Forskning
Samarbejde

Ingeniørvidenskab, Bachelor

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Introduktion

Bacheloruddannelsen i ingeniørvidenskab giver spændende nye muligheder på tværs af eksisterende faggrænser. Du kommer til at forstå, udvikle og forbedre komplekse tekniske helhedsløsninger for systemer, apparater og processer. Du kommer til at samarbejde tværfagligt gennem en række projekter om bæredygtige fremtidsløsninger, som bidrager til at løse centrale problemstillinger inden for FN's verdensmål. Du får samtidig et bredt fundament inden for de klassiske ingeniørområder som elektronik, mekanik, energi, kemi, design, databehandling samt styring og regulering.

Du arbejder på de første 4 semestre fx med:

 • Verdensmålene og bæredygtighed
 • Samfundsmæssig perspektivering og etik
 • Matematik på mange niveauer
 • Fysik i form af: Mekanik, kredsløbsteori, styrke og svingningslære, termodynamik,  masse og energibalancer
 • Kemi
 • Styring og regulering
 • Programmering og databehandling
 • Digitalisering og digitale læringsmetoder
 • Problembaseret læring – herunder:
  • Projektstyring og projektorganisation
  • Problemløsning og processtyring
  • Kommunikation af problemstillinger og løsningsmodeller

 • Polyteknisk forståelse for problemløsning, herunder at kunne takle et komplekst problem trods usikkerhed og kaos
 • Tværfaglig tilgang til problemstillinger og helhedsvurderinger.

Derefter specialiserer du dig inden for et af følgende syv områder:

 • Elektronik og reguleringsteknik: Med fokus på såvel elektroniske som stærkstrøms apparater og systemer og deres styringer samt styring og regulering af mekaniske og hydrauliske systemer
 • Information og signalbehandling: Hvor der er fokus på både signal- og billedbehandling, hvordan mennesker opfatter billeder samt matematiske og programmeringsmæssige værktøjer
 • Kemiteknologi: Hvor der arbejdes med såvel fysisk, organisk som uorganisk kemi samt kemiteknik og simulering af kemiske og biologiske processer
 • Maskinteknik: Hvor fokus er på materialelære, fremstillingsteknologi og konstruktion således, at der kan udføres maskinteknisk design af systemer og konstruktioner
 • Miljøteknologi: Hvor der arbejdes med mikrobiologi, økologi og økotoksikologi, organisk- og fysisk kemi samt forhold om regn og spildevand herunder afløb og hydraulik
 • Teknologi og design: Hvor der arbejdes med konceptudvikling, etik og teknologiske processer, design og facilitering af den teknologiske innovation
 • Termomekanik: Hvor du kan arbejde med termiske systemer som køle og varme systemer, forbrænding, energiproducerende og omformende apparater og energiflow i bred forstand.

Kurserne udgør halvdelen af omfanget af hvert semester, og ses som det brede fundament for at kunne lave de tværfaglige projekter. Projekterne på bacheloruddannelsen i ingeniørvidenskab vil udfylde den øvrige halvdel af hvert semester og vil omhandle temaer fastlagt på baggrund af FN's verdensmål for bæredygtighed. Projekter kan udspringe fra erhvervssamarbejder og afspejle relevante problemstillinger i dagens samfund, som gennem temaet for semestret bliver perspektiveret til FN’s verdensmål.

Temaer og projektforslag organiseres, så flere grupper kan samarbejde om en større problemstilling, fx ved at en gruppe tager sig af de energitekniske forhold, mens en anden gruppe løser mekaniske forhold og en tredje tager sig af design eller teknoantropologiske aspekter. Projektgrupperne kan på højere semestre sammensættes af studerende fra flere forskellige specialiseringer, som nedbryder deres projekt i delaspekter, afhængig af deres forskellige kompetencer. Der er på alle semestre mulighed for at arbejde eksperimentelt og lave forsøgsopstillinger i laboratoriet.

Indhold på de forskellige semestre

 • +

  1. SEMESTER: VERDENSMÅL 7 – BÆREDYGTIG ENERGI

  På det første semester samarbejder I om en større problemstilling inden for verdensmålet omkring bæredygtig energi, fx vedvarende energiproduktion, energilagring eller energieffektivisering. Samtidig introduceres den problembaserede tilgang til projektarbejde og hvordan man laver projekter. I får også en bred indføring i alle FN's verdensmål og lærer at perspektivere problemstillinger til det omkringliggende samfund. Endelig, starter semestret også med nogle af de tekniske ingeniørdiscipliner med kurser i matematik, fysik og kemi.

  Projekt

  • Projekt med tema omkring verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi (10 ECTS-point).

  Eksempler på projektemner:

  • Bølgeenergi
  • Fremtidens energi-øer offshore
  • Energieffektivisering af boliger
  • Mikroforsyningsanlæg til tredjeverdenslande
  • Bioenergi.

  Kurser

  • Problembaseret læring (5 ECTS-point)
  • Calculus (5 ECTS-point)
  • Indledende fysik og kemi (5 ECTS-point)
  • Verdensmål og perspektivering (5 ECTS-point).
 • +

  2. SEMESTER: VERDENSMÅL 11 – BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

  På 2. semester er fokus på bæredygtige byer og samfund, hvor projektgruppen fx arbejder sammen om at finde løsninger til fremtidens infrastruktur for forsyning af energi og vand til byer og samfund. Det kan f.eks. være et energisystem, der består af samspil mellem flere forskellige energisektorer som elektricitet, varmeforsyning og transport i form af el-biler og busser. Endvidere udbygger de studerende deres kunnen inden for projektarbejdet med yderligere metoder for problemanalyser og løsningsmetoder. Endeligt styrkes de faglige kompetencer gennem kurser med matematik, kredsløbsteori, statik, styrke og svingningslære, der også kan anvendes i projektarbejdet.

  Projekt

  • Projekt med tema omkring verdensmål nr. 11 vedrørende bæredygtige byer og lokalsamfund (15 ECTS- point).

  Eksempler på projektemner:

  • Ladestander til el-biler
  • Varmepumpeintegration i fjernvarmenet
  • Smart styring af hjemmeforbruget i forhold til egenproduktion
  • Brugeraccept af elektrificering af transport og varmesektoren.

  Kurser

  • Lineær algebra (5 ECTS-point)
  • Elektriske grundfag (5 ECTS-point)
  • Grundlæggende statik, styrke og svingningslære (5 ECTS-point).
 • +

  3. SEMESTER: VERDENSMÅL 3 – SUNDHED OG TRIVSEL

  På dette semester vil I arbejde med projekter omkring sundhed og trivsel ud fra et teknisk perspektiv. Det kan være apparatudvikling til sundhedssektoren eller brugeradfærd i forhold til forskellige sundheds- og trivselsaspekter i samfundet, der analyseres. Samtidig vil jeres færdigheder inden for læring og organisation i projektarbejdet blive styrket, og der vil blive fokus på mere tværfaglighed i projekterne og evnen til at sætte dem i den rette kontekst. For at understøtte de tekniske perspektiver er der fokus på anvendt ingeniørmatematik, grundlæggende termodynamik samt kursus i programmering og databehandling, som kan være yderst relevant i forhold til udviklingen af apparater og dataopsamling herfra.

  Projekt

  • Projekt med tema omkring verdensmål nr. 3 vedrørende sundhed og trivsel (15 ECTS-point).

  Eksempler på projektemner:

  • Udvikling af blodtryksmåler
  • Programmering til analysering af sundhedsdata
  • Udvikling af kuvøser til ulande fra skrottede biler
  • Udvikling af trafikdetektorer for minimering af trafikdræbte.

  Kurser

  • Anvendt ingeniørmatematik (5 ECTS-point)
  • Termodynamik, varmetransmission og fluid-dynamik (5 ECTS-point)
  • Programmering og databehandling (5 ECTS-point).
 • +

  4. SEMESTER: VERDENSMÅL 9 – INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

  På dette semester arbejdes med mere komplekse problemstilinger inden for industri, innovation og infrastruktur. Projekterne forventes at blive udarbejdet i samarbejde med indstrien, forsyningsvirksomheder eller fx kommuner/regioner omkring infrastruktur. I får derved kontakt med det omgivende samfund og får yderligere muligheder for at udvikle jeres problemorienterede læring til udvikling af tekniske løsninger på problemstillinger inden for FN's verdensmål nr. 9. På semestret er der kurser inden for styring og regulering samt modellering og simulering for, at der kan opbygges modeller af de systemer, processer, infrastrukturer og apparater, der skal udvikles. Desuden kan I vælge mellem 5 valgfag, der dels kan ses som en begyndende specialisering, men som også kan anvendes i projekterne afhængigt af projektvalg.

  Projekt

  • Projekt med tema omkring verdensmål nr. 9 vedrørende industri, innovation og infrastruktur (15 ECTS-point).

  Eksempler på projektemner:

  • Minimering af CO2 i industrielle processer
  • Opbygning af ladesystem til E-rickshaws i isolerede områder i Indien
  • Udvikling af transport-infrastruktur i landområder
  • Udnyttelse af overskudsvarme fra industrielle processer.

  Kurser

  • Grundlæggende regulering  (5 ECTS-point)
  • Modellering og simulering (5 ECTS-point)

  Derudover skal der vælges et af følgende valgfag:

  • Dynamiske systemer og svingningslære (5 ECTS-point)
  • Realtidssystemer og programmeringssprog (5 ECTS-point)
  • Teknologi og etik (5 ECTS-point)
  • Uorganisk og eksperimentel kemi (5 ECTS-point)
  • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS-point).
 • +

  5. SEMESTER PROJEKT: VERDENSMÅL 6 - RENT VAND OG SANITET

  Tema for 5.-6 semester

  På 5.-6. semester er projekttemaet ens for alle bachelorerne, men derudover kan I vælge imellem 7 specialiseringer for kurser.

  Projektet på 5. semester giver mulighed for at I som studerende arbejder på tværs af jeres valgte specialisering inden for rent vand og sanitet. Det kan f.eks. være inden for det miljøtekniske område, hvor der ses på spildevand, hvor nogle kunne se på optimering af pumper, mens andre kigger på filtre eller kemisk håndtering og behandling, der indgår i et samlet anlæg. I vil derudover tilegne jer yderligere kompetencer inden for innovation og entreprenørskab og business modeller med e-learning til at understøtte undervisningen. På dette semester vil de tekniske fag være meget afhængig af valgt specialisering, der netop giver dybdegående teorier og metoder inden for det valgte område. Nærmere information om kurserne findes nedenstående for hver specialisering.

  Projekt med tema omkring verdensmål nr. 6 vedrørende rent vand og sanitet (15 ECTS-point).

  Eksempler på projektemner:

  • Mikro-energisystem til vandpumpning i isolerede områder
  • Optimering af spildevandsanlæg, herunder pumper, filtre, kemiske påvirkninger osv.
  • Minimering af vandforbrug i industrielle processer.
 • +

  6. SEMESTER PROJEKT: VERDENSMÅL 12 – ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

  Tema for 5.-6 semester

  På 5.-6. semester er projekttemaet ens for alle bachelorerne, men derudover kan I vælge imellem 7 specialiseringer for kurser.

  Bachelorprojektet er baseret på samarbejde imellem flere grupper til løsning af en større problemstilling inden for ansvarligt forbrug og produktion. Projektmæssigt er fokus på projektstyring og håndtering ved løsning af tværfaglige problemstillinger. Projekterne bliver baseret på projektforslag fra industrien eller forsyningsvirksomheder, herunder energi, madvarer, transport og vand.

  Projekt med tema omkring verdensmål nr. 12, ansvarligt forbrug og produktion (15 ECTS-point)

  Eksempler på projektemner:

  • Bæredygtige mikro-energisystemer til isolerede områder
  • Dimensionering af anlæg til håndtering af farligt affald
  • Optimering af spildevandsanlæg
  • Minimering af vandforbrug i industrielle processer.

Oversigt over kurser på specialiseringer

 • +

  ELEKTROTEKNIK OG REGULERINGSTEKNIK

  5. semester

  Kurser

  • Tilstandsregulering og diskret regulering (5 ECTS-point)
  • Elektriske maskiner (5 ECTS-point)
  • Signalbehandling (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Matrixberegning og konveks optimering (5 ECTS-point)
  • Effektelektronik (5 ECTS-point)
  • Design og regulering af hydrauliske systemer (5 ECTS-point).
 • +

  INFORMATION OG SIGNALBEHANDLING

  5. semester

  Kurser

  • Signalbehandling (5 ECTS-point)
  • Billedbehandling (5 ECTS-point)
  • Menneskelige sanser og perception (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Matrixberegning og konveks optimering (5 ECTS-point)
  • Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS-point)
  • Programmering af kunstig intelligens (5 ECTS-point).
 • +

  KEMITEKNOLOGI

  5. semester

  Kurser

  • Fysisk kemi (5 ECTS-point)
  • Organisk kemi (5 ECTS-point)
  • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Kolloid kemi (5 ECTS-point)
  • Integreret proces-modellering (5 ECTS-point)
  • Instrumentering og regulering af processer (5 ECTS-point).
 • +

  MASKINTEKNIK

  5. semester

  Kurser

  • Numeriske metoder (5 ECTS-point)
  • Metallurgi (5 ECTS-point)
  • Fremstillingsteknologi (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Elasticitets- og elementmetodeteori (5 ECTS-point)
  • Faststofmekanik og anvendt FEM (5 ECTS-point)
  • Maskinteknisk dimensionering (5 ECTS-point).
 • +

  MILJØTEKNOLOGI

  5. semester

  Kurser

  • Mikrobiologi (5 ECTS-point)
  • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS-point)
  • Afløbsteknik og hydraulik (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Grundlæggende spildevandsrensning (5 ECTS-point)
  • Afstrømning af regn og spildevand (5 ECTS-point)
  • Kort og planer for det åbne land (5 ECTS-point).
 • +

  TEKNOLOGI OG DESIGN

  5. semester

  Kurser

  • Integreret produktudvikling I: Konceptudvikling (5 ECTS-point)
  • Etik og teknologiske interventionsprocesser (5 ECTS-point)
  • Domænekursus om institutioner, regulering og anvendelsespraksis (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Domæneviden om teknologisk forandring (10 ECTS-point)
  • Facilitering af teknologisk innovation (5 ECTS-point).
 • +

  TERMOMEKANIK

  5. semester

  Kurser

  • Modellering af termiske systemer (5 ECTS-point)
  • Numeriske metoder (5 ECTS-point)
  • Varmetransmission (5 ECTS-point).

  6. semester

  Kurser

  • Strømningsmaskiner (5 ECTS-point)
  • Kemisk termodynamik og procesoptimering (5 ECTS-point)
  • Energi-producerende og -omformende systemer (5 ECTS-point).

Studiestartprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde