Forskning
Samarbejde

Biologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i Biologi bliver du klogere på den levende verden, der omgiver os. Foruden faglig indsigt i biologiens mange facetter arbejder du også med andre naturvidenskabelige fag, du kommer i laboratoriet og i felten, og du kommer til at at arbejde med mange aspekter af natur og miljø.

Semesteroversigt:

1. sem: Eksperimentel biologi  
2. sem: Feltbiologi
3. sem: Mikrobiel økologi eller Eksperimentel Zoologi
4. sem: Eksperimentel økologi eller Eksperimentel økotoksikologi
5. sem: Eksperimentel fysiologi
6. sem: Bachelorprojekt

I løbet af uddannelsen arbejder du også med:

 • Matematik og statistik
 • Organisk og fysisk kemi
 • Genetik og evolution
 • Mikrobiologi
 • Zoologi
 • Biokemi, molekylærbiologi og cellebiologi
 • Økologi og økotoksikologi
 • Data science
 • Marin biologi og limnologi
 • Human og zoofysiologi
 • Botanik og plantefysiologi

”Man kommer vidt omkring med projekter og har selv indflydelse på, hvad det skal indeholde”

Morten Larsen, studerende

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, og den anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og ofte i samarbejde med eksterne partnere.

Du kan kombinere Biologi med andre uddannelser og få en bredere profil, og uddannelsen giver kompetence til at undervise i biologi på gymnasiet. Hvis du kombinerer biologi med kemi, får du undervisningskompetence i hele tre fag – biologi, kemi samt bioteknologi.

En stor del af bacheloruddannelsen i Biologi foregår i laboratoriet eller i felten.

Laboratoriearbejde

I laboratoriet opnår du erfaring med at designe og tilrettelægge forsøg, analysere biologiske problemstillinger og beskrive og tolke eksperimentelle data. I laboratoriet studerer du bl.a. gener og biokemiske reaktioner, mikroorganismers økologi, planter og dyrs fysiologi, og giftigheden af miljøfremmede stoffer. Konkrete eksempler på arbejde i laboratorier er undersøgelser af miljøændringer på modelorganismer som f.eks. bananfluer, om mikroplastik hæmmer dyreplanton, insekter som foder til husdyr, og om planters fotosyntese og respiration reguleres af planternes indre ur.

Feltarbejde

Biologi er studiet af den levende natur, og uddannelsen bringer dig derfor ud til en række forskellige biotoper, hvor du laver praktisk feltarbejde både i akvatiske og terrestriske miljøer. Som studerende i Biologi har du desuden mulighed for at skrive projekter i samarbejde med Aalborg Zoo, hvor du ét semester også får kontorplads.

”I Aalborg laver vi et projekt hvert semester, hvor vi laver forsøg ude i den virkelige verden”

MORTEN LARSEN, STUDERENDE

1. SEMESTER: Eksperimentel biologi

1. semester fokuserer på eksperimentel biologi, hvor du undersøger og beskriver et udvalgt biologisk emne inden for biokemi, fysiologi eller adfærd i dyr eller planter i terrestriske eller akvatiske miljøer. Det eksperimentelle arbejde foregår under kontrollerede forhold i laboratoriet. I projektarbejdet anvender du nogle af ting, du lærer om i kurserne.

PROJEKT

 • Eksperimentel biologi I (5 ECTS)
  Eksperimentel biologi II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
  Calculus (5 ECTS)
  Problembaseret læring (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Hvilket potentiale har bananfluer for at kunne tilpasse sig klimaændringer
  CO2 udledning i forbindelse med produktionen af insektproduktion
  Betydningen af lys for planters fotosyntese


2. SEMESTER: FeltBIOLOGI

På 2. semester arbejder du med feltbiologi, som du kan forvente meget mere af senere på uddannelsen -  hvordan du designer dit feltarbejde ud fra en problemstilling i naturen, hvordan du indsamler og analysererprøver, og hvordan du inddrager statistik i analyse af dine data. I projektet kan du undersøge og beskrive en afgrænset biotop som fx et vandområde, et hedeareal eller en skov.

PROJEKT

 • Feltbiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Genetik og evolution (5 ECTS)
 • Anvendt statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Næringsbelastning i søer og vandløb
 • Effekten af afgræsning på biodiversitet

3. SEMESTER: MIKROBIEL ØKOLOGI eller eksperimentel zoologi

3. semester handler om mikrobiologi og zoologi. I projektet arbejder du med en mikrobiel økologisk problemstilling som fx mikroorganismers samspil med det omgivende miljø, betydningen af mikroorganismer for stofomsætning i forskellige miljøer eller du kan undersøge en udvalgt dyregruppe.

PROJEKT

Du vælger et projekt inden for ét af følgende emner

 • Mikrobiel økologi (15 ECTS)
 • Eksperimentel zoologi(15 ECTS)

KURSER

 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Zoologi (5 ECTS)
 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Kan antibakterielle midler skabe resistens hos bakterier?
 • Antibiotikaresistens i stuefluer
 • Hvordan påvirker planterødder mikrobiel aktivitet i jordens rodzone
 • Nye lægemidler fra svampe

Se et projekt, der er skrevet på 3. semester: Co-kultivering af fusarium graminearum og bakterier isoleret fra majs og brændenælde


4. SEMESTER: EKSPERIMENTEL ØKOLOGI eller Eksperimentel ØKOTOKSIKOLOGI

På 4. semester arbejder du med økologi og økotoksikologi. Du lærer om økologiske begreber samt principper, der anvendes ved beskrivelse af naturlige systemer og vurdering af kemiske og fysiske faktorers effekter på individer, populationer og økosystemer.

PROJEKT

 • Du vælger et projekt inden for ét af følgende emner
 • Eksperimentel økologi (15 ECTS)
 • Eksperimenteløkotoksikologi (15 ECTS)

KURSER

 • Molekylærbiologi og cellebiologi (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Måling af forskellige stoffers toksicitet hos dafnier fx hvor giftigt er glyphosat (virkemidlet i Round Up)
 • Giftighed af sekundære metabolitter
 • Blyforurening i kystområder
 • Økologiske konsekvenser af invasive arter

Se et projekt, der er skrevet på 4. semester: Biodiversitet af invertebrater i og omkring læhegn

5. SEMESTER: EKSPERIMENTEL FYSIOLOGI

På 5. semester er omdrejningspunktet eksperimentel fysiologi i mennesker, dyr og planter. Kursernes indhold integreres i projektet, hvor du a arbejder med udvalgte organismers anatomiske, morfologiske, fænologiske, adfærdsmæssige, fysiologiske og/eller biokemiske tilpasninger til det omgivende miljø.

PROJEKT

 • Eksperimentel fysiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Dyrefysiologi og human fysiologi (5 ECTS)
 • Botanik og plantefysiologi (5 ECTS)
 • Kort og planer for det åbne land (5  ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Diætanalyse af dyr med henblik på konkurrence mellem to arter
 • Adfærdsanalyse af bavianerne i zoo
 • Lille Vildmoses bæreevne for større græssere (fx elge)
 • Hvilke miljøsignaler inducerer udvikling af frosttolerance i overvintrende planter

Se et projekt, der er skrevet på 5. semester: Adfærdsstudie af Californiske søløver (Zalophus californianus) i Aalborg Zoo: Adfærdsmønstre og indflydelsen af publikums tilstedeværelse derpå


6. Bachelorprojekt

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. I projektet fordyber du dig i et emne inden for biologi, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre og ofte tilknyttet igangværende forskning på Institut for Kemi og Biovidenskab. Formålet med bachelorprojektet er, at du får teoretisk og praktisk erfaring med at arbejde med et udvalgt biologisk område.

Bachelorprojekt

 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

KURSER

 • Limnologi (5 ECTS)
 • Marin biologi (5 ECTS)
 • Data science (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ BACHELORPROJEKTER

 • Forholdet mellem tangloppers græsning og næringsstofkoncentrationen på søsalat
 • Søgræssets udbredelse i Limfjorden
 • Undersøgelse af kvaliteten af Vildsted Sø
 • Søsalats respons på eutrofiering

LÆS BIOLOGI SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

På etfagsuddannelsen læser du udelukkende Biologi, og når du har bestået både din bachelor- og din kandidatuddannelse, ender du med titlen cand.scient. i Biologi.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Biologi er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Kemi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Biologi. Hvis du fx læser din uddannelse i Biologi og Engelsk, bliver din titel cand.scient. i Biologi og Engelsk, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning

kandidatmuligheder

 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk