. Den første måned afholder Landinspektør uddannelsen et introforløb. Ruskurset betyder, at du hurtigt får skabt et netværk og lærer, hvordan universitetet fungerer. Der afholdes også en hyttetur med ældre studerende, og du skal sammen med 6-7 andre studerende danne en projektgruppe og lave dit første miniprojekt.Fredagsbar og fodbold

1. semester, Geografisk information – steder, data og modeller

Efter hytteturen danner de studerende grupper og går i gang med det første store projekt. Projektet behandler en problemstilling inden for temaet "Geografisk information – steder, data og modeller". Du skal arbejde med indsamling af geografiske data, som skal formidles ved hjælp af kort og 3D-modeller. 

De første uger på 1. semester af Landinspektøruddannelsen i København (IKKE i Aalborg) skal alle studerende på uddannelsen deltage i og bestå en studiestartsprøve. Læs mere om studiestartsprøven nederst på siden

2. semester, Fast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø

Efter jul dannes nye grupper til forårssemesterets projektarbejde, hvor I skal arbejde med grundlæggende aspekter indenfor planlæggerfaget.

På 1. og 2. semester har du derudover fag som: projektarbejde, matematik, landmåling, GIS, videnskabsteori, juridisk og geografisk analyse og bebyggelsesplanlægning.

 

Landinspektørens arbejde i praksis (3.-5. semester)

På 3.-5. semester har du grundlæggende fag inden for hovedområderne: opmåling, kortlægning, ejendomsdannelse, planlægning og arealforvaltning. Her undervises du ved at løse opgaver, der svarer til de opgaver, landinspektører møder i praksis.

 

3. semester, Byernes planlægning og arealforvaltning

Gennem projektarbejdet udfordres du til at finde frem til strategier og planløsninger, som bidrager til en mere helhedsorienteret udvikling af byerne.

4. semester, Det åbne lands planlægning og arealforvaltning (1. del)

Hver gruppe arbejder med et sogn som en afgrænset del af en kommunes åbne land. Området analyseres i forhold til kultur- og naturgeografi, landskab, ejendomsforhold og plangrundlag. Projektgruppen opstiller en vision (helhedsplan-kommuneplanstrategi) for sognets udviklingsmuligheder og udvikler et projekt (enkeltsag), som understøtter eller er en del af denne vision.

4. semester, Detaljeret opmåling (2. del)

Fokus på sidste del af semestret er på automatiseret opmåling og kortkonstruktion. I arbejder sammen to og to om at opmåle et mindre byområde, og arbejdet dokumenteres i form af et kort og en 3D model.

Opmåling med totalstation i København
Opmåling med totalstation

5. semester, Kortlægning og afsætning

Du skal arbejde med forskellige kortlægnings- og afsætningsmetoder, og du bliver fortrolig med anvendelsen af moderne instrumenter, herunder Global Positioning System (GPS). I arbejder sammen to og to.

 

6. semester, Bachelorprojekt (Dannelse og forandring af bestemt fast ejendom)

Det faglige indhold på 6. semester er målrettet mod de arbejdsopgaver, de privatpraktiserende landinspektører udfører. Kernen er de processer og rådgivningsopgaver, som de praktiserende landinspektører varetager i forhold til lodsejerrådgivning ved udvikling og ændring af fast ejendom. Fagligt berøres emner i forhold til ejendomsdata, fast ejendoms omsætning og finansiering, ejendomsret / ejendomsjura samt registrering af ejendomsmæssige ændringer. Semestrets faglighed er centralt i forhold til at opnå beskikkelse som landinspektør. Semestrets tema danner udgangspunkt for udarbejdelse af dit bachelorprojekt.

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse, dog kun på Landinspektøruddannelsen i København - den skal altså ikke tages af studerende i Aalborg. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde