Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Det er i projekterne, man ser det relevante i det, man lærer til forelæsningerne. Det er også i den forbindelse, man kommer i laboratoriet”

Mie Hansen, studerende

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi, Aalborg arbejder du anvendelsesorienteret. Gennem uddannelsen udstyres du med en række analyse- og beregningsværktøjer, som gør dig i stand til at arbejde med miljøteknologi, kemi eller bioteknologi.

Afhængigt af om du vælger at specialiserer dig inden for miljøteknologi, kemi eller bioteknologi kommer du til at arbejde inden for følgende temaer på de forskellige semestre:

Specialisering i Miljøteknologi

1. sem: Byens forurening
2. sem: Klima og bæredygtighed
3. sem: Eksperimentel miljømikrobiologi
4. sem: Eksperimentel økotoksikologi eller Systemanalyse og miljøpåvirkninger
5. sem: Vandforsyning
6. sem: Bachelorprojekt

Specialisering i Kemi

1. sem: Kemisk ligevægt
2. sem: Kemiske reaktioner og kinetik
3. sem: Kemisk fysik
4. sem: Kemisk analyse
5. sem: Enhedsoperationer og Procesteknik eller Bioprocesser
6. sem: Bachelorprojekt

Specialisering i Bioteknologi

1. sem: Enzymteknologi
2. sem: Molekylærbiologiens centrale dogme
3. sem: Eksperimentel mikrobiologi
4. sem: Bioteknologisk analyse
5. sem: Bioprocesser eller Enhedsoperationer og Procesteknik
6. sem: Bachelorprojekt.

En stor del af diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi foregår i laboratoriet.  Her får du erfaring i at designe og tilrettelægge forsøg, analysere problemstillinger og at beskrive og forstå resultaterne af forsøgene.

”Man får mulighed for at lave projekter i samarbejde med firmaer, hvilket også giver et indblik i, hvad man kan komme til at arbejde med, når man er færdig”

MIE HANSEN, STUDERENDE

Uddannelsen varer 3 ½ år (i alt syv semestre). De første fem semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, hvoraf kurserne udgør halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel. Disse semestre er samlæses med tilsvarende BSc-uddannelser på Aalborg Universitet, hvilket gør uddannelsen forskningsbaserede og sikrer et højt fagligt niveau, da undervisningen primært varetages af aktive forskere inden for hver specialisering. Det betyder også, at diplomingeniørerne i Kemi og Bioteknologi opnår alle de forudsætninger de har behov for, hvis de efterfølgende vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Projektarbejdet på 1.- 5. semester  foregår i selvvalgte grupper i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og virksomheder. Du og din gruppe integrerer teorier og metoder med en relevant problemstilling.

På 6.-7. semester kombineres kurser med virksomhedspraktik og et bachelorprojekt.

Igennem virksomhedspraktikken får du mulighed for at udvikle dine ingeniørkompetencer i en ekstern virksomhed, og du får erfaring med virksomhedens arbejdsgange. De fleste studerende skriver også deres bachelorprojekt i samarbejde med praktikvirksomheden.

Du skal vælge en af tre mulige specialiseringer

Uddannelsen udbydes med tre forskellige specialiseringer. I de følgende afsnit kan du læse mere om de enkelte semestres indhold på hver specialisering. Du kan springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne ved at trykke på følgende links:

Miljøteknik
Kemi

Bioteknolog

Specialisering - Miljøteknik

1. SEMESTER: BYENS FORURENING

På 1. semester arbejder du med udvalgte miljømæssige problemstillinger inden for byernes forurening af luft, jord eller vand. Du skal foretager eksperimentelle undersøgelser af deproblemstillinger, du arbejder med i dit semesterprojekt.

PROJEKT

 • Byens forurening I (5 ECTS)
 • Byens forurening II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

2. SEMESTER: Klima og bæredygtighed

2. semester handler om Klima og bæredygtighed. I projektet arbejder du med klima og bæredygtighed i relation til ressourceforbrug, bæredygtighedsbegreber og klimaændringer.

PROJEKT

 • Klima og bæredygtighed (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

3. SEMESTER: EKSPERIMENTEL MILJØmikrobiologi

Miljøtekniske problemstillinger er omdrejningspunktet for 3. semester. Projektet tager udgangspunkt i en miljøteknisk problemstilling som f.eks. bioenergi eller produktion og forbrug af drivhusgasser. Fokus kan lægges på mikrobielle omsætningsprocesser eller mikroorganismernes samspil med det omgivende miljø. Projekterne vil have en eksperimentel del.

PROJEKT

 • Eksperimentel miljømikrobiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land
   

4. SEMESTER: Eksperimentel økotoksikologi eller Systemanalyse og miljøpåvirkninger

4. semester byder på en række valgmuligheder. I projektet kan du vælge at fordybe dig i enten miljøvurdering eller økotoksikologi

PROJEKT

Du vælger et projekt inden for ét af følgende emner:

 • Eksperimentel økotoksikologi (15 ECTS)
 • Systemanalyse og miljøpåvirkninger (15 ECTS)

KURSER

 • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS)
 • Afstrømning af regn og spildevand (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)

5. SEMESTER: Vandforsyning

På 5. semester arbejder du med vandets cyklus – fra det indvindes og til det igen afledes. Du får på dette semester mulighed for at benytte mange af de ting, som semestrets kurser handler om, i det praktiske projektarbejde med vandets cyklus.

PROJEKT

 • Vandforsyning (15 ECTS)

KURSER

 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Vandbehandling og distribution (5 ECTS)
 • Hydrologi (5 ECTS)


6. SEMESTER. diplomingeniørpraktik

Fra midten af 6. semester til midten af 7. semester er du på praktikophold i en virksomhed. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med, at du udarbejder en praktikrapport.

KURSER

 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • Grundlæggende biologisk og kemisk spildevandsrensning (5 ECTS)
 • Limnologi (5 ECTS)

7. SEMESTER. Bachelorprojekt

På 7. semester afslutter du praktikopholdet og skriver derefter dit bachelorprojekt, som ofte ligger i naturlig forlængelse af praktikopholdet og de tidligere semestre. Projektet kan tilknyttes igangværende forskning på Aalborg Universitet.. Projektet bliver en kulmination af den teoretiske og praktiske viden, du indtil nu har tilegnet dig.

Specialisering - kemi

1. SEMESTER. Kemisk ligevægt

På 1. semester er der fokus på kemiske ligevægte. I projektet arbejder du med en kemisk problemstilling, hvor du fx kan beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte..

PROJEKT

 • Kemisk ligevægt I (5 ECTS)
 • Kemisk ligevægt II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

2. SEMESTER. Kemiske reaktioner og kinetik

2. semester handler om Kemiske reaktioner og kinetik. Du arbejder med at definere proceskemiske begreber og beskrive de tekniske/naturvidenskabelige modeller, teorier eller metoder, du bruger til at analysere, beskrive og forstå kemiske reaktioner.

PROJEKT

 • Kemiske reaktioner og kinetik (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

3. SEMESTER. Kemisk fysik

Fysisk kemi er omdrejningspunktet på 3. semester, og i projektarbejdet kommer du til at arbejde eksperimentelt med industrielle kemiske processer. Du lærer separations- og analyseteknikker og at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere eksperimentelt arbejde.

PROJEKT

 • Kemisk fysik (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi (5 ECTS)
 • Organisk kemi (5 ECTS)
 • Kemisk binding (5 ECTS)

4. SEMESTER. KEMISK ANALYSE

På 4. semester arbejder du med kemisk analyse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et kemisk problem, hvor du skal producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings- eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Uorganisk og eksperimentel kemi (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)

5. SEMESTER. Enhedsoperationer og Procesteknik eller Bioprocesser

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten Enhedsoperationer og Procesteknik.eller Bioprocesser. Vælger du at arbejde med Enhedsoperationer og Procesteknik, tager du udgangspunkt i en proces, f.eks. en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem matematiske modeller, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget. Vælger du derimod bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

PROJEKT

Du vil kunne vælge mellem følgende projektemner:

 • Enhedsoperationer og Procesteknik (15 ECTS)
 • Bioprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Hydraulik og stoftransport (5 ECTS)

6. SEMESTER. DIPLOMINGENIØRPRAKTIK

På 6. semester er du på praktikophold i en virksomhed. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med, at du udarbejder en praktikrapport.

7. SEMESTER. Bachelorprojekt

På 7. semester skriver du dit bachelorprojekt, som ofte ligger i naturlig forlængelse af praktikopholdet og de tidligere semestre. Projektet kan tilknyttes igangværende forskning på Aalborg Universitet.. Projektet bliver en kulmination af den teoretiske og praktiske viden, du indtil nu har tilegnet dig.

PROJEKT

 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

KURSER

 • Materialers fysiske kemi (5 ECTS)
 • Materialekemi (ECTS)
 • Materialeforarbejdning (5 ECTS)

Specialisering - Miljøteknik

1. SEMESTER: ENZYMTEKNOLOGI

På første semester har du kurser i kemi, calculus og problembaseret læring, som sikrer og uddyber din kemiske og matematiske forståelse samt udvikle dine evner til at arbejde problemoroienteret. Semestret fokuserer desuden opå enzymteknologi. I projektarbejdet beskæftiger du dig med et eller flere enzymer, som er relevante for den bioteknologiske eller farmaceutiske industri, miljøet eller sundhedssektoren. Du kan fx fokusere på produktion af biodiesel, enzymer i vaskepulver eller i enzymers fysiologiske funktioner.

PROJEKT

 • Enzymteknologi I (5 ECTS)
 • Enzymteknologi II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring (5 ECTS)


2. SEMESTER: Molekylærbiologiens centrale dogme

På 2. semester arbejder du med molekylærbiologi. I kurserne lærer du om almen biologi, anvendt statistik og lineær algebra. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du arbejder med væv eller celler af menneskelig oprindelse med fokus på fx brug af genetik i diagnostik eller betydning for arvelige sygdomme.

PROJEKT

 • Molekylærbiologiens centrale dogme (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

3. SEMESTER: EKSPERIMENTEL mikrobiologi

3. semester fokuserer på eksperimentel mikrobiologi. I projektet arbejder du med celler eller bakterier – enten med fokus på specifikke organismers samspil med det omgivende miljø, med vækstbetingelser og stofomsætning, eller med mikrobiel produktion. Fokus er både på mikroorganismerne og på eksperimentelt arbejde.

PROJEKT

 • Eksperimentel mikrobiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Fysisk kemi (5 ECTS)
 • Organisk kemi (5 ECTS)


4. SEMESTER: BIOTEKNOLOGISK ANALYSE

4. semester har fokus på bioteknologisk analyse. I løbet af projektarbejdet skal du i laboratoriet og producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings - eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

Bioteknologisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Molekylærbiologi og cellebiologi (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • NMR og MS (5 ECTS)

5. SEMESTER: BIOPROCESSER ELLER Enhedsoperationer og Procesteknik

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten bioprocesser eller Enhedsoperationer og Procesteknik. Vælger du at arbejde med bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt. Vælger du derimod Enhedsoperationer og Procesteknik, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem matematiske modeller, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Bioprocesser (15 ECTS)
 • Enhedsoperationer og Procesteknik (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Hydraulik og stoftransport eller Human- og zoofysiologi (5 ECTS)

6. SEMESTER. diplomingeniørpraktik

Fra midten af 6. semester til midten af 7. semester er du på praktikophold i en virksomhed. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med, at du udarbejder en praktikrapport.

KURSER

 • Modellering af heterogene processer (5 ECTS)
 • Carbohydrate chemistry (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)

7. SEMESTER. Bachelorprojekt

På 7. semester afslutter du praktikopholdet og skriver derefter dit bachelorprojekt, som ofte ligger i naturlig forlængelse af praktikopholdet og de tidligere semestre. Projektet kan tilknyttes igangværende forskning på Aalborg Universitet.. Projektet bliver en kulmination af den teoretiske og praktiske viden, du indtil nu har tilegnet dig.
 

virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde