AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Kemi og bioteknologi, diplomingeniør

Vil du være med til at sætte fokus på, hvordan vi i fremtiden kan anvende kemi, biologi og moderne teknologi til at forbedre forholdene for mennesker og miljø? Kemi, biologi og teknologi har stor betydning for vores hverdag; den mad vi spiser, den luft vi indånder, det tøj vi går i – kort sagt alle de ting, vi omgiver os med, har en kemisk sammensætning. Kemien afgør hvordan maden smager, hvor sund den er, hvor effektiv iltoptagelsen i lungerne er, hvordan vores tøj og vores ting kan forarbejdes og designes, og hvilket miljø vi lever i.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi, Aalborg, lærer du mere om forskellige samfundsmæssige problemstillinger, hvor kemi, bioteknologi eller miljøteknologi spiller afgørende roller, som fx hvordan vi ved hjælp af kemiske og biologiske processer sikrer rent drikkevand, fremstiller miljøvenlig energi, udvikler nye materialer og gør moderne teknologier smartere og mere miljøvenlige.

Kemi danner grundlaget for de materialer og stoffer verden består af. Biologi og kemi danner tilsammen grundlaget for alle levende processer. Bioteknologien opstår som den ingeniørmæssige anvendelse af biologi og kemi til at skabe grobund for at fremstille nyttige produkter såsom medicin, tekstiler og fødevarer. Biologi og kemi giver også en række miljømæssige problemer men skaber tilsammen også rammer for deres løsninger.

Kemiske og bioteknologiske processer spiller en vigtig rolle i vores moderne teknologisk samfund. I løbet af uddannelsen kommer du til at studere og arbejde med problemstillinger inden for analyse, produktion og kontrol af fx miljø, energi, fødevaresikkerhed og materialeudvikling.

Uddannelsen er anvendelsesorienteret, og du arbejder med teoretiske beregninger, modeldannelser og praktisk kemi i laboratoriet. Du skriver projekter med udgangspunkt i relevante sundhedsmæssige, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser, der kan være ved kemiske eller biokemiske produkter eller miljømæssige problemstillinger.

”En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år”

En stor del af diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi foregår i universitetets laboratorier eller i felten. Her lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og efterfølgende at beskrive resultaterne af forsøgene.

Kemi og Bioteknologi er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. En diplomingeniøruddannelse løber over syv semestre, hvoraf ét semester er sat af til praktik i en virksomhed. De første fem semestre og halvdelen af 6. semester samlæses med Aalborg Universitets 3-årige universitetsbacheloruddannelser, hvilket sikrer at undervisningen foregår på en højt fagligt niveau.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Uddannelsen udbydes med tre forskellige specialiseringer:

 • Kemi
 • Miljøteknik
 • Bioteknologi

 

”Der bliver taget rigtig godt hånd om de nye studerende i den første tid”

Mie Hansen, studerende

De første fem semestre af diplomingeniøruddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester består af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Uddannelsen lægger op til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe arbejder med virksomhedernes udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.
 

Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du har et solidt fagligt grundlag, der gør dig attraktiv for arbejdsgivere. Med en diplomingeniøruddannelse kan du komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år. Som færdiguddannet diplomingeniør inden for kemiområdet kan du finde arbejde inden for drift, kontrol eller udvikling i kemisk eller biologisk produktion og rådgivning og vejledning i virksomheder eller offentlige myndigheder inden for fx miljøområdet.

En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Fordi uddannelsens fem første semestre samt halvdelen af 6. semester samlæses med Aalborg Universitets 3-årige universitetsbacheloruddannelser, er du som diplomingeniør fuldt ud velkvalificeret til at fortsætte en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet civilingeniør inden for kemi, bioteknologi, miljøteknologi eller miljøvidenskab har du god mulighed for at finde job, der passer til netop dine interesser og evner.

Man opnår igennem gruppearbejdet en masse brugbare kompetencer inden for samarbejde, videnssøgning og vidensformidling”

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx være med til at udvikle og optimere fremstillingsprocesser og nye kemiske og biologiske produkter, eller du kan arbejde med bioenergi, sundhed og miljø. Du kan også vælge at arbejde med udvikling af polymerer, forbedring af solceller til energiproduktion, rensning af forurenet jord, eller udvikling af ny medicin.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for kemi og bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Fremstilling af keramiske nanomaterialer til overfladefilm på selvrensende vinduer
 • Omdannelse af halm og træflis til bioethanol og biogas
 • Prøvetagning og kemiske analyser i miljøkontrol og produktkontrol
 • Udvikling af metoder til at få mere olie og gas ud af felterne i Nordsøen
 • Udvikling af nye materialer til medicinsk udstyr
 • Fremstilling af solceller til energiproduktion
 • Udvikling af katalysatorer, som kan begrænse luftforurening
 • At forhindre udledning af miljøskadelige stoffer i naturen
 • Udvikling af nye funktionelle materialer med smartere og mere miljøvenlige egenskaber
 • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
 • Fremstilling af enzymer
 • Fødevarekvalitet i levnedsmiddelindustrien
 • Sikring af rent drikkevand
 • Undervisning
 • Optimering af processerne på offshore platforme
 • Udvikling af nye metoder til at øge udbyttet af olie og gas fra felterne i Nordsøen
   

læs mere om fagligt indhold på kemi og bioteknologi

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til diplomingeniør i Kemi og Bioteknologi i Esbjerg på en lignende uddannelse - klik ind på Kemi  og Bioteknologi, Esbjerg for nærmere information om forskellene på uddannelserne.


SØG OPTAGELSE PÅ KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Du får viden om

 • Samfundsmæssige miljøudfordringer
 • Feltarbejde
 • Laboratorieforsøg
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020