Forskning
Samarbejde

Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura tager 3 år, der hvert består af 2 semestre.

1. semester af erhvervsøkonomi-jurauddannelsen indledes med en grundig indføring i samfundet og de statslige organer, og de grundlæggende formueretlige fag erstatningsret og aftaleret. Desuden lærer du at anvende den juridiske metode i forbindelse med juridisk projektarbejde efter den problembaserede læringsmodel, der kendetegner Aalborg Universitet. Dette semester er samlæst med jurauddannelsen.

2. semester vil du fortsætte den juridiske undervisning samtidig med at påbegynde undervisningen i de økonomiske fag. Dels skal du stifte bekendtskab med folkeret og den grundlæggende statsforfatningsret, som definerer rammerne for domstolene, den offentlige forvaltning og Folketingets arbejde. Dels de økonomiske discipliner: Erhvervsøkonomi, finansiering og eksternt regnskab.

3. semester fortsættes undervisningen i metode med faget retsvidenskabsteori. Endvidere fortsættes undervisningen i jura med faget forvaltningsret, herunder kommunalret og faget erhvervsstrafferet. Sideløbende vil være undervisning i statistik.

4. semester omfatter undervisningen i købsret, obligationsret og tingsret. Uddannelsens internationale undervisning øges med EU-ret og international privatret. Undervisningen i de økonomiske fag omfatter økonomistyring og informatik med henblik på at give dig kompetence til at træffe beslutninger eller fremskaffe grundlaget for ledelsens beslutninger af såvel juridisk som økonomisk karakter med udgangspunkt i virksomhedens omkostningsstruktur, økonomistyringsmodeller, budgetter, årsrapporter m.v.

5. semester fortsættes undervisningen inden for formueret med selskabsret og mere obligationsret. Derudover stifter du bekendtskab med civilproces i et sådant omfang, at du kan agere sikkert i den juridiske verden, men dog ikke selv føre retssager for andre. Endvidere begynder undervisningen i skatteret, som har stor prioritet på uddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura på Aalborg Universitet.

6. semester er der undervisning i realisationsbeskatning, tingsret og insolvensret. Desuden kan du præge din uddannelsesprofil, idet du kan vælge et af flere økonomisk fag. Dette giver dig mulighed for at målrette dine kvalifikationer i forhold til de arbejdsopgaver og jobmuligheder, du ønsker dig efter endt uddannelse. Dette semester skal du også skrive dit bachelorprojekt om et selvvalgt emne - dog indenfor de fagområder, der indgår i uddannelsen. Du har således mulighed for at skrive et projekt i enten økonomi eller jura.

Juridiske fag

De juridiske fag behandler virksomhedens rettigheder og forpligtelser overfor kunder, leverandører, kreditgivere, ansatte og offentlige myndigheder.

Eksempler på juridiske problemstillinger kan være:
Hvornår er en aftale juridisk bindende? Hvordan er samspillet mellem EU og den danske lovgivning? Hvordan skal det offentlige træffe afgørelser, der berører borgeren eller en virksomhed? Hvordan beskattes virksomheder? Hvilke selskabsformer kan en virksomhed drives i, og hvad er fordele og ulemper ved valget? Hvordan ophører en aftale? Kan jeg få erstatning? Hvad må en bestyrelse, og hvad må en direktør?

Udover at du som studerende bliver i stand til at benytte juraen til at imødegå juridiske problemer i erhvervslivet, får du ligeledes undervisning i en række af de mere almene juridiske fag så som retshistorie, retsfilosofi, civilproces og erhvervsstrafferet, for at opnå en forståelse for juraen som en helhed.

Økonomiske fag

De økonomiske fag behandler en række grundlæggende erhvervsøkonomiske sammenhænge. Her er hovedvægten lagt på regnskab og økonomistyring, men også andre økonomiske områder blive behandlet så som finansiering og erhvervsøkonomi.

Du vil som studerende eksempelvis blive konfronteret med økonomiske problemstillinger, som kan opstå i en virksomhed, og du vil blive sat ind i, hvordan disse håndteres såvel internt som eksternt i virksomheden.

Eksempler på økonomiske problemstillinger kan være:
Hvordan fastsættes en vares pris? Hvordan påvirkes virksomhedens beslutninger af markedets struktur? Hvordan er virksomhedens regnskab udarbejdet, og hvilke bagvedliggende principper er anvendt? Hvordan forstås og sammenlignes regnskabet med andre regnskaber og budgetter? Hvordan besluttes om en virksomhed skal købe, leje, låne eller lease? Hvordan sammenlignes forskellige finansieringsmuligheder og låntyper?

Læs projekter skrevet af erhvervsjurastuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde