Forskning
Samarbejde

Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør

Fagligt indhold

Analyse og bearbejdning af modeller

SE STUDIEORDNING FOR BÆREDYGTIG ENERGITEKNIK

 

“At arbejde i en arbejdsgruppe og uddelegere opgaver er noget, jeg har tilegnet mig efter gruppearbejdet på AAU.”
Ernir Freyr Gunnlaugsson, tidligere studerende, nu ansat som stærkstrømsingeniør hos P.A.P.

På diplomingeniøruddannelsen i Bæredygtig Energiteknik lærer du grundlæggende principper inden for termisk og elektrisk energiteknik samt mekatronik. Du vil som færdiguddannet kunne forstå de forskellige energitekniske processer, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi, og du får et godt indblik i de problemstillinger, som vores energisystemer står over for i fremtiden. For at kunne arbejde med disse problemstillinger får du et bredt teoretisk fundament og gode praktiske værktøjer.

Du lærer om fx:

 • Strømningslære
 • Termodynamik
 • Kredsløbsteori
 • Elektriske og termiske maskiner
 • Hydraulik
 • Dataopsamling
 • Praktisk laboratoriearbejde og testopstillinger til projekter
 • Nye energiproduktionssystemer
 • Anvendelse og effektivisering af energi
 • Energiplanlægning
 • Energiøkonomi

“På Aalborg Universitet arbejder vi med virkelige problemstillinger og ofte i samarbejde med erhvervslivet.”
Morten Pedersen, studerende

Studerende i laboratorie

Frem til 6. semester fordeles din studietid lige imellem kurser og projektarbejde i selvvalgte grupper med kontakt til forskningsmiljøerne og/eller relevante virksomheder. Sammen med din projektgruppe tager du hvert semester udgangspunkt i fagområdets teorier og metoder for at finde en løsning på en problemstilling fra den virkelige verden. Der er på alle semestrene mulighed for at lave projekter med forsøgsopstillinger i universitetets laboratorier.

Samarbejdet med erhvervslivet er en vigtig del af uddannelsen, så der kan arrangeres studieture til forskellige industrivirksomheder og gæsteforelæsninger med folk fra industrien, som kommer og fortæller om udviklingen inden for energiområdet, samt om de praktiske systemer og projekter, de arbejder med.

Energi har virksomheder siddende lokalt i instituttet, fx Vestas, KK Wind Solutions A/S og Danfoss, hvilket sikrer stor interaktion mellem disse virksomheder og de studerende.

DU PRØVER TEORI AF I VIRKELIGHEDEN VED AT LAVE FORSØG OG MÅLINGER, SOM DU EFTERFØLGENDE DISKUTERER OG ANALYSERER I DIN PROJKETGRUPPE

Diplomingeniøruddannelsen i Bæredygtig Energiteknik består af syv semestre og udbydes med tre forskellige specialiseringer fra 5. semester. På alle specialiseringerne foregår undervisningen på engelsk og der anvendes fortrinsvist engelsksproget litteratur.

Undervisningen i kurser foregår hovedsagelig ved klasseundervisning med opgaveregning suppleret med arbejde i laboratorierne på instituttet, som både benyttes i undervisningen og i forbindelse med projektarbejdet.

Med udbygningen og renoveringen af laboratorierne har Institut for Energiteknik nogle af forskerverdenens mest avancerede og moderne faciliteter inden for energiområdet. Instituttet har en række laboratorier i verdensklasse til rådighed, som er dedikerede til udførsel af forskellige forsknings- og studenterprojekter:

1.-4. semester giver dig grundlæggende viden om mekaniske, elektriske, termodynamiske og reguleringsmæssige forhold, så du har den nødvendige viden til at vælge din specialisering fra 5. semester. 6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

I de følgende afsnit kan du læse mere om de enkelte semestres indhold. Du kan også springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne (fra 5. semester) ved at trykke på følgende links:

DINE GRUPPEMEDLEMMER ER UUNDVÆRLIGE - BÅDE NÅR STUDIET ER LET OG SJOVT, MEN BESTEMT OGSÅ NÅR EKSAMINERNE PRESSER PÅ, OG DAGENE BLIVER LANGE.

 

 

1. SEMESTER: fremtidens energisystemer

1. semester handler om, hvordan energisystemet ser ud, og hvilke forventninger vi har til udviklingen af fremtidens energisystem. Problemstillinger, som du arbejder med på dette semester, indbefatter små kontra store produktionsenheder, at last og produktion skal matches fx ved anvendelse af energilagre, og at der skal laves intelligente elektriske net, der styrer forbruget efter eksempelvis elprisen.

PROJEKT

 • Fremtidens energisystemer (10 ECTS)

KURSER

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Calculus (5ECTS)
 • Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning (5 ECTS)
 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Ladestation til elbiler
 • Design og modellering af køretøj til Shell Eco racer
 • Energisystemer til luftfarten
 • Bølgeenergi.


2. SEMESTER: energiteknologier

I løbet af 2. semester finder du ud af, om det er muligt at lave en komponent eller maskine, således at den kan afsættes på markedet, løse den givne udfordring, tilgodese det givne behov eller forbedre livsvilkår. Kan det laves, så energieffektivitet forbedres? Samtidig giver kurserne dig grundlæggende teori inden for energiområdet.

PROJEKT

 • Energiteknologier (15 ECTS)

KURSER

 • Elektriske grundfag (5 ECTS)
 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Lagring af eloverproduktion fra vindmøller i et pumped hydro anlæg
 • Generatorstyring af husstandsmølle
 • Design af vindmøllerotor
 • Biodiesel.


3. SEMESTER: Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer

På 3. semester er der fokus på et system, hvor energi skal konverteres fra én form til en anden. Det kan være et elektroteknisk, et fluidmekanisk eller et termisk system. Det vigtigste på dette semester er at lære den grundlæggende teori om denne form for energisystemer og konverteringen mellem forskellige energiformer og samtidig lære nogle beregnings- og modelleringsmetoder, der kan anvendes på simple systemer af denne art. Teorien afprøves i laboratoriet ved praktiske forsøg.

PROJEKT

 • Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer (15 ECTS)

KURSER

 • AC-kredsløbsteori (5 ECTS)
 • Anvendt ingeniørmatematik (5 ECTS)
 • Termodynamik, varmetransmission og strømningslære (5 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Temperaturmodellering i varmtvandslager
 • Modellering og karakterisering af en energieffektiv hybridbil
 • Gasturbiner


4. SEMESTER: REGULERING AF ENERGIOMSÆTTENDE SYSTEMER

På 4. semester arbejder du med en termomekanisk eller en elektrisk maskine, der skal reguleres med hensyn til energiomsætningen. På dette semester er hovedfokus modellering og regulering. I laboratoriet foretages undersøgelser på hele systemet eller på dele heraf, til eftervisning og verificering af modellerne eller reguleringsstrategien.

PROJEKT

 • Regulering af energiomsættende systemer (10 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende regulering (5 ECTS)
 • Mekanik (5 ECTS)
 • Realtidssystemer og programmeringssprog (10 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Modellering og regulering af servosystem
 • Karakterisering og styring af varmtvandsforsyningen til huset
 • Simulering og styring af en forbrændingsmotor

Laboratoriefaciliteter 

FRA 5. SEMESTER VÆLGER DU DIN SPECIALISERING


specialisering - termisk energiteknik

5. SEMESTER: design af termiske systemer

På 5. semester skal der designes et termomekanisk energisystem, og der skal opstilles en stationær model herfor, som anvendes til systemsimuleringer. Der udføres desuden forsøg på den termiske maskine eller det termiske system i laboratoriet til eftervisning af simuleringsmodellen.

PROJEKT

 • Design af termiske systemer (15 ECTS)

KURSER

 • Modellering af termiske systemer (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)
 • Varmetransmission (5 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Modellering og optimering af systemer til brintbiler
 • Modellering og optimering af varmepumper
 • Udnyttelse af varmen fra udstødningsgassen fra skibsmotorer
 • Modellering og optimering af anlæg til produktion af rene brændstoffer.


6. SEMESTER

På 6. semester følger du kurser svarende til 15 ECTS sammen med 6. semester på bacheloruddannelsen i Energi. Efter kurserne påbegyndes praktikken som et led i uddannelsen med en vægt på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

Praktikopholdet giver dig viden om virksomhedens organisation og arbejde, og du skal under opholdet arbejde med en eller flere konkrete problemstillinger, der er relevant for din specialisering. Der udfærdiges en kontrakt mellem dig som studerende og virksomheden, der bl.a. beskriver opholdets faglige indhold og hvor du bliver placeret i virksomheden. Typiske eksempler på firmaer, hvor de studerende har været i praktik på den termiske retning, er:

 • Steeper Energy A/S
 • Aaen Rådgivende Ingeniører A/S
 • Bravida
 • Semco Maritime

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering (5 ECTS)
 • Kemisk termodynamik og procesoptimering (5 ECTS)
 • Strømningsmaskiner (5 ECTS).


7. SEMESTER

Afgangsprojektet giver dig lejlighed til at udføre en omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i din specialisering. Projektet skal demonstrere kritisk refleksion inden for emnet, og det skal dokumenteres i en projektrapport.

Diplomingeniørprojektet skal udarbejdes inden for et emne, der er omfattet af din praktik. Projektet kan udføres i, eller i samarbejde med, praktikvirksomheden. Projektet kan være af teoretisk og/eller eksperimentel karakter.

diplomingeniørPROJEKT

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på Diplomingeniørprojektemner

 • Improving Electronic Cooling with CFD for Serenergy
 • Optimering af kraftvarmeværker: Udnyttelse af røggaskondensering med varmepumper
 • Modelling of a Hydrothermal Continuous Bench Scale Plant.

Analyse af data i laboratorie 


specialisering - elektrisk energiteknik

5. SEMESTER: DESIGN AF EFFEKTELEKTRONISKE APPARATER

På 5. semester er du med til at løse problemstillinger omkring effektelektroniske apparater og deres styringer, der på dette semester skal være analog- eller mikrodatamatbaseret. Du skal være med til at undersøge, hvordan sådanne apparater elektrisk set interagerer med omgivelserne, opbygge en business case for apparaterne og være med til at opbygge og afprøve apparaterne i laboratoriet.

PROJEKT

 • Design af effektelektroniske apparater (15 ECTS)

KURSER

 • Effektelektronik (5 ECTS)
 • Elektriske maskiner (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Effektelektronisk konverter til batteri-solcelleanlæg
 • Reaktiv effektstyring med effektelektronisk konverter
 • Effektelektronisk konverter til trådløs opladning af elbiler
 • Harmonisk interaktion mellem konverter og elektrisk maskine
 • LED strømforsyning
 • Effektelektronisk konverter til styring af motor i elektrisk go-kart.


6. SEMESTER

På 6. semester følger du tre kurser inden for energiområdet sammen med 6. semester på bacheloruddannelsen i Energi. Herefter skal du i praktik i en relevant virksomhed. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

Praktikopholdet giver dig viden om virksomhedens organisation og arbejde, og du skal under opholdet arbejde med en eller flere konkrete problemstillinger, der er relevant for din specialisering. Der udfærdiges en kontrakt mellem dig som studerende og virksomheden, der bl.a. beskriver opholdets faglige indhold og hvor du bliver placeret i virksomheden. Typiske eksempler på firmaer, hvor de studerende har været i praktik på den elektriske retning, er:

 • Schneider Electric
 • Energinet.dk
 • N1 A/S
 • Eniig

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering (5 ECTS)
 • Elektriske anlæg (5 ECTS)
 • Tilstandsregulering og diskret regulering (5 ECTS).


7. SEMESTER

På 7. semester udarbejder du dit afgangsprojekt som afslutning på din uddannelse. Du udfører en omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for centrale emner i din specialisering. Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion og kan være af teoretisk og/eller eksperimentel karakter.

Diplomingeniørprojekt

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Optimering af et kontrolprint til varmelegemer
 • Udbygning og forstærkning af Energinet.dk’s 400 kV Idomlund linje ved Tjele
 • Undersøgelse af switching transienter for et HVAC system
 • Relæbeskyttelse af en 150/160 kV station i Loldrup
 • Investigation of Electric Fields for Minimizing Arc Flash Incidents in Valhal UPS.

Effektelektronik 

specialisering - mekatronik

5. SEMESTER: Analyse af et mekatronisk system

På dette semester arbejder du med modellering og regulering som en integreret del af designprocessen i et mekatronisk system. Desuden giver semestret dig indblik i analyse af dynamiske systemer og forståelse for digital regulering og dens implementering.

PROJEKT

 • Analyse af et mekatronisk system (15 ECTS)

KURSER

 • Effektelektronik (5 ECTS)
 • Elektriske maskiner (5 ECTS)
 • Numeriske metoder (5 ECTS)

Eksempler på projektemner

 • Design af en elektrohydraulisk retningsventil uden dødbånd
 • Design og analyse af en Boost DC-DC konverter
 • Low cost reactive power compensation device for distribution grids
 • High Boost DC-DC konverter til applikationer inden for energibatterilagring.


6. SEMESTER

På 6. semester følger du tre kurser og begynder herefter din virksomhedspraktik. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og løber frem til midten af 7. semester.

Praktikopholdet giver dig viden om virksomhedens organisation og arbejde, og du skal under opholdet arbejde med en eller flere konkrete problemstillinger, der er relevant for din specialisering. Der udfærdiges en kontrakt mellem dig som studerende og virksomheden, der bl.a. beskriver opholdets faglige indhold og hvor du bliver placeret i virksomheden. Typiske eksempler på firmaer, hvor de studerende har været i praktik på den mekatroniske retning, er:

 • Grundfos A/S
 • Novo Nordisk
 • Aalborg Forsyning, varme
 • Neogrid Technologies

KURSER

 • Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering (5 ECTS)
 • Design og regulering af hydrauliske systemer (5 ECTS)
 • Tilstandsregulering og diskret regulering (5 ECTS)


7. SEMESTER

På dette semester arbejder du med dit afgangsprojekt, som består af en omfattende eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk behandling af en praktisk problemstilling inden for din specialisering. Projektet kan være af teoretisk og/eller eksperimentel karakter og skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion.

diplomingeniørPROJEKT

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

Eksempler på diplomingeniørprojektemner

 • Analyse af Delta SD4 & trykopbygninger i Novo Nordisk A/S’ produktionslinje
 • Forudsigelse af varmepumpers strømforbrug til brug i et intelligent el-net
 • Opstartsregulering af pumper
 • Trykregulering af MQ3-45 pumpe for mindre bygninger

Laboratorie


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

 

læs mere om Praktik og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde