AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MAN LÆRER AT FORHOLDE SIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE”

Andreas Larsen, studerende

På diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg får du både praktisk erfaring og teoretisk viden, der giver dig kendskab til alle faserne i en byggeproces, der er relevante for en bygningsingeniør. Du får kompetencer inden for fx beregning, skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer, projektledelse, økonomistyring og koordinering, som alle er vigtige elementer i hele processen.

Du lærer også om de miljø-, økonomi-, sundheds- og samfundsmæssige faktorer, der spiller en rolle og skal tages højde for i planlægningen af hvert enkelt byggeprojekt – fx reducering af energiforbrug, bæredygtige miljøforhold, sikker infrastruktur, rent drikkevand, sundt indeklima osv. Din viden bygges op omkring grundlæggende teknologisk viden og naturvidenskabelige værktøjer som matematik, fysik, kemi, sandsynlighedsregning og statistik.

Du lærer om fx:

 • Byområders infrastrukturelle anlæg
 • Bygningens konstruktion og energiforbrug
 • Mekanik
 • Termodynamik
 • Afløbsteknik
 • Hydraulik
 • Ingeniørgeologi og geoteknik
 • Vej- og trafikteknik
 • Bygningsmaterialers mekanik

”DET, JEG ER VILD MED VED AT LÆSE PÅ AALBORG UNIVERSITET, ER, AT VI LÆRER ENORMT MEGET AF AT ARBEJDE I TEAMS”

Andreas Larsen, studerende på Byggeri og Anlæg

Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg består af syv semestre og udbydes med fire forskellige specialiseringer.

1.-5. semester

Frem til 6. semester udgør kurserne halvdelen af tiden, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Sammen med din projektgruppe bruger I jeres praktiske erfaringer og teoretiske viden til at løse en problemstilling, der forekommer i den virkelige verden.

Fra 5. semester følger du din valgte specialisering. I de følgende afsnit kan du læse mere om de enkelte semestres indhold, eller du kan springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne ved at bruge følgende links:

6.semester

6. semester er der en kombination af kurser og virksomhedspraktik. 

7. semester

dit sidste semester afslutter du din praktik og skriver afgangsprojekt.


1. SEMESTER:
virkelighed og modeller

Som det første på 1. semester lærer du at arbejde med et projekt, og hvordan du systematisk analyserer og løser problemer. Du introduceres for bygge- og anlægssektoren med faglige vejledere fra overbygningslinjerne og opgaver fra virkelighedens byggeprojekter. På denne måde får du en grundlæggende forståelse for fagets teorier, metoder og problemstillinger.

I løbet af semesteret arbejder du blandt andet med, hvordan en bygning eller et anlæg er konstrueret. Hvad skal der til for, at en bygning eller et anlæg er godt, og at det rent faktisk kan bruges til det, der er meningen? Du får kendskab til bygningsingeniørernes værktøjer og metoder, og der lægges vægt på den praktiske anvendelse af matematikken.

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg (10 ECTS)

KURSER

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
   

2. SEMESTER:
modellernes virkelighed

Bygninger og anlæg varer ikke evigt, men hvad kan og skal de kunne holde til? 2. semester handler især om last og bæreevne i bygninger. Hvordan vælges de helt rigtige materialer og den rigtige metode til et konkret byggeri? Du får øvelse i en mere teknisk og naturvidenskabelig tilgang til projektarbejdet, som lægger vægt på beregninger af last og bæreevne for stålkonstruktioner. Du skal kunne vurdere forskellige løsningsforslag og vælge den bedste løsning på baggrund af din viden.

PROJEKT

 • Grundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri og anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
   

3. SEMESTER:
byområders infrastrukturelle anlæg

På 3. semester er der fokus på udvikling af byområder. Du kommer til at planlægge, projektere og dimensionere anlæg til vej- og stitrafik samt regn- og spildevand i et byområde, hvor du hele vejen igennem skal tage hensyn til fremtidig udvikling i både trafik og klima. Du lærer også, hvordan du kan tage hensyn til jordbund og andre forhold, der er af stor betydning for de infrastrukturelle anlæg. 

PROJEKT

 • Byområders infrastrukturelle anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Afløbsteknik og hydraulik (5 ECTS)
 • Ingeniørgeologi og geoteknik (5 ECTS)
 • Vej- og trafikteknik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Projektering af Støvring Ådale
 • Projektering af Nørresundby Havnefront
 • Projektering af ”City In Between”


4. SEMESTER:
bygningens konstruktion og energiforbrug

På dette semester arbejder du med bygningens konstruktion både ude og inde. Du får derfor til opgave at konstruere en bygning, hvor du skal være opmærksom på, at indeklimaet er i orden. Som grundlag for dette lærer du at mestre konstruktionsfaglige principper og standarder, som er byggeriets grundpiller.

Du kommer også til at beskæftige dig med energiforbrug, hvilket er et væsentligt og samfundsrelevant tema. Du lærer om både træ- og betonkonstruktioner og kommer til at se på, hvordan valg af konstruktion spiller sammen med energiforbrug, indeklima og bygningens modstand mod vind og vejr.

PROJEKT

 • Bygningens konstruktion og energiforbrug (15 ECTS)

KURSER

 • Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug (5 ECTS)
 • Videregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton) (5 ECTS)
 • Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Projektering af dele af ny universitetsbygning i Odense (beton- og trækonstruktioner, klimaskærm og energiforbrug)
 • Projektering af dele af ny tinglysningsretsbygning i Hobro (beton- og trækonstruktioner, klimaskærm og energiforbrug)

 


FRA 5. SEMESTER
VÆLGER DU DIN SPECIALISERING:Specialisering: 
Bygge- og anlægskonstruktion

5. SEMESTER: PROJEKTERING OG FUNDERING AF EN RUMLIG STÅLKONSTRUKTION

På 5. semester arbejder du med at planlægge, projektere, fundere og dimensionere bærende konstruktioner i bygninger. Det er ofte stålkonstruktioner, der udgør de bærende elementer i større byggerier. Ud fra en arkitekttegning skal du kunne komme med løsningsforslag til en bygningsbærende konstruktion og fundament således, at den tager hensyn til de belastninger, den kan blive udsat for i forbindelse med vejr, vind, brand mm.

PROJEKT

 • Projektering og fundering af en rumlig stålkonstruktion (15 ECTS)

KURSER

 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet (5 ECTS)
 • Fundering og jordtryk (5 ECTS)
 • Betonteknologi/ Byggematerialeteknologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Design af den bærende konstruktion og fundering af Musikkens Hus i Aalborg
 • Design af den bærende konstruktion og fundering af arkitekttegnet skolegårds overdækning


6. SEMESTER

På 6. semester skal du i virksomhedspraktik. Praktikperioden svarer til et semester og påbegyndes ca. i midten af 6. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver fra det virkelige liv. Opholdet er en givende forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse. Yderligere er det en rigtig god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet. Du skal ikke skrive projekt på semestret, men følge de tre kurser, som er angivet nedenfor.

KURSER

 • Spændbeton, elementbyggeri og interimskonstruktioner (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Dynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter uddannelsen med at skrive dit afgangsprojekt.

diplomingeniørpROJEKT

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • CWO Company House: Projektering af bygge- og anlægskonstruktion
 • Integreret projektering og informationsudveksling: Anvendelse af 3D-bygningsmodeller
 • Skivebygningers stabilitet

Specialisering:
Indeklima og Energi5. SEMESTER: BYGNINGENS INDEKLIMA OG INSTALLATIONER

På dette semester lærer du om at optimere en bygnings indeklima og energiforbrug, så den bliver mere miljøvenlig. Du lærer, at se på en bygning med klimatekniske øjne. Hvordan kan en bygnings installationer og indeklima optimeres, så energiforbruget minimeres. Hvordan sikres et godt indeklima, der opfylder bygningens brugsformål? Disse problemstillinger kommer du til at arbejde med.

PROJEKT

 • Bygningens indeklima og installationer (15 ECTS)

KURSER

 • Ventilationsteknik (5 ECTS)
 • Analyse og måling af indeklima (5 ECTS)
 • Varme- og køleteknik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Gug skole: bygningens indeklima og ventilation
 • Ventilation i Nanobygningen, AAU


6. SEMESTER

På 6. semester følger du 2 kurser og påbegynder din virksomhedspraktik, som løber hen over en periode, der svarer til et semester. Praktikken giver dig praktisk erfaring med opgaver og arbejdsgange i den virkelige verden, og du får mulighed for at afprøve den viden, du har samlet indtil da. Opholdet er en forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse. Samtidigt er det en god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet.

KURSER

 • Energiproducerende og –omformende systemer (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Styring og analyse af bygningers energisystemer


7. SEMESTER

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter din diplomingeniøruddannelse med et afgangsprojekt.

diplomingeniørpROJEKT

 • Emne efter eget valg (20 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Energirenovering af kontorbygning


Specialisering:
Vand og Miljø5. SEMESTER: vandforsyning

En ingeniør inden for vand og miljø arbejder med at skaffe vand nok til vores behov og at sørge for, at vi undgår at forurene vandmiljøet. Du lærer at navigere og begå dig i et felt præget af mange og ofte modstridende interesser centreret omkring fx naturbeskyttelse og ressourceudnyttelse. Du lærer at udforme vandforsynings- og afløbssystemer og planlægge, hvordan grundvandsressourcerne udnyttes og beskyttes således, at der samtidigt tages vare på vandløb og fjord- og havmiljø.

Du har mulighed for at udføre forsøg i laboratoriet og foretage målinger i naturen samt arbejde med avancerede computermodeller.

PROJEKT

 • Vandforsyning (15 ECTS)

KURSER

 • Hydrologi (5 ECTS)
 • Vandbehandling og distribution (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Vandforsyning til Skagen
 • Grundvandsindvinding: Vandindvinding og vandforsyning i Skagen


6. SEMESTER

På 6. semester skal du i praktik i en virksomhed. Praktikken har en varighed svarende til et semester og begynder ca. i midten af 6. semester.

I løbet af dit praktikophold gør du dig dine egne erfaringer med opgaver og arbejdsgange på arbejdsmarkedet. Opholdet er en forberedelse til det, der venter dig som færdiguddannet. Praktikken er også en god mulighed for at skabe brugbare kontakter til erhvervslivet.

KURSER

 • Afstrømning af regn- og spildevand (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Grundlæggende spildevandsrensning (5 ECTS)


7. SEMESTER

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter uddannelsen som diplomingeniør med at skrive dit afgangsprojekt.

diplomingeniørpROJEKT

Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Frisholmparken: håndtering af regnvand

Specialisering: 
Veje og Trafik5. SEMESTER: VEJANLÆG I DET ÅBNE LAND

Trafiksystemerne er en naturlig del af vores hverdag. Du kommer til at arbejde med en konkret, større vej, hvor du lærer at planlægge, formgive og indplacere et vejanlæg i landskabet samt at dimensionere og projektere det. Du skal tage hensyn til trafikken og dens udvikling såvel som til det miljø, vejen skal ligge i, jordbundsforhold og vejens naboejendomme. Du undervises desuden i brugen af avancerede computerværktøjer til beregning og præsentation af vejprojekter.

PROJEKT

 • Vejanlæg i det åbne land (15 ECTS)

KURSER

 • Geometrisk vejprojektering (5 ECTS)
 • Vejens opbygning, fundering og belægning (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Omfartsvej om Brovst og Halvrimmen henholdsvis om Saltum i Jammerbugt Kommune.
 • Omfartsvej om Sindal i Hjørring Kommune
 • Omfartsvej om Haderup i Herning Kommune

 


6. SEMESTER
kurser og praktik

På 6. semester følger du 3 kurser og du skal i praktik i en virksomhed. Praktikken løber over en periode, der svarer til et semester fra midten af 6. semester.

Virksomhedspraktikken giver dig mulighed for at afprøve din viden og få praktisk erfaring som forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse. Det er også en god mulighed for at skabe et netværk allerede inden, du er færdiguddannet.

KURSER

 • Vejforvaltning (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Vej- og trafikdatabehandling (5 ECTS)

7. SEMESTER
praktik og afgangsprojekt

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter semestret med at skrive dit afgangsprojekt.

diplomingeniørpROJEKT

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Karup Omfartsvej
 • Trafikdifferentiering og beboerne


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.
 MERE INFO OM byggeri og anlæg?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

læs mere om praktik- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde