AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Innovation og Digitalisering

Fagligt indhold

Uddannelsen kombinerer som den eneste viden om tre kerneområder:

  • IT & digitalisering
  • Innovation & forandring
  • Organisation & ledelse

Samtidig fokuserer uddannelsen på tre store indsatsområder:

  • Uddannelse 
  • Sundhed 
  • Servicering af borgere og virksomheder

Du arbejder med de tre kerneområder gennem hele uddannelsen. Et eksempel kan være brug af arbejdskraftbesparende teknologi i sundhedssektoren – telemedicin, robotter, osv. eller i undervisningssektoren, hvor vi arbejder med IT som pædagogisk værktøj, digitale undervisningsmidler, osv. Vi fokuserer på, hvordan vi kan udvikle den offentlige administration, organisationsformer og velfærdsydelser ved innovativ brug af IT. 

 

1. semester: Innovation i den offentlige sektor

2. semester:
Offentlig service og digital selvbetjening
3. semester: Velfærds- og sundheds-teknologi 4. semester:
It som pædagogisk værktøj
5. semester:
It og styring
6. semester: Bachelor-projekt

KernE-områder

 

Kursusmoduler
It & digitalisering Udvikling af it Human-computer interaction  Velfærds- og sundheds-teknologi  It som pædagogisk værktøj  Business intelligence  Valgfag
Organisation & ledelse Organisation og offentlig forvaltning Offentlig forvaltning og e-government  Politikdannelse, -analyse, -implementering og -evaluering  Kvalitetsstyring og performance- management  Public budgeting accounting and financial management
Innovation & forandring  Offentlig innovation  Forandrings-
ledelse og forandrings-kommunikation 
Entreprenørskab, service-, produkt- og proces-innovation  Bruger-fokuseret innovation og design  Innovation management: Benefits & benefits realization
Projekt Offentlig innovation Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser  Velfærds- og sundheds-teknologi  It som pædagogisk værktøj  IT and public sector management Bachelor-projekt

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Innovation og Digitalisering.

1. semester: Innovation i den offentlige sektor.

Dette semester introducerer de studerende til organisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reformere den offentlige sektor gennem innovative tiltag. Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbygget, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Udvikling af IT

Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til programmering af sådanne IT systemer.

Organisation og offentlig forvaltning

Omhandler generel teori om organisationsstruktur og -kultur, og mere specifikt offentlige organisationers særkende, og hvordan den offentlige sektor er opbygget i Danmark. Herunder også forskellige tilgange til ledelse i den offentlige sektor, og forskellige paradigmer for produktion af velfærdsydelser både i Danmark og internationalt.

Offentlig innovation

Omhandler innovation generelt, hvor innovation kommer fra, forskellige typer af innovation, strategier for innovation, barrierer for innovation, ledelsesmæssige tiltag og rammer, som fremmer innovation, og mere specifikt innovation i kontekst af den offentlige sektor (fx betydningen af den politiske kontekst og inddragelse af borgere) og i partnerskab mellem offentlige og private organisationer.

Projekt: ”Offentlig innovation”

Består af:
a) et grundlæggende metodekursus der introducerer centrale videnskabsteoretiske problemstillinger og metoder samt projektarbejdsformen og problembaseret læring PBL.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (offentlig innovation). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori, der er omfattet af modul 2 og 3.

2. semester: Offentlig service og digital selvbetjening

Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Human-Computer-Interaction

Omhandler generelt design, udvikling og evaluering af brugergrænseflader og mere specifikt de HCI relaterede problemstillinger, der knytter sig til digitalisering af offentlige serviceydelser.

Offentlig forvaltning og e-Government

Omhandler generelt offentlig forvaltning og forvaltningsret og mere specifikt den rolle som e-Government og digitalisering spiller i offentlig forvaltning. Herunder også digital infrastruktur og modenhedsmodeller for e-Government.

Forandringsledelse og forandringskommunikation

Omhandler generelt forandringsledelse, forandringskommunikation og konflikthåndtering og mere specifikt de politiske og organisatoriske udfordringer, der er forbundet med forandringer i form af digitalisering af den offentlige sektor. Der lægges stor vægt på formidling og kommunikation.

Projekt: ”Design, evaluering & implementering af digitale serviceydelser”

Består af:
a) et metodekursus i kvantitative metoder (herunder design, videnskabsteori og metoder, som ligger under den kvantitative tilgang) samt udvalgte projektarbejdsformer.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser.). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

3. semester: Velfærds- og sundhedsteknologi

Dette semester fokuserer på udvikling af teknologier inden for pleje- og sundhedsområdet og de særlige problemstillinger, der er forbundet med anvendelse af teknologi inden for disse områder.

Velfærds- og sundhedsteknologi

Introducerer de studerende for anvendelser af teknologi inden for velfærds- og sundhedsområdet, de specifikke karakteristika der kendetegner velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger, og de discipliner, som understøtter udvikling, evaluering, test og anvendelse af sådanne kritiske systemer.

Politikdannelse, -analyse, implementering og evaluering

Omhandler generelt modeller og teorier for politikdannelse, -analyse, -implementering og -evaluering inden for den offentlige sektor, herunder også beslutningsteori. Mere specifikt fokuseres på politikker og strategier for digitalisering inden for velfærds- og sundhedsområdet.

Entreprenørskab, service-, produkt- og procesinnovation

Omhandler service-, produkt- og procesinnovation generelt, og mere specifikt, hvordan disse forskellige former for innovation anvendes inden for velfærds- og sundhedsområdet i forbindelse med at gentænke paradigmer for produktion af velfærdsydelser fx gennem digitalisering.

Projekt: Velfærds- og sundhedsteknologi

Består af
a) et metodekursus i kvalitative metoder (herunder design, videnskabsteori og metoder, som ligger under den kvalitative tilgang) samt udvalgte projektarbejdsformer.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (velfærds- og sundhedsteknologi). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

4. semester: IT som et pædagogisk værktøj

Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et pædagogisk værktøj. Herunder hvordan pædagogiske processer kan nytænkes gennem anvendelse af IT, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

IT som pædagogisk værktøj

Omhandler modeller for, hvordan IT kan understøtte pædagogiske processer, facilitere læring og styrke kreativitet og innovation, samt de specifikke problemstillinger, der er forbundet med primært anvendelse og sekundært udvikling af sådanne teknologier.

Kvalitetsstyring og performancemanagement

Omhandler kvalitetsstyring og performance management herunder anvendelse af måling og evaluering, samt de specifikke problemstillinger der er forbundet med anvendelse af disse metoder i offentlige institutioner, fx i forbindelse med evaluering og forbedring af pædagogiske processer.

Brugerfokuseret innovation og design

Omhandler hvordan man kan skabe innovative designprocesser baseret på en høj grad af brugerinvolvering. Fx hvordan man kan inddrage både fagprofessionelle (fx lærere eller pædagoger) og borgere (fx børn) i design af nye IT-baserede systemer, der understøtter læring.

Projekt: ”IT som pædagogisk værktøj”

Består af:
a) et metodekursus i systematisk udarbejdelse af litteraturstudier samt udvalgte projektarbejdsformer.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (IT som pædagogisk værktøj). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være base-ret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets moduler.

5. semester: IT og styring

Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et styringsredskab, der understøtter ledelse og effektivisering af den offentlige sektor. På dette semester udbydes al undervisning på engelsk og projektrapporter udarbejdes på engelsk.

Business Intelligence

Omhandler valg, konfigurering og programmering af business intelligence systemer mhp. at producere forskellige former for ledelsesinformation, der fx understøtter beslutningsprocesser i offentlige organisationer. Omhandler også eksempler på kildesystemer, der leverer data til business intelligence systemer.

Public budgeting accounting and financial management

Omhandler modeller for offentlig budgetlægning og økonomistyring på alle niveauer i den offentlige sektor.

Innovation management: Benefits & benefits realization

Omhandler hvilke typer af værdier og gevinster, der forsøges opnået gennem innovations- og udviklingsprojekter, hvordan denne type af initiativer ledes gennem discipliner som portefølje-, program- og projektledelse, og hvordan man kan realisere de planlagte gevinster ved denne type projekter. Omfatter også leverandørstyring.

Project: IT and public sector management

Består af
a) et metodekursus i ”scientific writing” og projektarbejdsformer relateret til tværkulturelle teams.
b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (IT som styringsredskab). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

6. semester: Bachelorprojekt

De studerende kan på dette semester specialisere og fordybe sig, og skrive bachelorprojekt, inden for et af de temaer, som er omfattet af de tidligere semestre. Derudover tilbydes valgfag rettet mod de primære kandidatuddannelser, som bacheloruddannelsen er rettet mod.

Desuden er der mulighed for at kombinere udarbejdelse af bachelorprojektet med et udenlandsophold. Man vil under et sådant ophold skulle deltage i valgfag på 15 ECTS på et udenlandsk universitet, men modtage projektvejledning fra Danmark.

Valgfag

De enkelte kandidatuddannelser, som bacheloruddannelsen er adgangsgivende til, har mulighed for at oprette fag, som de studerende kan vælge mellem. Derudover kan den studerende vælge mellem fag udbudt af andre uddannelser – både inden- og udenlandske.

Projekt: Bachelorprojekt

Består af et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for et af de tidligere semestres tema. Projektet skal omfatte interaktion med praksis og være baseret på anvendelse af de metoder, der er undervisest i og teori, der er relevant for den valgte problemstilling.

 

 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde