Forskning
Samarbejde

Landinspektørvidenskab

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Aalborg Universitet i København og Aalborg er det eneste sted i Danmark, du kan læse til landinspektør. Hvert år optages mellem 20-40 studerende på bachelordelen, der tager 3 år fordelt på 6 semestre. Efter bacheloruddannelsen kan du tage kandidatuddannelsen som Landinspektør.

Hør hvordan Terese og hendes studiegruppe arbejder med virkelige problemstillinger på uddannelsen

Opbygningen af uddannelsen som Landinspektør

På Landinspektøruddannelsen skal du i løbet af et semester både undervises i centrale og grundlæggende landinspektørfag og selv løse forskellige projekter - enten alene eller i en gruppe. Hvert semester skal du sammen med din gruppe skrive et større projekt, som knytter sig til semestrets tema, og som dokumenteres i en projektrapport. Som støtte til projektarbejdet får din projektgruppe tilknyttet en vejleder (underviser), der følger jeres projektarbejde og giver gode råd og faglig. 

Landinspektøruddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, lige som det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

LANDINSPEKTØRENuddannelsenS 1. OG 2. SEMESTER

På 1. semester følger du indledningsvis et særligt forløb med fokus på ”Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner”. Den første måned afholder Landinspektøruddannelsen et desuden et introforløb – et ruskursus. Ruskurset betyder, at du hurtigt får skabt et netværk og lærer, hvordan universitetet fungerer. Der afholdes også en hyttetur med ældre studerende, og du skal sammen med 6-7 andre studerende danne en projektgruppe og lave dit første miniprojekt.

1. SEMESTER, Kortfremstilling og geografisk information

Modulerne på 1. semester kan du se herunder. Du kan klikke på det enkelte modul for at læse mere.

De første uger på 1. semester af Landinspektøruddannelsen i København (IKKE i Aalborg) skal alle studerende på uddannelsen deltage i og bestå en studiestartsprøve.. Læs mere om studiestartsprøven nederst på siden

 

2. SEMESTER, Kortlægning i det åbne land

Efter juleferien dannes nye grupper til forårssemesterets projektarbejde, hvor I skal arbejde med landmåling. I skal i sidste ende udarbejde et kort, der fx kan bruges som grundlag for et byggeprojekt. Men hovedfokusset på semestret er at lære om dels satellitbaseret landmåling og dels opmåling med nivellerinstrument, og herunder at kunne vurdere opmålingens fejlkilder og kvalitet.

Moduler på 2. semester kan du se herunder. Du kan klikke på det enkelte modul for at læse mere.

"Det mest spændende ved uddannelsen er nok den juridiske del. Den del fylder meget i uddannelsen og er interessant, fordi man kan være med til at skabe løsninger."

Jeppe, landinspektørstuderende.

Læs mere om Jeppe her.

Landinspektørens arbejde i praksis (3.-5. semester)

På 3.-5. semester har du – udover fortsatte studier inden for opmåling og kortlægning – grundlæggende fag inden for hovedområderne: ejendomsdannelse og -jura, planlægning og arealforvaltning. Her undervises du ved at løse opgaver, der svarer til de opgaver, landinspektører møder i praksis.

 

3. semester, Byernes planlægning og arealforvaltning

Gennem projektarbejdet udfordres du til at finde frem til strategier og planløsninger, som bidrager til en mere helhedsorienteret udvikling af byerne. Du lærer også at føre strategierne ud i livet gennem udarbejdelse af konkrete skitser for et bestemt område, samt ved at lave en juridisk holdbar lokalplan. Som støtte til projektarbejdet får du undervisning i bypolitik og planlægning; planjura og regulering; og bygeografiske metoder.

Modulerne på 3. semester ser således ud - klik på det enkelte modul for at læse mere:

"Det handler faktisk mere om 'by' end om 'land."

Fie, landinspektørstuderende.

Læs mere om Fie her.

4. semester, Det åbne lands planlægning og arealforvaltning 

Hver gruppe arbejder med fx et sogn som en afgrænset del af en kommunes åbne land. Området analyseres i forhold til kultur- og naturgeografi, landskab, ejendomsforhold og plangrundlag. For den enkelte projektgruppe er det valgfrit, om man vil arbejde med hovedfokus på at opstille en vision (helhedsplan-kommuneplanstrategi) for sognets udviklingsmuligheder samt udvikle et konkret projekt (enkeltsag), som understøtter eller er en del af denne vision. Eller om projektgruppen hellere vil have hovedfokus på GIS og de geodata, som er grundlag for store dele af det åbne lands planlægning og arealforvaltning. Som støtte til projektarbejdet får du undervisning i landskabs- og ejendomsanalyse; samt planjura og regulering relateret til det åbne land.

Du kan læse mere om modulerne på 4. semester herunder. Klik på det enkelte modul for at læse mere.

 

5. semester, Kortlægning og afsætning

Du skal arbejde med forskellige kortlægnings- og afsætningsmetoder, og du bliver fortrolig med anvendelsen af moderne instrumenter, herunder især totalstation (se billedet ovenfor), men du lærer også om telemåling (fra fly eller satellitter). Som støtte til landmålingsøvelserne og projektarbejdet får du undervisning i opmåling, afsætning og telemåling samt yderligere undervisning i landmålingens fejlteori og kortprojektioner – igen for at kunne vurdere opmålingens fejlkilder og kvalitet.

Modulerne på 5. semester kan du læse mere om her:

 

 

6. semester, Bachelorprojekt (Dannelse og forandring af bestemt fast ejendom)

Det faglige indhold på 6. semester er målrettet mod de arbejdsopgaver, de privatpraktiserende landinspektører udfører.

Kernen i semestret er de processer og rådgivningsopgaver, som de praktiserende landinspektører varetager i forhold til lodsejerrådgivning ved udvikling og ændring af fast ejendom. Fagligt berøres emner i forhold til ejendomsdata, fast ejendoms omsætning og finansiering, ejendomsret / ejendomsjura samt registrering af ejendomsmæssige ændringer. Semestrets faglighed er centralt i forhold til at kunne senere opnå beskikkelse som landinspektør. Semestrets tema danner udgangspunkt for udarbejdelse af dit bachelorprojekt.

Modulerne kan du læse mere om her:

 

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse, dog kun på Landinspektøruddannelsen i København - den skal altså ikke tages af studerende i Aalborg. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde