Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør, Esbjerg

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MAN KOMMER UD OG PRØVER TEORI AF I VIRKELIGHEDEN VED AT LAVE FORSØG OG MÅLINGER, SOM MAN EFTERFØLGENDE DISKUTERER OG ANALYSERER I SIN GRUPPE”

Andreas Larsen, studerende

På diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg får du både teoretisk viden og praktisk erfaring, der giver dig overblik over alle faserne i en byggeproces, hvor en bygningsingeniør er involveret. Du får kompetencer inden for fx skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer, beregning, økonomistyring, projektledelse og koordinering, som bruges i hele processen.

Samtidig får du kendskab til de miljø-, økonomi-, sundheds- og samfundsmæssige faktorer, der spiller en rolle og skal tages højde for i planlægningen af hvert enkelt projekt – fx reducering af energiforbrug, bæredygtige miljøforhold, sikker infrastruktur, rent drikkevand, sundt indeklima osv. Din viden bygges op omkring grundlæggende teknologisk viden og naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi.

”JEG FINDER DEN PROBLEMBASEREDE LÆRING OG GRUPPEARBEJDET PÅ AAU MEGET TILTALENDE, FORDI DET RUSTER MIG TIL DET ARBEJDSMARKED, SOM JEG GÅR I MØDE EFTER ENDT UDDANNELSE”

Anders Ejsing, tidligere studerende

Du lærer om fx:

 • Mekanik
 • Termodynamik
 • Statik
 • Geoteknik
 • Varmetransmission
 • Strømningsmekanik
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet
 • Installationsteknik
 • Projektledelse og økonomi
 • Dynamik og udmattelse

Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg løber over syv semestre. Frem til 6. semester udgør kurserne halvdelen af tiden og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Sammen med din gruppe bruger du teoretisk viden og praktisk erfaring som grundlag for at løse en problemstilling fra den virkelige verden. 6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

”DET ER RART, AT DET IKKE KUN ER REN TEORI, MEN AT DE MANGE FORELÆSNINGER OGSÅ KAN BRUGES TIL NOGET”

Julie Grønlund-Mikkelsen, studerende


1. SEMESTER:
Grundlæggende bygningskonstruktion

På 1. og 2. semester lærer du at arbejde problembaseret i en projektgruppe/-team. Det vil bl.a. sige, at du lærer at opstille og nå mål for projektarbejdet, og at du lærer på systematisk vis at analysere og løse problemer.

På 1. semester ser du på, hvordan en bygning egentlig er designet/udformet og konstrueret. Hvad skal der til for at en bygning er bæredygtig samt robust, og at den rent faktisk kan bruges til det, den er tiltænkt? Du bliver introduceret for grundlæggende metoder, som bygningsingeniører anvender til projektering, skitsering og beregning af en bæredygtig og robust bygning eller bygningskonstruktion. Du bliver også introduceret for anvendelse af strukturerede og matematiske metoder.

PROJEKT

 • Teknisk rapportskrivning – virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Grundteknisk kursus i byggeri og anlæg (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Vind omkring høje bygninger
 • Hvad skal der til for at gøre Esbjergs centrale bydel mere spændende?
 • Hvad kan der gøres for at forbedre p-forholdene ved Esbjerg Idrætspark?

2. SEMESTER:
Projektering af bygningskonstruktioner - etagebyggeri eller brokonstuktioner

Valgfrit tema: Hvad kan og skal en bygning eller bro kunne holde til? På 2. semester sættes der fokus på last og bæreevne i bygningskonstruktioner eller brokonstruktioner. Hvordan vælger man de rigtige materialer og det rigtige design eller udformning til en konkret bygning eller bro?

På 2. semester er der en mere teknisk tilgang til projektarbejdet, som har fokus på beregninger af last og bæreevne for bærende bygnings- eller brodele og konstruktionselementer. Du skal kunne vurdere forskellige løsningsforslag og med din viden om projektets mål kunne vælge det bedste. Desuden introduceres BIM principper, computer modellering og visualisering af bygningskonstruktionen i CAD.

PROJEKT

På 2. semester vælges projektarbejdet indenfor konstruktion alene eller sammen med et emne inden for veje og trafikområdet. (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Etagebyggeri til kombineret erhverv og boliger
 • Etagebyggeri af træ – muligheder og begrænsninger
 • Stibroer for lette trafikanter

3. SEMESTER:
Design af bærende konstruktioner

På 3. semester er der fokus på design og udførelse af bærende konstruktionsdele og -elementer. Hvordan udformes robuste og elegante bygninger, hvordan samles bygningselementer sikkert og hvordan laves et godt fundament? Du kommer til at analysere og kontrolberegne/dimensionere stålelementer og –rammer samt samlinger efter valg af samlemetode og materiale. Anvendelse af strukturerede og matematiske metoder udbygges med tilhørende rumlige last- og styrkeberegninger i forhold til aktuel lovgivning og praksis i henhold til standarder.

PROJEKT

 • Infrastrukturelle anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Vej- og trafikteknik (5 ECTS)
 • Videregående statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Projekt for omfartsvej om Ribe
 • Projekt for aflastning af Rute 11
 • Projekt for omfartsvej omkring Vejen

4. SEMESTER:
Bæredygtigt byggeri 

Hvordan bruger man bæredygtige materialer i en bygning eller bygningskonstruktion, og hvad er fordelene og ulemperne?

På 4. semester skal du arbejde med konstruktionsmaterialers levetid, stabilitet og langtidsegenskaber samt en livscyklusvurdering. Du skal sikre, at bygningskonstruktionen kan bære og har en godkendt robusthed med anvendelse af de nye materialer. Usikkerhed og risikovurdering i forhold til bæreevne og robusthed, samt fx brand, er centrale temaer for den bæredygtige bygningskonstruktion.

PROJEKT

 • Projektering af en stålrammebygning (15 ECTS)

KURSER

 • Geoteknik (5 ECTS)
 • Stålkonstruktioner/ trækonstruktioner (5 ECTS)
 • Afløbsteknik/ betonkonstruktioner (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Projekt for halkonstruktion til maskinfabrik
 • Stålrammekonstruktion til flyhangar

5. SEMESTER:
Projektering af et betonkonstruktioner

I dag bygges mange byggerier med betonelementer. På 5. semester kommer du til at beskæftige dig med dette meget anvendte byggemateriale og dets anvendelsesmuligheder.

Du lærer at dimensionere byggerier med betonelementer, så de får den rette styrke, robusthed og stabilitet. Her kan det være vigtigt at tage hensyn til den jordbund, der bygges på. Hvis grundvandet står højt, skal det måske sænkes i en kortere eller længere periode for at stabilisere bygningen. Der vil være fokus på at understøtte teknisk dokumentation med supplerende beregninger udført vha. computerbaserede metoder. Desuden inddrages BIM principper, computer modellering og visualisering af bygningskonstruktionen i CAD.

PROJEKT

 • Projektering af betonelementbyggeri (15 ECTS)

KURSER

 • Varmetransmission og strømningsmekanik (5 ECTS)
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet (5 ECTS)
 • Betonteknologi/ byggematerialeteknologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Projektering af 5-etages kontorbygning på Esbjerg Havn
 • Projekt for 4-etages kontorbygning, Aalborg Universitet Esbjerg

6. SEMESTER:
Kurser og praktikophold

På 6. semester følger du først to kurser og begynder herefter din praktik i en virksomhed. Praktikken har en varighed af ét semester og begynder ca. i midten af 6. semester. Du får praktisk erfaring med opgaver, arbejdsgange og problemløsninger i det virkelige liv. Formålet med praktikopholdet er at forberede dig til det, der venter, når du er færdig med din uddannelse, og det er en god mulighed for at skabe et netværk og kontakter til erhvervslivet.

KURSER

 • Installationsteknik (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Dynamik og udmattelse (5 ECTS)

7. SEMESTER:
Praktik og afgangsprojekt

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter din diplomingeniøruddannelse med at skrive dit afgangsprojekt.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Projektering af et industrianlæg
 • Projektering af et boligbyggeri
 • Udformning af vejføringen ved et kryds


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.MERE INFO OM byggeri og anlæg?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde