AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi, HA

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) tager tre år. Hvert år, består af to semestre. De seks semestre er tematisk opdelt. På hvert semester skrives et større, eller mindre videnskabeligt projekt, dette projekt udspringer af det tematiske udgangspunkt for semesteret.

Følgende indhold er gældende for studieordningen fra 2017.


Temaer

1. semester: Grundlæggende funktioner og processer i virksomheder og organisationer – herunder undervisning i PBL, videnskabelig metode, erhvervsøkonomi, innovation, mikroøkonomi, managerial economics og virksomhedsprojekt.

2. semester: Samfundsudviklingen - virksomheders og organisationers eksterne omgivelser set i en erhvervsøkonomisk og international kontekst.

3. semester: Interne processer i virksomheder og organisationer – herunder økonomistyring og organisation.

4. semester: Virksomheders og organisationers virke i eksterne omgivelser – herunder markedsføring og strategi.

5. semester: Virksomheden og organisationen set som helhed – herunder projektsamarbejde med virksomheder.

6. semester: Erhvervsøkonomisk specialisering – herunder videnskabsteori, metode, analyser samt udarbejdelse af bachelorprojekt. 

I det nedenstående afsnit beskrives de enkelte semestre i dybden. Dette indebærer fagligt indhold i de enkelte semestre, samt beskrivelse af de indeholdende fag og kurser.

På 1. semester er temaet; hvordan kan vi definere en virksomhed? Her vil du få grundlæggende viden om funktioner og processer i virksomheder og organisationer. Desuden vil der være undervisning i PBL (Problem Based Learning), videnskabelig metode samt mirkoøkonomi og managerial economics.


Moduler og kurser på 1. semester

Problemformuleringsprojekt. Tema: Definition af en virksomhed: Formålet med dette modul er, at introducere til projektarbejde inden for semestrets tema, og give den studerende en grundlæggende viden om udarbejdelse af en problemformulering og en forståelse af, hvordan studerende kan arbejde med problembaseret læring, samt give den studerende erfaring med problembaseret projektarbejde i en gruppe.

Mikroøkonomi: Formålet med dette modul er at introducere den studerende til grundlæggende begreber inden for den mikroøkonomiske teoribygning samt til antagelser om husholdningernes og virksomhedernes adfærd på markedet. Den studerende sættes i stand til at vurdere efficiencen af markedsligevægten under fuldkommen konkurrence samt ved forskellige markedsimperfektioner og kan endvidere redegøre for forskellige årsager til og løsninger på disse imperfektioner. Desuden fokuseres der på virksomheden som analyseenhed i stedet for markedet, hvor den studerende introduceres til videnskabelig analyse gennem kendskab til specifikke teorier og metoder. Derved opnår den studerende kompetencer til at anvende teori på specifikke problemstillinger, hvilket er essentielt for problem-baseret læring. Udover at anvende teorier sættes den studerende i stand til at foretage et kvalificeret valg blandt forskellige teorier og metoder, når en konkret problemstilling skal analyseres.

Virksomhedsprojekt. Tema: Økonomi, innovation og bæredygtighed: Formålet med dette modul er at give den studerende viden om og færdigheder i at arbejde gruppeorganiseret og problemorienteret med et virksomhedsprojekt inden for økonomi, innovation og bæredygtighed. Projektarbejdet understøttes af kurser i følgende:

 • Problemorienteret og videnskabelig metode.
 • Virksomheden: økonomi, innovation og bæredygtighed.
 • Gruppe- og arbejdsproceskompetencer.
 • Beskrivende statistik.
 • Litteratursøgning og kildehåndtering.

På 2. semester er temaet; virksomheder set i en international kontekst. Her vil du få et indblik i samfundsudviklingen samt virksomheders og organisationers eksterne omgivelser set i en erhvervsøkonomisk og international kontekst. Der udarbejdes et projekt på dette semester, og du får kendskab til det erhvervsøkonomiske kredsløb i virksomheden, og mellem virksomheden og dens omgivelser.


Moduler og kurser på 2. semester

Makroøkonomi: Formålet med dette modul er at give den studerende en grundlæggende introduktion til samfundsøkonomisk teori, herunder en forståelse af det økonomiske system og de generelle økonomiske politikkers virkefelter i dansk og international økonomi. Der tages udgangspunkt i forståelsen af det makroøkonomiske system, hvor de enkelte elementer gennemgås. Herunder centrale begreber som BNP og økonomisk vækst, inflation og arbejdsløshed og deres betydning for virksomheden.

Projektarbejde. Tema: Virksomheden set i en international kontekst: Formålet med dette modul er at give den studerende bred viden om, hvorledes de økonomiske, politiske, sociologiske og teknologiske rammebetingelser for virksomhederne samt velfærdsstaten og den kollektive aftaleregulering påvirker virksomhedernes rammebetingelser, herunder deres strategier i forhold til rekruttering, anvendelse og afskedigelse af arbejdskraft. I denne forbindelse præsenteres den studerende for den internationale virksomhed som fænomen og opnå forståelse for den rolle en erhvervsøkonom kan og skal spille i udviklingen af den internationale virksomhed. Den studerende skal kunne se den internationale virksomhed i et fremtidsperspektiv og perspektivere den rolle en erhvervsøkonom kan og skal spille i udviklingen af den internationale virksomhed. Projektarbejdet og den studerendes evne til kritisk tænkning understøttes af kursusblok i videnskabsteori, der bygger videre på den studerendes analytiske færdigheder erhvervet på 1. semester og anvendes i semestrets projektarbejde, særligt i relation til projektets delelementer og projektet i sin helhed.

Erhvervsjura: Undervisningen giver en almen indføring i erhvervsretlige emner, så den studerende selvstændigt kan vurdere mindre komplicerede erhvervsjuridiske problemstillinger og behovet for at anvende juridisk ekspertise. Emnerne omfatter en generel oversigt over det juridiske system og en lang række af de mest almindeligt forekommende juridiske problemstillinger i virksomhedens daglige drift. Erhvervsmæssig virksomhedsle­delse kræver at man forholder sig til eksistensen af retlig regulering på en måde, hvor det ikke drejer sig om at anvende juraen til at løse en allerede opstået tvist, men derimod præventivt sikre, at der træffes optimale beslutninger under hensyntagen til den relevante jura.

På 3. semester er temaet; Interne processer i virksomheder og organisationer. På dette semester arbejdes der dybere med virksomhedens interne processer. Undervisningen vil bestå af forelæsningsrækker, samt projektarbejde. På 3. Semester vil du arbejde med de interne processer i en virksomhed, herunder ledelsesteorier, økonomistyringsmodeller samt eksternt regnskab.


Moduler og kurser på 3. semester

Eksternt regnskab: Formålet med dette modul er, at de studerende kan demonstrere grundlæggende forståelse for de regler, principper, konventioner og metoder, som det eksterne årsregnskab er opbygget af. Derudover kunne anvende disse på almindeligt forekommende transaktioner og begivenheder, sammenligne alternativer og herudfra vurdere regnskabets muligheder og begrænsninger, som kommunikationsmiddel til eksterne interessenter. Undervisningen sigter efter, at give den studerende et grundlæggende kendskab til det eksterne årsregnskabs opbygning, indhold og præsentation.

Økonomistyring: Formålet med modulet er at styre på et økonomisk grundlag. For at kunne dette, kræver det at man er i stand til at frembringe et økonomisk grundlag, som man kan træffe beslutninger ud fra. Det er derfor vigtigt at den studerende er i stand til både at frembringe et økonomisk beslutningsgrundlag, men også at den studerende er i stand til at træffe driftsøkonomisk korrekte beslutninger ud fra dette talgrundlag. I de senere år har ikke-finansiel information fået en mere central placering i økonomistyringen, og økonomistyringens evne til at understøtte virksomhedens strategi er blevet centralt, hvilket også afspejler sig i faget. Der vil både blive undervist i traditionelle danske økonomistyringsmodeller samt i internationale økonomistyringsmodeller og der vil blive lagt vægt på både finansiel og ikke-finansiel information. Der vil både blive undervist i traditionelle danske økonomistyringsmodeller samt i internationale økonomistyringsmodeller, og der vil blive lagt vægt på både finansiel og ikke-finansiel information.

Organisationsteori og kvalitativ metode: Modulet består i 3 integrerede dele: 1) organisationsteori, 2) kvalitativ metode, 3) projektarbejde. Faget har til formål at opbygge bredt funderet og anvendelsesorienteret viden og kompetencer til at forstå, undersøge og arbejde med organisationer som fænomen. Der arbejdes der med forskellige organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan en organisation og dens forskellige processer kan forstås og analyseres. De forskellige organisationsteoretiske perspektiver knyttes til deres respektive bagvedliggende videnskabelige metodetilgange. Organisationsfeltet anvendes således som genstandsfelt, når der trænes i brugen af de videnskabelige metodetilgange. Både organisationsteorien og de videnskabelige metodetilgange er en vigtig del af projektarbejdet.

På 4. Semester er temaet; virksomheders og organisationers virke i eksterne omgivelser. På dette semester lærer den studerende at analysere virksomhedens omgivelser, samt samspillet mellem virksomheden og omgivelserne. På dette semester arbejdes der med centrale erhvervsøkonomiske teorier og modeller. Denne teoretiske fordybelse er sammen med 3. Semester med til at danne grundlag for 5. Semesters virksomhedsprojekt.


Moduler og kurser på 4.Semester

Kvalitativ metode: Formålet med modulet er, at den studerende bliver i stand til at anvende forskellige statistiske modeller i forbindelse med udvikling af analyser af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Modulets indhold omfatter deskriptiv statistik, sandsynlighedsregning, stokastiske variable og deres fordelinger, stikprøver, estimation, hypotesetest og sammenligninger af to populationer, variansanalyse, simpel og multipel lineær regression samt logistisk regression. Disse emner gennemgås først teoretisk, og dernæst trænes færdighederne gennem øvelser. Dette suppleres yderligere med en serie af forelæsninger med fokus på praktisk anvendelse af statistik i forhold til erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Strategi og marketing inkl. projekt: Formålet med modulet er at arbejde med marketing og markedsanalyse samt strategiske teorier, modeller og perspektiver inden for erhvervsøkonomi.  Indholdet i modulet tager afsæt i virksomhedens eksterne omgivelser og omfatter dels et projektarbejde, der har til formål at anvende teorier, modeller og perspektiver på en problemstilling inden for marketing. De studerende kan selv vælge, om projektarbejdet tager udgangspunkt i en casevirksomhed, konkret virksomhed, flere virksomheder eller organisationer eller brancher.

På 5. semester arbejdes med ”Den hele virksomhed”. Der udarbejdes et virksomhedsprojekt med udgangspunkt i en konkret virksomhed. Projektet er det centrale dette semester. Derudover undervises i, organisation, strategi, regnskabs- og brancheanalyse. På dette semester lægges stor vægt på sammenhængen mellem erhvervsøkonomisk teori og praksis. Aalborg Universitet etablerer kontakter til erhvervsvirksomheder, og de studerende udarbejder projekter med udgangspunkt i disse virksomheders problemområder.


Moduler og kurser på 5.Semester

Finansiering: Formålet med modulet er at give de studerende en grundlæggende introduktion til finansiering og herunder de finansielle og regnskabsanalysemæssige problemstillinger i en virksomhed. Forelæsningerne tager udgangspunkt i virksomhedens finansielle problemstillinger og dens relation til dens aktionærer og kapitalmarkedet, ligesom forholdet mellem aktionærer og ledelse berøres.

Den hele virksomhed: Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed, hvortil de studerende i grupper, udarbejder en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling, der besvares ved anvendelse af erhvervsøkonomiske teorier og metoder. De studerende skal undersøge en virksomhed i mange dimensioner og på den måde søge at nå en helhedsorienteret analyse, hvor teori fra flere forskellige fagområder anvendes. Projektet skal vise, at den studerende har forskningsbaseret viden om erhvervsøkonomisk teori, -metode og -praksis, der kan anvendes til analyse af en konkret virksomhed /organisation. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis. 


6. semester

6. semester indeholder valgfag og bachelorprojekt. De studerende skal på dette semester udarbejde et bachelorprojekt, som kan tage udgangspunkt i et af de syv valgfag. Dog er det muligt også at inddrage teorier og metoder fra semestrets øvrige valgfag. For at specialisere dig inden for det erhvervsøkonomiske område vælger du dette semester to af de følgende valgfag:

 • International marketing
 • International business
 • Entrepreneurship og Innovation
 • Organisation og Strategi
 • Økonomistyring
 • Koncernregnskab
 • Forretningsmodeller

Efter en bachelor i Erhvervsøkonomi, kan du læse videre på en af følgende specialiseringer og få titlen cand.merc.

 • Organisation og Strategi
 • Økonomistyring
 • Revision
 • International Business Economics (engelsksproget)
 • International Marketing (engelsksproget)
 • Innovation Management (Beijing, Kina) (engelsksproget)

Læs projekter skrevet af erhvervsøkonomistuderende i Projektbiblioteket:

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde