AAU logo

Kemiteknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”AT PLANLÆGGE SINE EGNE FORSØG ER EN UTROLIG LÆRERIG PROCES, DER KOMBINERER DEN TEORI, VI LÆRER I KURSERNE, OG DEN PRAKTISKE ERFARING, VI HAR”

ingrid helgeland, studerende

På bacheloruddannelsen i Kemiteknologi lærer du om teori, videnskabelige metoder og praksis inden for fagområdet. Du arbejder med molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger og om hvordan man udnytter molekylær viden til at designe og bygge nye materialer. I løbet af uddannelsen får du et indgående kendskab til kemiingeniørens grundfag – den organiske og uorganiske kemi, analytisk og fysisk kemi og ikke mindst kemiteknik.

Du lærer at anvende redskaber og videnskabelige metoder til at identificere og analysere komplekse problemstillinger, så du kan varetage kemitekniske analyse-, proces- og produktionsopgaver. Du lærer især at måle og fortolke data fra forsøg med kemiske reaktioner og processer, samt at fortolke kemiteknologiske problemer på en måde, der muliggør målinger, eksperimenter, modellering og design. Du lærer desuden om teknikker til at sikre rent vand, fremstille miljøvenlig energi og udvikle nye materialer til fx solceller, cement og glas.

Du lærer om fx:

 • Almen biologi
 • Fysisk kemi og transportprocesser
 • Fysiske og kemiske analysemetoder
 • Organisk og uorganisk kemi
 • Reaktor- og procesmodellering
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Opløsningers struktur

”DET ER EN SELV OG GRUPPEN, SOM BESTEMMER, HVILKEN RETNING PROJEKTET SKAL TAGE”

Kristian B. Knudsen, tidligere studerende

På hvert semester bruges halvdelen af din tid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og relevante virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en relevant problemstilling, for at finde en løsning. På 1.-5. semester findes jeres projektemner inden for de angivne temarammer, men der er som regel stor fleksibilitet til at dreje projekterne i forskellige retninger. Det er desuden muligt, at I selv tager kontakt til virksomheder og udarbejder et projektemne i samarbejde med virksomheden og jeres vejleder.

Hovedparten af litteraturen er på engelsk men undervisningen foregår som oftest på dansk. Du skriver som regel dine projekter på dansk til at starte med, mens nogen skifter til engelsk undervejs i studiet.

Laboratoriearbejder fylder en stor del af uddannelsen, og du kommer til at arbejde i nye lokaler med topmoderne laboratorieforhold.

”MAN BLIVER ALDRIG FÆRDIG MED AT UDFORSKE NYE OMRÅDER, SPECIELT I PROJEKTERNE”

Søren Sørensen, studerende

1. SEMESTER: KEMITEKNIK

På 1. semester er der fokus på kemiteknik. Du arbejder med at definere proceskemiske begreber og beskrive de tekniske/naturvidenskabelige modeller, teorier eller metoder, du bruger til at analysere den valgte problemstilling i dit projekt. Indholdet fra kurserne integreres ligeledes i projektarbejdet.

PROJEKT

 • Kemiteknik I (5 ECTS)
 • Kemiteknik II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Undersøgelse af indigoblåt som farvestof
 • Undersøgelse af parabener og deres påvirkninger
   

2. SEMESTER: KEMISK LIGEVÆGT

2. semester handler om kemisk ligevægt. I projektet arbejder du med en kemisk eller miljøteknologisk problemstilling, hvor du fx kan beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte.

PROJEKT

 • Kemisk ligevægt (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Undersøgelse af cyclodextriners egenskaber
 • Undersøgelse af flammehæmmere og deres virkemåde

3. SEMESTER: KEMISKE PROCESSER

Kemiske processer er omdrejningspunktet på 3. semester, og i projektarbejdet kommer du til at arbejde eksperimentelt med industrielle kemiske processer. Du lærer separations- og analyseteknikker og at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere eksperimentelt arbejde.

PROJEKT

 • Kemiske processer (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi og transportprocesser (5 ECTS)
 • Fysiske og kemiske analysemetoder (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og uorganisk kemi (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Graphene oxide membranes for water purification: determination and modulation of hydrophilic functions
 • Syntese og karakterising af sulfobutylether-βCD
   

4. SEMESTER: KEMISK ANALYSE

På 4. semester arbejder du med kemisk analyse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et kemisk problem, hvor du skal producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings- eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Organisk og uorganisk kemiske laboratorieøvelser (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 4. SEMESTER

 • Synthesis and Characterisation of Metal-organic Framework Glasses
 • Analyse af saftprøver

5. SEMESTER: DESIGN OG DIMENSIONERING AF PROCESANLÆG og homogene bioprocesser

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten design og dimensionering af procesanlæg eller homogene bioprocesser.

Vælger du at arbejde med design og dimensionering af procesanlæg, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem en simpel matematisk model, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget.

Vælger du derimod homogene bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Design og dimensionering af procesanlæg (15 ECTS)
 • Homogene bioprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Dataopsamling og procesregulering (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 5. SEMESTER

 • Hvordan kan man ved hjælp af fotokatalysatorer optimere nedbrydningen af organiske forureningskomponenter i industrielt afløbsvand?
 • Udfældning (hvilket betyder …) af fosfor
 • Optimering af drift af keramisk membrananlæg i svømmehaller

Se projektforslag til projekter på 5. semester.


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for enten procesanalyse eller heterogen biokatalyse. I projektet fordyber du dig i et emne, hvor du forsøger at løse en problemstilling på baggrund af din teoretiske og praktiske viden.

Bachelorprojekt

Vælg ét emne

 • Procesanalyse (15 ECTS)
 • Heterogen biokatalyse (15 ECTS)

KURSER

 • Modellering af heterogene processer (5 ECTS)
 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • Opløsningers struktur (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ Bachelorprojektemner

 • Nanofiltrering til fjernelse af pesticidrester i grundvand og overfladevand
 • Fjernelse af mikroplast
   

Se hvordan vores laboratorier ser ud

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM kemiteknologi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Kandidatmuligheder 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde