Forskning
Samarbejde

Globale forretningssystemer, diplomingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”GRUPPEARBEJDET HAR HJULPET MIG TIL AT FÅ MERE VIDEN, FOR NÅR DER ER FLERE HJERNER, SÅ ER DER MERE VIDEN OG FORSKELLIGE VINKLER PÅ EN PROBLEMSTILLING ELLER LØSNINGSFORSLAG OG SAMTIDIG FLERE PERSPEKTIVER PÅ SAMME SAG”

Sana Shojai, studerende

I løbet af diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer får du opbygget kompetencer inden for:

 • Organisation
 • Produktionsproces
 • Planlægning
 • Udvikling
 • IT
 • Ledelse af komplekse globale forretningssystemer
 • Samspillet mellem interne processer i en virksomhed
 • Samarbejdet mellem virksomheder

Du lærer desuden om udvikling af løsningsmuligheder i en virksomheds forretningsprocesser samt udvikling af produkter, services og markeder. Dette gør dig i stand til at kunne udvikle og optimere en global virksomheds eksport- og driftssystemer, så virksomheden opnår det bedst mulige samarbejde med kunder og leverandører.

Du bliver en del af et internationalt studiemiljø, hvor al litteratur er på engelsk, projekter skrives på engelsk og dele af undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsen varer 3 ½ år (7 semestre) og følges med bacheloruddannelsen i Globale Forretningssystemer til og med 5. semester.

”Selvom man ikke finder løsningen, er ens arbejde aldrig spildt, da man i stedet opdager nye problemstillinger og finder ud af, hvor stort systemet er, og hvor mange faktorer, der påvirker hinanden”

Johanne munk, studerende

Kurserne udgør halvdelen af tiden på hvert semester og projektarbejdet den anden halvdel. Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper – ofte i tæt tilknytning til relevante virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden, for at finde en realistisk løsning.

6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Igennem virksomhedspraktikken får du mulighed for at anvende din viden til løsningen af et praktisk problem i en virksomhed og får samtidig erfaring med, hvordan arbejdet fungerer der. Langt de fleste studerende vælger efterfølgende at skrive deres afgangsprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed.


1. SEMESTER

Hvordan påvirkes en virksomheds processer af dens ønskede mål og omverden? På 1. semester stifter du bekendtskab med forretningsprocessen, der bruges til at beskrive de mange aktiviteter, som foregår i en virksomhed for at opfylde kundernes behov og ønsker.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller (10 ECTS)

KURSER

 • Calculus (5 ECTS)
 • Operations management og organisation I (5 ECTS)
 • Problembaseret læring (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Design af en produktionslinje til pakning af TV
 • Analyse af de eksterne og interne forhold af en virksomhed


2. SEMESTER

Hvordan påvirker behov fra fx kunder og medarbejdere en virksomheds proces? På 2. semester lærer du om analyse af løsningsmuligheder i en virksomheds forretningsproces igennem simuleringer, og du kommer til at lære om fx job- og servicedesign.

Projektets fokus er optimering af et køsystem i fx en restaurant, lufthavn eller en produktion, hvor kunden eller produktets køtid skal forbedres igennem systemet.

PROJEKT

 • Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem (15 ECTS)

KURSER

 • Operations management og organisation II (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • På 2. semester skriver alle de studerende projekt inden for med samme ramme. De vælger en virksomhed med et queuing system som fx Aalborg Lufthavn, Bilka eller en restaurant. De studerende analyserer de nuværende forhold i deres valgte virksomhed, identificerer mulige problemer og kommer med løsningsforslag.


3. SEMESTER

Hvordan hænger produkt og marked sammen? På 3. semester arbejder du med udvikling af produkter, services og markeder. Du kan fx beskæftige dig med produkt- og produktionsmodning af et nyt produkt med udgangspunkt i en markedsanalyse.

PROJEKT

 • Produkt, service og marked (15 ECTS)

KURSER

 • Produktudvikling og produktionsforberedelse (5 ECTS)
 • Markedsforståelse og kravsstyring samt øknoomistyring og rapportering (5 ECTS)
 • Grundlæggende optimering og programmering (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Udvikling af fremtidens hospitalsseng, der sikrer patienten og sygehuset den bedste og hurtigste behandling. Hvordan skal sengen se ud? Og hvordan skal den produceres?
 • (Kommentar fra studerende: Projektet de sidste mange år har taget udgangspunkt i LEGO, så det synes jeg også projekteksemplet skal)


4. SEMESTER

Hvordan kan leveringstiden i en større dansk virksomhed halveres i løbet af et halvt år? På 4. semester arbejder du med udvikling og optimering af en virksomheds driftssystem. Du kan fokusere på at arbejde med både administrative og fysiske processer, og dit udgangspunkt for projektarbejdet kan være private og offentlige servicevirksomheder eller mere traditionelle fremstillingsvirksomheder.

PROJEKT

 • Analyse og udvikling af et driftssystem (15 ECTS)

KURSER

 • Operationel planlægning og styring (5 ECTS)
 • Produktionsfilosofier og -analyse (5 ECTS)
 • Databaser og datamodellering (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • En større global industrivirksomhed ønsker at halvere leveringstiden i løbet af et år. Hvordan kan det lade sig gøre, hvad vil det kræve af administrative og produktionsmæssige tiltag, og hvad vil det koste?
 • En handelsvirksomhed ønsker at fastholde en høj leveringssikkerhed mens omkostninger og procestider reduceres. Hvorledes kan processen fra kundebehov, indkøb, kapacitet og lager til forsendelse og transport forbedres?

5. SEMESTER

5. semester giver dig overblik over virksomhedens placering, rolle og interaktion i den samlede forsyningskæde. Forsyningskæden er et netværk af virksomheder, som inkluderer både virksomhedens leverandører og virksomhedens kunder. Du arbejder med, hvordan der skabes et samarbejde i forsyningskæden, således at materialer er tilgængelige, når de skal bruges, og de rigtige produkter leveres til de rigtige kunder på det korrekte tidspunkt.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Integrerede distributionssystemer (15 ECTS)
 • Integrerede leverancesystemer (15 ECTS)

KURSER

 • Supply Chain Management og netværksteori (5 ECTS)
 • Forretningsprocesser og IT-projekter (5 ECTS)
 • Erhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

Danmark har en unik placering inden for levering af potteplanter, hvor den danske gartneribranche leverer til store dele af det Europæiske marked. Denne position er betinget af en velfungerende forsyningskæde fra gartner til slutbruger. Hvad bliver fremtidens leverancesystem, og hvilke forretningsmuligheder ligger der heri?
En mindre dansk virksomhed sælger til en stor global virksomhed, og har samtidig et højt antal af leverandører af både råmaterialer og komponenter. Hvordan håndteres det, således at virksomheden kan levere til tiden uden unødige omkostninger?


6. SEMESTER

Kurserne på dette semester giver dig teoretisk og praktisk indsigt i globale virksomheder, deres strategier, struktur, organisering, styring og ledelse.

Du tager i praktik i en virksomhed fra midten af semesteret til midten af 7. semester. Gennem praktikopholdet får du mulighed for at arbejde praktisk med de færdigheder, du har erhvervet dig gennem din uddannelse. Du lærer om arbejdsgangen og arbejdsopgaverne i en virksomhed og forberedes på den måde til din fremtidige karriere på arbejdsmarkedet. Praktikopholdet afsluttes med en praktikrapport.

KURSER

 • Strategi og performance measurement (5 ECTS)
 • Globalisering (5 ECTS)
 • Globale logistiksystemer (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester skriver du dit afgangsprojekt. I afgangsprojektet får du lov at fordybe dig i et eller flere af uddannelsens fagområder. Hvilket tema du ønsker at arbejde med, er i store træk op til dig. Projektet vil typisk behandle en mere afgrænset problemstilling af et globalt forretningssystem fx udflytning af en virksomhed på tværs af afstande og kulturer, balancering af virksomheden værdikæde gennem sales and operations planning eller etablering af struktur og strategi for global sourcing.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på Diplomingeniørprojektemner

 • En stor producerende virksomhed med fabrikker i 15 lande og et komplekst leverandørnetværk ønsker at blive bedre til at matche produktionskapacitet til en svingende afsætningssituation. Afdæk planlægningssituationen og lav forslag til optimering for balancering af kapacitet og efterspørgsel
 • En koncern fremstiller komponenter til bilindustrien. Der er fem fabrikker spredt i tre verdensdele, der samarbejder om fremstillingen. Hvilke fremtidsscenarier kan der opstilles for virksomhedens udvikling, og hvilke leverance- og udviklingssystemer samt vidensdelingssystemer vil den have?
 • En virksomhed overvejer at outsource en produktkategori til en leverandør i ind- eller udland. Forbered et argumenteret beslutningsoplæg på dette, hvor der bl.a. tages højde for produktkategoriens, produktionsopgavens og leverandørmarkedets særlige natur og strategiske implikationer af beslutningen.
 • En virksomhed med produktion i flere lande ønsker et kritisk review af det eksisterende produktionsnetværk samt forslag til en strategi for udvikling af produktionsnetværket givet øget fokus på hurtig levering af kundetilpassede løsninger.
 • En virksomhed ønsker, at optimere udnyttelse af transportudstyr globalt (specialudstyr til globale transporter). Lav et koncept for styring af udstyr på tværs af mange diskrete lokationer, og anvis mulige besparelser, muligheder og udfordringer ved operationalisering af samme.
 • En virksomhed har et antal kunder i USA og efterspørger et logistikkoncept for servicering af samme. Kunderne efterspørger hurtig reaktionstid og høj fleksibilitet, men markedsgrundlaget vurderes endnu ikke stærkt nok til etablering af lokal produktion. Hvad er virksomhedens muligheder og hvilke omkostninger, muligheder og udfordringer følger af disse?


Studiestartsprøve

Der er studiestartprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM globale forretningssystemer?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


læs mere om virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde