AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bioteknologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Allerede på de første semestre gik vi i gang med at arbejde med projekter med reelle problemstillinger”

Anders Bundgård Sørensen, studerende

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi handler om at forstå og udnytte livets forskellige byggesten. Du arbejder på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og ingeniørvidenskab for at opnå bedst mulige kompetencer inden for feltet bioteknologi. Du får desuden et bredt kendskab til proteiner og DNA, og du lærer at arbejde i laboratorier og får stor praktisk erfaring inden for den procesorienterede del af bioteknologien.

Du lærer om fx:

 • Matematik og statistik
 • Enzymteknologi
 • Fysisk kemi og transportprocesser
 • Mikrobiologi
 • Organisk og uorganisk kemi
 • Biokemi
 • Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi
 • Reaktor- og procesmodellering
 • Kemiske enhedsoperationer
 • Modellering af heterogene processer

Semesteroversigt

1. sem: Enzymer og enzymteknologi
2. sem: Human biologi
3. sem: Eksperimentel bioteknologi
4. sem: Bioteknologisk analyse
5. sem: Homogene bioprocesser eller design og dimensionering af procesanlæg.
6. sem: Bachelorprojekt.

”Det har været spændende, at arbejde med ting, der stadig forskes meget i”

Ea Høegh Riis Nielsen, studerende

En stor del af bacheloruddannelsen i Bioteknologi foregår i laboratoriet. I laboratoriet lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, analysere problemstillinger og beskrive resultaterne af forsøgene. Du lærer bl.a. at dyrke naturlige og genmodificerede mikroorganismer og planter samt at fremstille proteiner og andre biologiske molekyler.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, hvorefter anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt samarbejde med forskningsmiljøerne og virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en relevant problemstilling.

”På AAU får du samtidig muligheden for at arbejde problemorienteret i grupper, hvilket både giver dig mulighed for at sparre og samarbejde med folk på tværs af faggrupperne, men også forbereder dig på et arbejdsliv, hvor samarbejde er et nøgleord”

Stine K. Østergaard, studerende


1. SEMESTER: ENZYMER OG ENZYMTEKNOLOGI

På første semester har du kurser inden for kemi og calculus, da disse sikrer og uddyber din kemiske og matematiske forståelse, som er en stor del af grundlaget for resten af uddannelsen. 1. semester handler desuden om enzymer og enzymteknologi. I projektarbejdet beskæftiger du dig med et eller flere enzymer, som er relevante for den bioteknologiske eller farmaceutiske industri, miljøet eller sundhedssektoren. Du kan fx fokusere på produktion af biodiesel, enzymer i vaskepulver eller i enzymers fysiologiske funktioner.

PROJEKT

 • Enzymteknologi I (5 ECTS)
 • Enzymteknologi II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Enzymer i vaskepulver
 • Proteasers rolle i spredning af kræft


2. SEMESTER: Human biologi

På 2. semester arbejder du med human biologi. I kurserne lærer du om almen biologi, videnskabsteori og lineær algebra. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du arbejder med organer, væv eller celler af menneskelig eller anden oprindelse med fokus på fx ernæring, diagnostik eller arvelige sygdomme.

PROJEKT

 • Human biologi (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metoder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Genotyping
 • Blodtransfusioner
 • Geno- og fænotypisk blodtypebestemmelse

3. SEMESTER: EKSPERIMENTEL BIOTEKNOLOGI

3. semester fokuserer på eksperimentel bioteknologi. I projektet arbejder du med celler eller bakterier – enten med fokus på specifikke organismers samspil med det omgivende miljø eller med komponenterne i et udvalgt systems vækstbetingelser og stofomsætning.

PROJEKT

 • Eksperimentel bioteknologi (15 ECTS)

KURSER

 • Fysisk kemi og transportprocesser (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og uorganisk kemi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Produktion af rekombinante proteiner/enzymer i mikroorganismer


4. SEMESTER: BIOTEKNOLOGISK ANALYSE

4. semester har fokus på bioteknologisk analyse. I løbet af projektarbejdet skal du i laboratoriet og producere data, som vil kunne anvendes til løsning af problemer i produktions-, udviklings - eller miljømæssige sammenhænge.

PROJEKT

 • Bioteknologisk analyse (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Sekundære metabolitter og lipider i Fusarium 

5. SEMESTER: HOMOGENE BIOPROCESSER ELLER DESIGN OG DIMENSIONERING AF PROCESANLÆG

På 5. semester kan du vælge at skrive projekt om enten homogene bioprocesser eller design og dimensionering af procesanlæg.

Vælger du at arbejde med homogene bioprocesser, bygger du dit projekt op omkring en mikrobiel eller enzymatisk katalyseret proces i en bioreaktor, hvor støkiometriske og kinetiske konstanter, der beskriver processen, bestemmes eksperimentelt.

Vælger du derimod design og dimensionering af procesanlæg, tager du udgangspunkt i en proces, fx en kemisk syntese eller en masseoverførselsproces, der beskrives gennem matematiske modeller, som anvendes til design og dimensionering af en opstilling. Ved at foretage opsamling af kritiske data, udarbejdes en strategi for styring og regulering af anlægget.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Homogene bioprocesser (15 ECTS)
 • Design og dimensionering af procesanlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Reaktor- og procesmodellering (5 ECTS)
 • Kemiske enhedsoperationer (5 ECTS)
 • Dataopsamling og procesregulering (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Undersøgelse og vækst i 'nye' marine bakterier
 • Probiotika: undersøgelse af vækst og produktdannelse i kulturer af mælkesyrebakterier
 • Vækst og produktion af sophorolipider i gær
 • Bioetanol fermenteringer på afrikansk sukkerrørs-melasse
 • High-cell densitets-kulturer af Galdieria sulphuraria

Se eksempler på projektbeskrivelser for 5. semester.


6. SEMESTER

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. I projektet fordyber du dig i et emne, som handler om enten heterogene processer, hvor du tager udgangspunkt i en biologisk produktionsproces baseret på immobiliserede enzymer, levende celler eller en separationsproces, som analyseres og karakteriseres eller procesanalyse, hvor du tager udgangspunkt i et eksisterende anlæg eller en del heraf – fx et membranbaseret separationsanlæg eller et kolonnebaseret anlæg.

Bachelorprojekt

Vælg ét emne

 • Heterogen biokatalyse (15 ECTS)
 • Procesanalyse (15 ECTS)

KURSER

 • Modellering af heterogene processer (5 ECTS)
 • Integreret procesmodellering (5 ECTS)
 • NMR & MS (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Lipasekatalyserede esterficeringsprocesser
 • Katalyseret syntese af biodiesel
 • β-galaktosidase katalyseret hydrolyse og transglykosylering
 • Glykosyltransferase katalyserede reaktioner
   

Se hvordan vores laboratorier ser ud

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.
 


kandidatmuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde