AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Aalborg-modellen fungerer rigtig godt for mig, fordi man for lov til at arbejde med reelle problemstillinger i tæt samarbejde med andre nysgerrige studerende og kompetente forskere. Der er fart på og diskussionerne når typisk nye højder”

Carina Rabjerg Pedersen, studerende

På bacheloruddannelsen i Biologi bliver du klogere på den levende verden, der omgiver os. Foruden faglig indsigt i fagfeltet biologi lærer du også at gennemskue, hvordan samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige prioriteringer påvirker vores miljø.

Semesteroversigt:

1. sem: Feltbiologi
2. sem: Eksperimentel biologi
3. sem: Mikrobiel økologi
4. sem: Eksperimentel økologi og økotoksikologi
5. sem: Population eller Eksperimentel fysiologi
6. sem: Akvatisk biologi

I løbet af uddannelsen arbejder du med:

 • Feltbiologi
 • Matematik og statistik
 • Organisk og fysisk kemi
 • Mikrobiologi
 • Zoologi
 • Biokemi
 • Økologi og økotoksikologi
 • Evolution og populationsbiologi
 • Dyrefysiologi og human fysiologi
 • Botanik og plantefysiologi
 • Limnologi
 • Marin biologi
 • Miljøvurdering og forvaltning

”Man kommer vidt omkring med projekter og har selv indflydelse på, hvad det skal indeholde”

Morten Larsen, studerende

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og eksterne partnere. Sammen med din gruppe bruger I teorier og metoder til at finde løsninger på problemstillinger fra den virkelige verden.

Du kan kombinere Biologi med andre uddannelser og få en bredere profil. Herefter kan du fx undervise i biologi på gymnasiet.

En stor del af bacheloruddannelsen i Biologi er baseret på laboratorie- og feltarbejde.

Laboratoriearbejde

I laboratoriet opnår du erfaring i at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere biologiske problemstillinger og at beskrive og tolke resultaterne af forsøgene. I laboratoriet studerer du bl.a. gener og biokemiske reaktioner, mikroorganismers fysiologi og økologi, planter, fisk og andre større dyr, og den menneskelige fysiologi. Konkrete eksempler på arbejde i laboratorier er undersøgelser af temperaturstress på bananfluer, tørketolerance i bænkebidere, fotosyntese i vandplanter eller filtrering af bakterier i dafnier.

Feltarbejde

Biologi er studiet af den levende natur, og uddannelsen bringer dig derfor ud til en række forskellige biotoper, hvor du laver praktisk feltarbejde både i akvatiske miljøer og på land. Som studerende i Biologi har du desuden mulighed for at skrive projekter i samarbejde med Aalborg Zoo.

”I Aalborg laver vi et projekt hvert semester, hvor vi laver forsøg ude i den virkelige verden”

MORTEN LARSEN, STUDERENDE

 

1. SEMESTER: Feltbiologi

1. semester handler om biologi i nærmiljøet. Du introduceres til det feltarbejde, du kan forvente meget mere af senere på uddannelsen -  hvordan du designer dit feltarbejde ud fra en virkelig problemstilling, og hvordan du indsamler feltprøver. I projektet kan du undersøge og beskrive et afgrænset system som fx et vandområde, et hedeareal eller en skov, som er blevet påvirket af for mange næringsstoffer.

PROJEKT

 • Feltbiologi I (5 ECTS)
 • Feltbiologi II (10 ECTS)

KURSER

 • Almen kemi (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Eutrofiering (næringssaltbelastning) i søer og vandløb
 • Kornsorters respons på forskellige mængder gødning
 • Afgræsning og effekten på biodiversitet


2. SEMESTER: EKSPERIMENTEL BIOLOGI

På 2. semester arbejder du med eksperimentel biologi, hvor du undersøger og beskriver udvalgte områder inden for biokemi, fysiologi adfærd eller andre tilpasninger hos udvalgte dyr eller planter til livet i terrestriske eller akvatiske miljøer. Det eksperimentelle arbejde foregår under kontrollerede forhold fx i laboratoriet. I projektarbejdet integreres kursernes indhold.

PROJEKT

 • Eksperimentel biologi (15 ECTS)

KURSER

 • Almen biologi (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)
 • Fagenes videnskabsteori og metode (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Hvilket potentiale har bananfluer til at kunne tilpasse sig klimaændringer
 • CO2 udledning i forbindelse med kødproduktionen i forhold til insektproduktion


3. SEMESTER: Mikrobiel økologi

3. semester handler om mikrobiel økologi. I projektet arbejder du med en mikrobiel økologisk problemstilling som fx mikroorganismers samspil med det omgivende miljø, betydningen af mikroorganismer for stofomsætning i forskellige miljøer eller samspillet mellem flere grupper af mikroorganismer.

PROJEKT

 • Mikrobiel økologi (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Zoologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Kan antibakterielle midler skabe resistens hos bakterier?
 • Spredningen af antibiotikaresistens ved hjælp af husfluen
 • Hvordan påvirker planterødder mikrobiel aktivitet i jordens rodzone
 • Nye lægemidler fra svampe

Se et projekt, der er skrevet på 3. semester: Co-kultivering af fusarium graminearum og bakterier isoleret fra majs og brændenælde


4. SEMESTER: EKSPERIMENTEL ØKOLOGI OG ØKOTOKSIKOLOGI

På 4. semester arbejder du med økologi og økotoksikologi. Du lærer om økologiske begreber samt principper, der anvendes ved beskrivelse af naturlige systemer og vurdering af kemiske og fysiske faktorers effekter på individer, populationer og økosystemer. I projektet bliver du desuden fortrolig med relevante kvalitative og kvantitative metoder herunder forsøgsplanlægning og databehandling.

PROJEKT

 • Eksperimentel økologi og økotoksikologi (15 ECTS)

KURSER

 • Anvendt statistik (5 ECTS)
 • Biokemi (5 ECTS)
 • Økologi og økotoksikologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Måling af forskellige stoffers toksicitet hos dafnier fx hvor giftigt er glyphosat (virkemidlet i Round Up)
 • Giftighed af sekundære metabolitter
 • Blyforurening i kystområder
 • Fysiologisk og adfærdsmæssige tilpasninger til temperaturstress hos bananfluer

Se et projekt, der er skrevet på 4. semester: Biodiversitet af invertebrater i og omkring læhegn

5. SEMESTER: Population eller eksperimentel fysiologi

På 5. semester er omdrejningspunktet populationsbiologi eller eksperimentel fysiologi. Kursernes indhold integreres i projektet, hvor du afhængigt af valgt emne arbejder med enten faktorer, der kontrollerer en arts udbredelse i naturen, herunder indflydelse af tilgængelig føde, konkurrence og naturlige fjender eller med udvalgte organismers anatomiske, morfologiske, fænologiske, adfærdsmæssige, fysiologiske og/eller biokemiske tilpasninger til det omgivende miljø.

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Populationsbiologi (15 ECTS)
 • Eksperimentel fysiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Evolution og populationsbiologi (5 ECTS)
 • Dyrefysiologi og human fysiologi (5 ECTS)
 • Botanik og plantefysiologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Diætanalyse af dyr med henblik på konkurrence mellem to arter
 • Vindmøllers påvirkning på dyrelivet
 • Adfærdsanalyse af bavianerne i zoo
 • Lille Vildmoses bæreevne for større græssere (fx elge)
 • Kortlægning af levesteder for rødlistede og andre sjældne arter i Høstemark Skov

Se et projekt, der er skrevet på 5. semester: Adfærdsstudie af Californiske søløver (Zalophus californianus) i Aalborg Zoo: Adfærdsmønstre og indflydelsen af publikums tilstedeværelse derpå


6. SEMESTER: Akvatisk biologi

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. I projektet fordyber du dig i et emne inden for akvatisk biologi, som ligger i naturlig forlængelse af de tidligere semestre. Formålet med bachelorprojektet er, at du får teoretisk og praktisk indsigt i udvalgte akvatiske organismers biologi, de fysisk-kemiske forhold samt miljøforhold i et eller flere akvatiske økosystemer.

Bachelorprojekt

 • Akvatisk biologi (15 ECTS)

KURSER

 • Limnologi (5 ECTS)
 • Marin biologi (5 ECTS)
 • Miljøvurdering og forvaltning (5 ECTS)

Eksempler på bachelorprojektemner

 • Forholdet mellem tangloppers græsning og næringsstofkoncentrationen på søsalat
 • Søgræssets udbredelse i Limfjorden
 • Undersøgelse af kvaliteten af Vildsted Sø
 • Søsalats respons på eutrofiering (eutrofiering = for meget næring i fx en sø eller i et vandløb)


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 

kandidatmuligheder

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk