AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør, Esbjerg

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”MAN KOMMER UD OG PRØVER TEORI AF I VIRKELIGHEDEN VED AT LAVE FORSØG OG MÅLINGER, SOM MAN EFTERFØLGENDE DISKUTERER OG ANALYSERER I SIN GRUPPE”

Andreas Larsen, studerende

På diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg får du både teoretisk viden og praktisk erfaring, der giver dig overblik over alle faserne i en byggeproces, hvor en bygningsingeniør er involveret. Du får kompetencer inden for fx skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer, beregning, økonomistyring, projektledelse og koordinering, som bruges i hele processen.

Samtidig får du kendskab til de miljø-, økonomi-, sundheds- og samfundsmæssige faktorer, der spiller en rolle og skal tages højde for i planlægningen af hvert enkelt projekt – fx reducering af energiforbrug, bæredygtige miljøforhold, sikker infrastruktur, rent drikkevand, sundt indeklima osv. Din viden bygges op omkring grundlæggende teknologisk viden og naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi.

”JEG FINDER DEN PROBLEMBASEREDE LÆRING OG GRUPPEARBEJDET PÅ AAU MEGET TILTALENDE, FORDI DET RUSTER MIG TIL DET ARBEJDSMARKED, SOM JEG GÅR I MØDE EFTER ENDT UDDANNELSE”

Anders Ejsing, tidligere studerende

Du lærer om fx:

 • Mekanik
 • Termodynamik
 • Statik
 • Vej- og trafikteknik
 • Geoteknik
 • Varmetransmission
 • Strømningsmekanik
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet
 • Installationsteknik
 • Projektledelse og økonomi
 • Dynamik og udmattelse

Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg løber over syv semestre. Frem til 6. semester udgør kurserne halvdelen af tiden og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Sammen med din gruppe bruger du teoretisk viden og praktisk erfaring som grundlag for at løse en problemstilling fra den virkelige verden. 6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

”DET ER RART, AT DET IKKE KUN ER REN TEORI, MEN AT DE MANGE FORELÆSNINGER OGSÅ KAN BRUGES TIL NOGET”

Julie Grønlund-Mikkelsen, studerende


1. SEMESTER:
virkelighed og modeller

På 1. semester får du øvelse i at arbejde med et projekt, og hvordan du systematisk kan analysere og løse problemer. Du lærer desuden om, hvordan en bygning er konstrueret. Hvad skal der til for at en bygning kan bruges til det, den er beregnet til? 

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg (10 ECTS)

KURSER

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Grundteknisk kursus i byggeri og anlæg (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Vind omkring høje bygninger
 • Hvad skal der til for at gøre Esbjergs centrale bydel mere spændende?
 • Hvad kan der gøres for at forbedre p-forholdene ved Esbjerg Idrætspark?

2. SEMESTER:
modellernes virkelighed

Hvad kan og skal en bygning eller et anlæg kunne holde til? Hvordan vælger man de helt rigtige materialer og den rigtige fremgangsmåde til et konkret byggeri? På 2. semester sættes der fokus på last og bæreevne i bygninger, og der vil være en mere teknisk og naturvidenskabelig tilgang til projektarbejdet, som har fokus på beregninger af last og bæreevne for konstruktioner. Du skal kunne vurdere forskellige løsningsforslag og kunne vælge den bedste fremgangsmåde baseret på din viden om projektets mål.

PROJEKT

Vælg ét emne:
Grundlæggende modeller og beregninger inden for

 • bygge- og anlægskonstruktion (15 ECTS)
 • veje og trafik samt konstruktion (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Etagebyggeri til kombineret erhverv og boliger
 • Etagebyggeri af træ – muligheder og begrænsninger
 • Stibroer for lette trafikanter

3. SEMESTER:
infrastrukturelle anlæg

På 3. semester er der fokus på veje. Hvordan finder man ud af, hvor man skal anlægge en vej, og hvordan sikrer man, at folk bruger den? Du kommer til at analysere og dimensionere veje både med hensyn til, hvor vejene skal ligge, og hvordan den enkelte strækning skal se ud – så fx regnvand hurtigt ledes væk fra vejen og ikke generer trafikanterne. Matematikken er her et af dine vigtigste hjælpemidler til at løse den slags opgaver, og kurserne på 3. semester har derfor fokus på at give dig kompetencer inden for dette fag.

PROJEKT

 • Infrastrukturelle anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Vej- og trafikteknik (5 ECTS)
 • Videregående statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Projekt for omfartsvej om Ribe
 • Projekt for aflastning af Rute 11
 • Projekt for omfartsvej omkring Vejen

4. SEMESTER:
projektering af en stålrammebygning

Hvad er fordelene og ulemperne ved brug af en stålramme i en bygning, og hvornår er det en god idé at gøre brug af en? På 4. semester bruger du arkitekttegninger som grundlag for at beregne stålrammer til bygninger. Du skal sikre, at rammen kan bære, og at den står på et holdbart fundament. Det er ingeniørens beregninger, der bestemmer bygningens stabilitet og holdbarhed.

PROJEKT

 • Projektering af en stålrammebygning (15 ECTS)

KURSER

 • Geoteknik (5 ECTS)
 • Stålkonstruktioner/ trækonstruktioner (5 ECTS)
 • Afløbsteknik/ betonkonstruktioner (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Projekt for halkonstruktion til maskinfabrik
 • Stålrammekonstruktion til flyhangar

5. SEMESTER:
projektering af et betonelement

Betonelementer bruges i dag meget i byggerier. På 5. semester kommer du til at beskæftige dig med beton som et byggemateriale og dets anvendelsesmuligheder. Du lærer at dimensionere byggerier med betonelementer, så de opnår den rette robusthed og stabilitet. Det kan fx være vigtigt at tage hensyn til den jordbund, der bygges på, fordi hvis fx grundvandet står højt, skal det eventuelt sænkes i en kortere eller længere periode for at stabilisere bygningen. Som bygningsingeniør er du på denne måde med til at gøre arkitektens tegninger til konkrete bygninger eller anlæg.

PROJEKT

 • Projektering af betonelementbyggeri (15 ECTS)

KURSER

 • Varmetransmission og strømningsmekanik (5 ECTS)
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet (5 ECTS)
 • Betonteknologi/ byggematerialeteknologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Projektering af 5-etages kontorbygning på Esbjerg Havn
 • Projekt for 4-etages kontorbygning, Aalborg Universitet Esbjerg

6. SEMESTER

På 6. semester følger du først tre kurser og begynder herefter din praktik i en virksomhed. Praktikken har en varighed af et semester og begynder ca. i midten af 6. semester. Du får praktisk erfaring med opgaver, arbejdsgange og problemløsninger i det virkelige liv. Formålet med praktikopholdet er at forberede dig til det, der venter, når du er færdig med din uddannelse, og det er en god mulighed for at skabe et netværk og kontakter til erhvervslivet.

KURSER

 • Installationsteknik (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Dynamik og udmattelse (5 ECTS)

7. SEMESTER

På 7. semester færdiggør du din praktik og afslutter din diplomingeniøruddannelse med at skrive dit afgangsprojekt.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Projektering af et industrianlæg
 • Projektering af et boligbyggeri
 • Udformning af vejføringen ved et kryds


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.MERE INFO OM byggeri og anlæg?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

læs mere om praktik- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde