AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By-, energi- og miljøplanlægning

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning er hvert semester bygget op om et tema inden for planlægning. Oversigten ovenfor viser uddannelsens samlede indhold og forløb.

PLANLÆGNING OG SAMFUND (1. SEMESTER)

I løbet af første studieår (1-2 semester) opbygger du den grundlæggende viden inden for faget og får introduceret nogle af de metoder og værktøjer, du vil skulle bruge som planlægger.

På 1. semester er temaet ”planlægning og samfund”. Her kommer I til at arbejde med udviklingen af løsninger, som både har afsæt i den lokale kontekst og de globale udfordringer, vi som samfund står overfor. Vægten lægges på at analysere en udvalgt sektor inden for by-, energi- og miljøplanlægning og hvordan planlægning virker, påvirker og former samfundet.

PROJEKTEKSEMPLER

 • Hvordan sikres fremtidens grønne fjernvarme i Aalborg?
 • Hvordan inddrages borgerne i planlægning af +BUS i Aalborg?
 • Hvordan sikres klimatilpasning med merværdi?
 • Hvordan skabes motivation og barrierer for industriel symbiose? – et casestudie af Aalborg Portlands overskudsvarme

KURSER

 • Planlægningens rammer og praksisser
 • Problembaseret læring
 • Matematik og naturvidenskab

PLANLÆGNING OG NATURRESSOURCER (2. SEMESTER)

På dette semester sættes der fokus på planlægningen af naturressourcer i både kurser og projektarbejde. For de forskellige typer af naturressourcer f.eks. vandressourcer, energiressourcer som sol, vind og biomasse og mineralske ressourcer som grus og ler er der behov for planlægning og regulering for at sikre en bæredygtig udnyttelse, der sikrer en forsyning også for fremtidige generationer. Semesteret fokuserer på hvad rammerne er for den bæredygtige planlægning og hvordan den kan udformes.

PROJEKTEKSEMPLER

 • Vilde bier og biodiversitet
 • Det danske landbrugs påvirkning på biodiversiteten
 • Inkluderende planlægning i områder med drikkevandsinteresser – Et casestudie af FC Beton i Drastrup
 • Kommunernes udpegninger af økologiske forbindelser – Hvordan kan de forbedres?

KURSER

 • Naturressourcer og samfundet
 • Geografisk informationsvidenskab & teknologi
 • Anvendt statistik

BYERNES UDFORDRINGER OG PLANLÆGNING (3. SEMESTER)

På dette semester lærer du at forstå og arbejde med udfordringerne byerne står overfor mht. bæredygtig udvikling og de mange forskellige måder byen bliver forsøgt planlagt på. Du får færdigheder til at analysere et specifikt bymæssigt område og kunne udarbejde en plan for det pågældende område. Sideløbende gennemføres kurser i by- og kommuneplanlægning, bygeografiske metoder samt planjura og arealreguleringssystemet.

PROJEKTEKSEMPLER

 • Cyklisme i Aalborg Midtby
 • Fra industriområde til erhvervsmetropol – en stationsnær udvikling
 • Klar på LAR – ET projekt om regnvandshåndtering i HF Havebyen Mozart
 • Varmeplanlægning i yderområder: Bæredygtig omskiftning i Stevns Kommune

KURSER

 • Planjura og regulering

Herudover vælges to af følgende valgkurser:

 • Bygeografi (Aalborg)
 • Bygeografiske metoder (Aalborg + København)
 • Bypolitik og planlægning (Aalborg + København)
 • Design af byens infrastrukturer (København)
 • Mobilitet og transportplanlægning (Aalborg)

BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR (4. SEMESTER)

Semesterets fokus er infrastruktur. Med infrastruktur forstås de fysiske og organisatoriske anlæg, der er nødvendige for samfundets funktion, herunder de energi-, transport- og miljømæssige infrastrukturer. Formålet med semestret er at give de studerende viden om infrastrukturer og deres funktion i samfundet, herunder hvordan disse kan forstås, benyttes og planlægges bæredygtigt.

PROJEKTEKSEMPLER

 • Bæredygtigt vejnet i Aabybro
 • Datacentrenes pres på den danske energiforsyning
 • Tilpasningskapaciteten i danske kommuners arbejde med planlægningen af de danske kyster
 • Elektrificering af jernbanen

KURSER

 • Samfundsøkonomi og projektevaluering
 • Miljøvurdering og scenarier
 • Energisystemanalyse

 

MILJØLEDELSE I VIRKSOMHEDER (5. SEMESTER)

Dette semester har et virksomhedsfokus, herunder miljøpåvirkninger og ressourceforbrug fra virksomhedernes aktiviteter. Formålet med semestret er at give de studerende viden om påvirkninger og ansvar for virksomhedernes påvirkninger på deres omgivelser; færdigheder til at kortlægge og analysere udvalgte virksomheders miljøforhold og miljøregulering, samt kompetencer til at opstille løsningsforslag og diskutere og vurdere forbedringspotentialer.

PROJEKTEKSEMPLER

 • Et skridt frem! Miljøarbejde i små og mellemstore virksomheder med Charlottenlund Travbane som case
 • Regnvandshåndtering på Kofoeds Skole
 • Miljøledelsessystem på Seritronic
 • Svin på Svanholm – Anvendelse af restprodukter som foder til økologiske svinehold

KURSER

 • Infrastrukturer og systemer
 • Organisering af virksomhedens miljøarbejde
 • Virksomhedens miljøpåvirkninger

6. SEMESTER: BACHELORPROJEKT

På 6. semester er der kun to kurser, således at der er tid til at fokusere på at skrive bachelorprojekt. Der er stor valgfrihed i forhold til projektemner og kurserne støtter blandt andet op om refleksioner over planlæggerens rolle.

PROJEKTEKSEMPLER

 • Utryghed i Gadehavegård – Fysiske tiltag med sociale fordele
 • Elektrificering af et lokalt varmesystem
 • Et multiple-casestudie af cirkulære forretningsmodeller i modebranchen
 • Forbedring af aktiv transport blandet Herningvej Skoles elever
 • Repræsentativt nærdemokrati: Et aktionsforskningsstudie af borgerdeltagelsen på Vestmøn

KURSER

 • Deltagelsesprocesser
 • Planlæggerens teorier og værktøjer

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde