AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Det er i projekterne, man ser det relevante i det man lærer til forelæsningerne. Det er også i den forbindelse man kommer i laboratoriet”

Mie Hansen, studerende

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi, Aalborg arbejder du anvendelsesorienteret. Igennem uddannelsen udstyres du med en række analyse- og beregningsværktøjer, som gør dig i stand til at arbejde med fx biomasse, solceller, miljøoprensninger, mikroorganismer, og kemisk produktion.

Afhængig af hvilken retning du vælger, lærer du om fx:

 • Fysisk kemi og transportprocesser
 • Organisk og uorganisk kemi
 • Reaktor- og procesmodellering
 • Modellering af heterogene processer
 • Mikrobiologi
 • Afløbsteknik og hydraulik
 • Økologi og økotoksikologi
 • Biokemi
 • Mikrobiologi og levnedsmiddelkemi
 • Kemiske enhedsoperationer

En stor del af diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi foregår i laboratoriet.  Her lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at beskrive og forstå resultaterne af forsøgene.

”Man kan få mulighed for at lave projekter i samarbejde med firmaer, hvilket også giver et indblik i, hvad man kan komme til at arbejde med, når man er færdig”

MIE HANSEN, STUDERENDE

Uddannelsen varer 3 ½ år (i alt syv semestre). De første fem semestre af uddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, hvoraf kurserne udgør halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel. Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og/eller virksomheder. Du og din gruppe integrerer teorier og metoder med en relevant problemstilling.

6.-7. semester er en kombination af kurser, en virksomhedspraktik og et afgangsprojekt.

Igennem virksomhedspraktikken får du mulighed for at anvende din viden til løsningen af et praktisk problem i en virksomhed, og du får samtidig erfaring med virksomhedens arbejdsgang. Samarbejdet kan bestå i, at du besøger virksomheden et par gange og arbejder på universitetet med problemet, eller du kan være på virksomheden hver dag. De fleste studerende skriver deres afgangsprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed.

Du skal vælge en af tre mulige specialiseringer

Uddannelsen udbydes med tre forskellige specialiseringer. I de følgende afsnit kan du læse mere om de enkelte semestres indhold på hver specialisering. Du kan springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne ved at trykke på følgende links:

Kemi
Miljøteknik
Bioteknologi

specialisering – kemi

1. SEMESTER: kemiteknik

På 1. semester er der fokus på kemiteknik og i projektarbejdet undersøger du en kemisk problemstilling i laboratoriet.

PROJEKT

 • Kemiteknik I (5 ECTS)
 • Kemiteknik II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskabsteori, teknologi og samfund (5 ECTS)


2. SEMESTER: kemisk ligevægt

2. semester handler om kemisk ligevægt. I projektet arbejder du med en kemisk eller miljøteknologisk problemstilling. Du kan fx beskæftige dig med de problemstillinger, der findes i forhold til syre-base ligevægte.

PROJEKT

 • Kemisk ligevægt (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)


3. SEMESTER: kemiske processer

Kemiske processer er omdrejningspunktet på 3. semester, og i projektarbejdet kommer du til at arbejde eksperimentelt med industrielle kemiske processer. Du lærer separations- og analyseteknikker og at tilrettelægge, gennemføre og afrapportere eksperimentelt arbejde.

PROJEKT

 • Kemiske processer (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi og transportprocesser (5 ECTS)
 • Fysiske og kemiske analysemetoder (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og uorganisk kemi (5 ECTS)


4. SEMESTER: kemisk analyse

På 4. semester arbejder du med kemisk analyse. Projektarbejdet tager udgangspunkt i et kemisk problem, hvor du skal producere data, som kan anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings- eller miljømæssige sammenhænge. Projektet understøttes af kurserne.

PROJEKT

 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Organisk og uorganisk kemiske laboratorieøvelser (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)


5. SEMESTER: procesteknologi

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten design og dimensionering af procesanlæg eller homogene bioprocesser.

Vælger du at arbejde med design og dimensionering af procesanlæg, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem en simpel matematisk model, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget.

Vælger du derimod homogene bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Design og dimensionering af procesanlæg (15 ECTS)
 • Homogene bioprocesser (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Dataopsamling og procesregulering (5 ECTS)

Eksempel PÅ PROJEKTEMNE PÅ 5. SEMESTER

 • Hvordan kan man ved hjælp fotokatalysatorer optimere nedbrydningen af organiske forureningskomponenter i industrielt afløbsvand?


6. SEMESTER

På 6. semester tager du i praktik i en virksomhed – praktikperioden strækker sig fra ca. midten af 6. semester til midten af 7. semester. Gennem praktikperioden får du mulighed for at arbejde praktisk med de færdigheder, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din fremtid i erhvervslivet. Praktikopholdet afsluttes med en praktikrapport.

KURSER

 • Modellering af heterogene processer (5 ECTS)
 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • Opløsningers struktur (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester skriver du dit afgangsprojekt. I afgangsprojektet får du lov at fordybe dig i et eller flere af uddannelsens fagområder. Hvilket tema, du ønsker at arbejde med, er i store træk op til dig.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)


specialisering – miljøteknik

1. SEMESTER: byens forurening

På 1. semester arbejder du med byens forurening, hvor du lærer om udvalgte miljøtekniske begreber inden for en afgrænset problemstilling for byens forurening (luft, jord eller vand). Du skal fx foretage eksperimentelle undersøgelser af den valgte problemstilling, du arbejder med i dit semesterprojekt. Kursernes indhold integreres i projektarbejdet.

PROJEKT

 • Byens forurening I (5 ECTS)
 • Byens forurening II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)


2. SEMESTER: Miljøteknologiske sensorer

2. semester handler om miljøteknologiske sensorer. I projektet arbejder du med miljøteknologiske problemstillinger, og du kan fx beskæftige dig med at påvise giftige stoffer med biosensorer.

PROJEKT

 • Miljøteknologiske sensorer (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)


3. SEMESTER: eksperimentel miljøteknologi

3. semester handler om miljøtekniske problemstillinger, og i projektarbejdet kan du fx arbejde i laboratoriet med organismers samspil med det omgivende miljø.

PROJEKT

 • Eksperimentel miljøteknologi (15 ECTS)

KURSER

 • Afløbsteknik og hydraulik (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS)


4. SEMESTER

4. semester byder på en række valgmuligheder. I projektet kan du vælge at fordybe dig i enten miljøvurdering, økologi eller kemisk analyse. Kurserne integreres i projektet uanset hvilket emne, du vælger.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Systemanalyse (15 ECTS)
 • Eksperimentel økologi og økotoksikologi (15 ECTS)
 • Kemisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS)
 • Miljøvurdering og forvaltning (5 ECTS)


5. SEMESTER: vandets cyklus – indvinding og afledning

På 5. semester har du mulighed for at vælge mellem kurser og projekttemaer inden for det overordnede tema ”vandets cyklus”.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Vandforsyning (15 ECTS)
 • Design og dimensionering af procesanlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Valgfag (5 ECTS): Hydrologi / Reaktor- og procesmodellering
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Vandbehandling og distribution (5 ECTS)


6. SEMESTER

Fra midten af 6. semester til midten af 7. semester er du på praktikophold i en virksomhed. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de kompetencer, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed, og du bliver på den måde klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med, at du udarbejder en praktikrapport.

KURSER

 • Valgfag (5 ECTS): Integreret procesmodellering / Modellering af heterogene processer
 • Grundlæggende spildevandsrensning (5 ECTS)
 • Afstrømning af regn- og spildevand (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester skriver du dit bachelorprojekt. I bachelorprojektet får du lov at fordybe dig i et eller flere af uddannelsens fagområder. Temaet er i store træk op til dig selv at vælge.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)


specialisering – bioteknologi

1. SEMESTER: enzymer og enzymteknologi

1. semester handler om enzymer og enzymteknologi, og i projektarbejdet beskæftiger du dig med et eller flere enzymer, som er relevante for den bioteknologiske eller farmaceutiske industri, miljøet eller sundhedssektoren. Du kan fx fokusere på produktion af bioethanol eller biodiesel eller på enzymer tilsat vaskepulver eller fødevarer.

PROJEKT

 • Enzymteknologi I (5 ECTS)
 • Enzymteknologi II (10 ECST)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)


2. SEMESTER: human biologi

På 2. semester arbejder du med human biologi. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du arbejder med organer, væv eller celler af menneskelig eller anden oprindelse med fokus på ernæring, diagnostik eller arvelige sygdomme.

PROJEKT

 • Human biologi (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)


3. SEMESTER: eksperimentel bioteknologi

Omdrejningspunktet på 3. semester er eksperimentel bioteknologi. I projektet arbejder du med celler eller bakterier – enten med fokus på specifikke organismers samspil med det omgivende miljø eller med komponenterne i et udvalgt systems vækstbetingelser og stofomsætning.

PROJEKT

 • Eksperimentel bioteknologi (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi og transportprocesser (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og uorganisk kemi (5 ECTS)


4. SEMESTER: bioteknologisk analyse

På 4. semester arbejder du med bioteknologisk analyse. I løbet af projektarbejdet skal du producere data i laboratoriet, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings - eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Bioteknologisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi (5 ECTS)


5. SEMESTER: procesteknologi

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten homogene bioprocesser eller design og dimensionering af procesanlæg.

Vælger du at arbejde med homogene bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

Vælger du derimod design og dimensionering af procesanlæg, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem en simpel matematisk model, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Homogene bioprocesser (15 ECTS)
 • Design om dimensionering af procesanlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Dataopsamling og procesregulering (5 ECTS)

Eksempel PÅ PROJEKTEMNE PÅ 5. SEMESTER

 • Hvordan kan man ved hjælp af fotokatalysatorer optimere nedbrydningen af organiske forureningskomponenter i industrielt afløbsvand?


6. SEMESTER

På 6. semester tager du i praktik i en virksomhed (ca. fra midten af 6. semester til midten af 7. semester). Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de færdigheder og den viden, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og opgaverne i en virksomhed, og du bliver klædt på til din karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med en praktikrapport.

KURSER

 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • Modellering af heterogene processer (5 ECTS)
 • Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester skriver du dit afgangsprojekt. I projektet får du lov at fordybe dig i et eller flere af fagområderne fra uddannelsen. Temaet er i store træk op til dig selv.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.


 

virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde