Forskning
Samarbejde

Elektronik, Diplomingeniør

Praktik

Som en del af din uddannelse til diplomingeniøruddannelse i Elektronik på Aalborg Universitet skal du i praktik i en virksomhed. Praktikken begynder på sidste del af 6. semester og varer indtil første del af 7. semester. Formålet med praktikken er, at du opnår praktiske erfaringer ud over projektarbejdet som supplement til undervisningen på uddannelsen. Ingeniørpraktikken har afgørende betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter, og du skal i løbet af praktikken lære om

 • planlægning
 • realisering af ingeniørmæssige løsninger ved anvendelse af teknisk viden
 • styring, drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg

På denne måde får du indsigt i en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel.

Det er dig selv, der har ansvaret for at finde en praktikplads. I løbet af uddannelsen vil du få mulighed for at opbygge gode kontakter med virksomheder, og måske er det hos en af dem, du finder din praktikplads.

Når du har fundet en virksomhed, som gerne vil modtage dig i praktik, skal du melde det til universitetet som udarbejder en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I virksomheden udpeges en praktikansvarlig, som er din kontaktperson under forløbet. I aftalen fastlægges læringsmål, arbejdsopgaver, praktikperiode, arbejdstid mm.

Under praktikopholdet skal du føre en dagbog, der skal fungere som en daglig rapportering om dagens forløb, først og fremmest om det arbejde, du har lavet.

Praktikrapporten skal udarbejdes efter samme overordnede retningslinjer, som du har lavet projektrapporter efter på tidligere semestre.

Dog skal praktikrapporten også omfatte:

 • Beskrivelse af virksomheden – herunder organisation
 • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområder
 • Oversigt over de arbejdsområder, som du har været involveret i
 • Gennemgang af mindst ét af de faglige emner, som du har beskæftiget dig med under praktikopholdet. Gennemgangen omfatter – i det omfang det er relevant – problemanalyse, teori, metoder, modeller, løsningsforslag, implementering, test, konklusion mm.
 • Den dagbog, du har ført under praktikken
 • Analyse af det udbytte, du fagligt, arbejdsmæssigt og socialt har fået af praktikopholdet
 • Erfaringer fra praktikopholdet og evt. forslag til ændringer af studieordning, procedurer mm.
 • Refleksion over vidensudveksling mellem virksomheden og Aalborg Universitet.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold