Forskning
Samarbejde

Globale Forretningssystemer

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”UDDANNELSEN GÅR UD PÅ, AT MAN SKAL LÆRE AT FORSTÅ EN FORRETNINGSPROCES, OG HVORDAN EN VIRKSOMHED OPERERER INTERNT SÅVEL SOM EKSTERNT”

Thomas Toft Kristensen, studerende

Bacheloruddannelsen i Globale Forretningssystemer giver dig et solidt teoretisk fundament inden for både klassiske og nye ingeniørdiscipliner. Samtidig lærer du at anvende de nyeste metoder til forretningsudvikling og procesoptimering.

Du får et indgående kendskab til anvendelse af ny teknologi og it, og du bliver en del af et internationalt studiemiljø. Al litteratur er på engelsk, projekter skrives på engelsk og dele af undervisningen foregår på engelsk.

Du lærer om fx:

 • Organisation
 • Produktionsproces
 • Planlægning
 • Udvikling
 • IT
 • Ledelse af komplekse globale forretningssystemer
 • Samspillet mellem interne processer i en virksomhed
 • Samarbejdet mellem virksomheder

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt samarbejde med virksomheder. Du og din projektgruppe integrerer teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden, for at nå frem til en mulig løsning.

”Globale Forretningssystemer giver en særdeles bred viden inden for mange forskellige virksomhedselementer”

Hasse Andreas Gerlich, studerende

1. SEMESTER

Hvordan påvirker en virksomheds ønskede mål og omverden dens processer? På 1. semester er fokus rettet mod begrebet forretningsproces, der bruges til at beskrive de mange aktiviteter, som foregår i en virksomhed for at opfylde kundernes behov og ønsker.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller (10 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Operations management I (5 ECTS)
 • Problembaseret læring (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Design af en produktionslinje til pakning af TV
 • Analyse af de eksterne og interne forhold af en virksomhed

”MED GRUPPEARBEJDSFORMEN HAR VI ALTID VÆRET I STAND TIL AT SUPPLERE HINANDEN, SÅLEDES AT VI HVER ISÆR UDNYTTER VORES SPIDSKOMPETENCER”

Milan Vestergaard, studerende

2. SEMESTER

Hvordan påvirkes en virksomheds proces af behov fra fx kunder og medarbejdere? På 2. semester arbejdes der med analyse af løsningsmuligheder i en virksomheds forretningsproces igennem simuleringer, og du kommer til at lære om fx job- og servicedesign.

På 2. semester skriver alle studerende projekt inden for samme ramme. Du vælger en virksomhed med et køsystem som fx Aalborg Lufthavn, Bilka eller en restaurant, hvor kunden eller produktets køtid igennem systemet skal forbedres. Herefter analyseres de nuværende forhold i den valgte virksomhed, mulige problemer identificeres og der gives løsningsforslag.

PROJEKT

 • Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem (15 ECTS)

KURSER

 • Operations management II (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

"Jeg elsker at arbejde i grupper med at løse et virkeligt problem – det er selvfølgelig udfordrende og hårdt til tider, men man føler altid, at man har lært utrolig meget igennem projektarbejdet"

Louise Jensen, tidligere studerende

3. SEMESTER

Hvordan er sammenhængen mellem produkt og marked? På 3. semester er der fokus på udvikling af produkter, services og markeder. Her kan du eksempelvis arbejde med produkt- og produktionsmodning af et nyt produkt med udgangspunkt i en markedsanalyse.

PROJEKT

 • Produkt, service og marked (15 ECTS)

KURSER

 • Produktudvikling og produktionsforberedelse (5 ECTS)
 • Markedsforståelse og kravsstyring samt økonomistyring og rapportering (5 ECTS)
 • Grundlæggende optimering og programmering (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Udvikling af fremtidens hospitalsseng, der sikrer patienten og sygehuset den bedste og hurtigste behandling. Hvordan skal sengen se ud? Og hvordan skal den produceres?


4. SEMESTER

Hvordan kan leveringstiden i en større dansk virksomhed halveres i løbet af et halvt år? På 4. semester fokuseres der på udvikling og optimering af en virksomheds driftssystem. Inden for dette tema er der mulighed for både at arbejde med administrative og fysiske processer, ligesom udgangspunktet for projektet kan være både private og offentlige servicevirksomheder eller mere traditionelle fremstillingsvirksomheder.

PROJEKT

 • Analyse og udvikling af et driftssystem (15 ECTS)

KURSER

 • Operationel planlægning og styring (5 ECTS)
 • Produktionsfilosofier og -analyse (5 ECTS)
 • Databaser og datamodellering (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • En større global industrivirksomhed ønsker at halvere leveringstiden i løbet af et år. Hvordan kan det lade sig gøre, hvad vil det kræve af administrative og produktionsmæssige tiltag, og hvad vil det koste?
 • En handelsvirksomhed ønsker at fastholde en høj leveringssikkerhed mens omkostninger og procestider reduceres. Hvorledes kan processen fra kundebehov, indkøb, kapacitet og lager til forsendelse og transport forbedres?

5. SEMESTER

5. semester vil give dig en nuanceret opfattelse af virksomhedens placering, rolle og interaktion i det samlede leverancesystem eller forsyningskæde. Forsyningskæden er et netværk af virksomheder, som inkluderer både virksomhedens leverandører og virksomhedens kunder. På semesteret fokuseres der på, hvordan der skabes et samarbejde i forsyningskæden, således at materialer er tilgængelige, når de skal bruges, og de rigtige produkter leveres til de rigtige kunder på det korrekte tidspunkt.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Integrerede distributionssystemer (15 ECTS)
 • Integrerede leverancesystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Supply Chain Management og netværksteori (5 ECTS)
 • Forretningsprocesser og IT-projekter (5 ECTS)
 • Erhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Danmark har en unik placering inden for levering af potteplanter, hvor den danske gartneribranche leverer til store dele af det Europæiske marked. Denne position er betinget af en velfungerende forsyningskæde fra gartner til slutbruger. Hvad bliver fremtidens leverancesystem, og hvilke forretningsmuligheder ligger der heri?
 • En mindre dansk virksomhed sælger til en stor global virksomhed, og har samtidig et højt antal af leverandører af både råmaterialer og komponenter. Hvordan håndteres det, således at virksomheden kan levere til tiden uden unødige omkostninger?


6. SEMESTER

Dette semester giver dig teoretisk og praktisk indsigt i globale virksomheder, deres strategier, struktur, organisering, styring og ledelse. Det er også på dette semester, at bachelorprojektet udarbejdes. Projektet vil typisk behandle en mere afgrænset problemstilling af et globalt forretningssystem fx udflytning af en virksomhed på tværs af afstande og kulturer, balancering af virksomheden værdikæde gennem sales and operations planning eller etablering af struktur og strategi for global sourcing.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

KURSER

 • Strategi og performance measurement (5 ECTS)
 • Globalisering (5 ECTS)
 • Globale logistiksystemer (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • En stor producerende virksomhed med fabrikker i 15 lande og et komplekst leverandørnetværk ønsker at blive bedre til at matche produktionskapacitet til en svingende afsætningssituation. Afdæk planlægningssituationen og lav forslag til optimering for balancering af kapacitet og efterspørgsel
 • En koncern fremstiller komponenter til bilindustrien. Der er fem fabrikker spredt i tre verdensdele, der samarbejder om fremstillingen. Hvilke fremtidsscenarier kan der opstilles for virksomhedens udvikling, og hvilke leverance- og udviklingssystemer samt vidensdelingssystemer vil den have?
 • En virksomhed overvejer at outsource en produktkategori til en leverandør i ind- eller udland. Forbered et argumenteret beslutningsoplæg på dette, hvor der bl.a. tages højde for produktkategoriens, produktionsopgavens og leverandørmarkedets særlige natur og strategiske implikationer af beslutningen.
 • En virksomhed med produktion i flere lande ønsker et kritisk review af det eksisterende produktionsnetværk samt forslag til en strategi for udvikling af produktionsnetværket givet øget fokus på hurtig levering af kundetilpassede løsninger.
 • En virksomhed ønsker, at optimere udnyttelse af transportudstyr globalt (specialudstyr til globale transporter). Lav et koncept for styring af udstyr på tværs af mange diskrete lokationer, og anvis mulige besparelser, muligheder og udfordringer ved operationalisering af samme.
 • En virksomhed har et antal kunder i USA og efterspørger et logistikkoncept for servicering af samme. Kunderne efterspørger hurtig reaktionstid og høj fleksibilitet, men markedsgrundlaget vurderes endnu ikke stærkt nok til etablering af lokal produktion. Hvad er virksomhedens muligheder og hvilke omkostninger, muligheder og udfordringer følger af disse?


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Studiestartsprøven har en varighed af 90 minutter og er uden hjælpemidler. Studiestartsprøven bestås, når den er besvaret og afleveret.


MERE INFO OM globale forretningssystemer?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

 

kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde