AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fysik

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”I mine projekter har jeg bl.a. arbejdet med vandbølgemekanik, hvor vi både simulerede og ved hjælp af eksperimenter undersøgte, hvordan vandbølgerne spreder sig, når de passerer forskellige gitre, og hvordan de reflekteres fra forskellige objekter, fx cylindere og kasser”

anne landgrebe-christiansen, studerende

På bacheloruddannelsen i Fysik lærer du at bruge fysikken til at forstå og forklare vores verden – lige fra det enkelte atoms opbygning til universets begyndelse og udvikling.

Du lærer om fx:

 • Mekanisk fysik
 • Termodynamik
 • Elektromagnetisme
 • Grundlæggende optik
 • Kvantemekanik
 • Mikroskopisk beskrivelse
 • Fysik på nanoskala

I løbet af din studietid får du erfaring med en lang række eksperimentelle metoder samtidig med, at du lærer, hvordan man bedst planlægger og udfører et eksperiment og efterfølgende tolker resultaterne i samspil med den relevante teori om den klassiske og den moderne fysiks naturlove.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og/eller relevante virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden.

”STUDIEFORMEN GVER PLADS TIL PERSONLIG UDVIKLING OG LÆRER DIG SAMTIDIG AT SAMARBEJDE MED ANDRE OG UDNYTTE HINANDENS EVNER TIL DET FÆLLES BEDSTE”

Søren Smidstrup, tidligere studerende

Som studerende på Fysik kombinerer du altid din uddannelse med et andet fag som fx Matematik, Kemi eller Datalogi – Fysik er derfor enten dit centrale fag eller dit sidefag. Med Fysik som centralt fag, udgør Fysik fire semestre og sidefaget udgør to semestre. Vælger du derimod at læse Fysik som sidefag indgår Fysik med tre semestre i kombination med dit centrale fag (hvis dette er naturvidenskabeligt) eller fire semestre (hvis dit centrale fag er humanistisk eller samfundsvidenskabeligt).

I de følgende afsnit kan du læse en beskrivelse af hvert semester og se de enkelte semestermoduler. Der tages udgangspunkt i, hvordan uddannelsen ser ud, hvis Fysik er dit centrale fag.
 

1. SEMESTER: fysiske modeller – fysiske målemetoder

På første semester er der fokus på grundlæggende elektromagnetisme. Du kan fx arbejde med fysiske målemetoder til at karakterisere magnetiske felter.

Projekter

 • Fysiske modeller: Lysets fysik (5 ECTS)
 • Fysiske modeller: Fysiske målemetoder (10 ECTS)

KURSER

 • Ellære (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Undersøgelse af Hall effekten
 • Elektromagnetisme og dotering af halvleder


2. SEMESTER: gassers termodynamiske og optiske egenskaber

2. semester handler om grundlæggende mekanik og termodynamik. I projektet arbejder du med gassers termodynamiske og optiske egenskaber, som kan beskrives ud fra simple mekaniske modeller.

PROJEKT

 • Gassers termodynamiske og optiske egenskaber (15 ECTS)

KURSER

 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Undersøg termiske og optiske egenskaber af gasser
 • Modellering af båndgab i en- og todimensionelle fotoniske krystaller
 • Optiske fibre


3. SEMESTER: fysikkens grundlag

På 3. semester arbejder du med elektromagnetisme og grundlæggende faststoffysik. Du kan fx sammenligne teori med eksperimenter for at undersøge temperaturafhængigheden af metallers ledningsevne.

PROJEKT

 • Fysikkens grundlag (15 ECTS)

KURSER

 • Elektromagnetisme (5 ECTS)
 • Faststoffysik I: Geometrisk struktur (5 ECTS)
 • Mekanisk fysik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Resonansapsorbtion af metalnanopartikler
 • Demonstrationsforsøg af elektromagnetiske fænomener
 • Undersøgelse af elektrisk ledningsevne af metaller
 • Vandbølger


4. SEMESTER

Her går du i dybden med optik og grundlæggende kvantemekanik. I projektet kan du fx fordybe dig i strukturerede materialers optiske egenskaber, hvor du eksempelvis kan fremstille, karakterisere og modellere fotoniske krystaller.

PROJEKT - sidefag

 • Fysikkens metoder (hvis dit sidefag er Matematik eller Idræt) (10 ECTS)
 • Hvis dit sidefag er Biologi, Kemi, Geologi eller Datalogi, følger du disse uddannelser (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende kvantemekanik (5 ECTS)
 • Optik og spektroskopi (5 ECTS)
 • Astrofysik og astronomi (5 ECTS)

workshop

 • Optik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Atomisk spektroskopi og spektrum fra stjerner
 • En-dimensionale fotoniske krystaller
 • Optisk og AFM karakterisering af sølvnanopartikler

Se et projekt, der er skrevet på 4. semester: Study of the pi and anti pi electronic bands in graphene


5. SEMESTER - sidefag

På 5. semester følger du undervisningen på dit sidefag svarende til uddannelsens 3. semester.


6. SEMESTER

På 6. semester følger du undervisningen på dit sidefag svarende til fagets 4. semester. Samtidig skriver du dit bachelorprojekt inden for fysik og/eller dit sidefag.

Bachelorprojekt

 • Emne efter eget valg (10-15 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Undersøg kulstof-nanorørs elektriske og optiske egenskaber
 • Modellering af fotoniske krystaller
 • Optisk karakterisering af fotoexciterede ladningsbæreres dynamik i halvledere
 • Kompression af ultrakorte LASER pulse

Se et projekt, der er skrevet på 6. semester: An examination of the absorption spectrum of MoS2


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM fysik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

kandidatmuligheder

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.